Storm Specialists để thuê

 • Storm
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   farrukhdeveloper
Thuê   farrukhdeveloper

  farrukhdeveloper farrukhdeveloper

  Pakistan $50 USD / giờ
  Full Stack (PHP, Laravel, DJANGO, React, NEXT.JS)
  Pakistan
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I have 14 years of experience in web application design and development. I offer Software Architect & Design, and Application Development Services. Server-Side Technologies: Python, DJANGO, Flask, PHP, Laravel, Node Js, Express, Java Frontend Technologies: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Angular, D3, ReactJS,...
  I have 14 years of experience in web application design and development. I offer Software Architect & Design, and Application Development Services. Server-Side Technologies: Python, DJANGO, Flask, PHP, Laravel, Node Js, Express, Java Frontend Technologies: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Angular, D3, ReactJS, HighCharts, and Bootstrap Databases: SQL (MySQL, Oracle, MSSQL, and DB2) and NoSQL (Elasticsearch, Apache Solr, and MongoDB) Messaging Queues: Apache Kafka ML & AI Frameworks: Sklearn, Keras and PyTorch - GCP Certified Data Engineer - IBM Certified Data Engineer - BIG DATA, Machine Learning (Sklearn, Spark Mlib) - Semantic Web (Link Open Data) - HDP / CDH (Hortonwork Data Engineer) - IBM Certified Data Scientist - IBM Certified AI Engineer ít hơn
 • Thuê farrukhdeveloper

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""