TvOS Experts để thuê

 • TvOS
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   DuskoDjurin
Thuê   DuskoDjurin

  DuskoDjurin DuskoDjurin

  Serbia $30 USD / giờ
  Senior Web, Mobile, Desktop App developer
  Serbia
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Web: ✔ Shopify Frontend and APP development ✔ Python(Flask, Django), Python Script. ✔ASP.NET, ASP.NET Core ✔ PHP(Laravel, CodeIgniter, Yii) Mobile : Swift, Java, Kotlin, ReactNative, IONIC, Flutter Desktop ✔.NET & .NET Core ✔Pure Python Office : ✔Office Addin(outlook, Word, Excel) ✔COM & VSTO
  Web: ✔ Shopify Frontend and APP development ✔ Python(Flask, Django), Python Script. ✔ASP.NET, ASP.NET Core ✔ PHP(Laravel, CodeIgniter, Yii) Mobile : Swift, Java, Kotlin, ReactNative, IONIC, Flutter Desktop ✔.NET & .NET Core ✔Pure Python Office : ✔Office Addin(outlook, Word, Excel) ✔COM & VSTO ít hơn
 • Thuê DuskoDjurin

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""