Thuê Zigbee Experts

  • Zigbee
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê W3C80
    2.4
    1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
    + Specialist in IT projects. + PMP and ITIL + I have experience in databases (Oracle, MySQL), operative systems (Redhat, windows server), WEB developer (PHP, Java), Phyton. + Mobile networks (GSM, UMTS, LTE) and OSS + Raspberry Pi, Arduino, Sensors, Actuators.
    + Specialist in IT projects. + PMP and ITIL + I have experience in databases (Oracle, MySQL), operative systems (Redhat, windows server), WEB developer (PHP, Java), Phyton. + Mobile networks (GSM, UMTS, LTE) and OSS + Raspberry Pi, Arduino, Sensors, Actuators. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""