VPS Quản trị hệ thống Web Security Experts For Hire

 • VPS
 • Quản trị hệ thống
 • An ninh Web
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê vinisaac
  3.6
  3 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  Access Microsoft SQL Server MariaDB SQLite 499b835295System9f6e6fd88e 499b835295Admin9f6e6fd88e Linux Windows Server UNIX Apache 499b835295Web9f6e6fd88e Hosting 499b835295VPS9f6e6fd88e DNS IIS eCommerce Zen Cart VoIP Asterisk PBX XML Firefox DOS API Windows API RESTful JSON ... I have more than 25 years of experience in 499b835295web9f6e6fd88e/software development and 499b835295system9f6e6fd88e 499b835295administration9f6e6fd88e. My latest work is to create an eCommerce shop using responsive design and Ajax. Have worked on many ... simple to complex projects in the following Skills Full Stack Development 499b835295Web9f6e6fd88e Development Database Programming Software Testing 499b835295Website9f6e6fd88e Management Database 499b835295Administration9f6e6fd88e Database Development 499b835295Web9f6e6fd88e
  I have more than 25 years of experience in web/software development and system administration. My latest work is to create an eCommerce shop using responsive design and Ajax. Have worked on many simple to complex projects in the following Skills Full Stack Development Web Development Database Programming Software Testing Website Management Database Administration Database Development Web Scraping Pattern Matching cURL phpMyAdmin Web Security Socket IO CMS Joomla WordPress Drupal Programming Languages: PHP Javascript Perl C# VB.NET Visual Basic VBA Python HTML5 HTML CSS Golang XAML OS Plateforms Linux Windows Debion Framework .NET ASP AJAX jQuery / Prototype Django Laravel node.js VB.NET Angular.js Codeigniter Express JS ASP.NET Databases/Data Processing MySQL Excel SQL Microsoft Access Microsoft SQL Server MariaDB SQLite System Admin Linux Windows Server UNIX Apache Web Hosting VPS DNS IIS eCommerce Zen Cart VoIP Asterisk PBX XML Firefox DOS API Windows API RESTful JSON ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""