Thuê VLSI Engineers

  • Very-large-scale integration (VLSI)
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê raulbehl
    0.8
    1 đánh giá $25 USD mỗi giờ
    I am currently working as a Design and Verification engineer at a leading Processor Development firm. My skills set include: i) Matlab/LabView/Logisim ii) Engineering Mathematics iii) Assembly (ARM, MIPS, PLP, x86, MARIE and pep/8) / Computer Architecture iv) Verilog/System Verilog/UVM v) Raspberry...
    I am currently working as a Design and Verification engineer at a leading Processor Development firm. My skills set include: i) Matlab/LabView/Logisim ii) Engineering Mathematics iii) Assembly (ARM, MIPS, PLP, x86, MARIE and pep/8) / Computer Architecture iv) Verilog/System Verilog/UVM v) Raspberry Pi/Arduino/TMS320C5535 eZdsp/TM4C123 vi) PSpice vii) C/C++, Qt, Python viii) Perl Happy to help! :-) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""