Thuê Solaris Developers

  • Solaris
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê VarunUnix
    3.5
    10 đánh giá $6 USD mỗi giờ
    Skills  Unix – Solaris and Linux  Solaris Administration  RedHat Linux Administration  Suse Linux Administration  Amazon Web Services  Sun Cluster  Veritas Cluster Server  Solaris Volume Manager  Veritas Volume Manager  HP Blade System C7000  VMware ESXi  vCenter and vSphere Certifications  Oracle...
    Skills  Unix – Solaris and Linux  Solaris Administration  RedHat Linux Administration  Suse Linux Administration  Amazon Web Services  Sun Cluster  Veritas Cluster Server  Solaris Volume Manager  Veritas Volume Manager  HP Blade System C7000  VMware ESXi  vCenter and vSphere Certifications  Oracle Solaris 10 Certified System Administrator - Professional  Oracle Solaris 10 Network Administrator - Expert  Oracle Solaris Cluster 3.2 Administrator - Professional  SUSE Linux 12 Certified Administrator  EXN - ITIL V3 Foundation Certified  Double-Take Migration Product OS Cluster Suits: Solaris Cluster Veritas Cluster Server (VCS) Redhat Cluster Scripting Expertise: Shell scripting Perl Scripting Virtualization Technology:- XEN VMWare RHEV Hyper-V Middleware/Applications:- Apache Squid DNS (bind) DHCP Postmail / Sendmail Relevant Industry Expertise:- Banking Manufacturing Public Sector Software Technology Oil and Gas ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""