Freelancers để thuê tại Trinidad and Tobago

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Trinidad and Tobago
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   MilindAI1976
Thuê   MilindAI1976

  MilindAI1976 MilindAI1976

  Trinidad and Tobago $30 USD / giờ
  Deep Learning, Computer vision Developer
  Trinidad and Tobago
  1.4
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  A Deep learning/Computer vison. Machine learning/Deep learning Skill - DL/ML-based Object detection/recognition/Classification(Tensorflor, Pytorch, Caffe...) - Sementic segmentation/Removing Background/Video Analysis skill(Detectron2, MMDetection, Yolact, ClippingMagic) - Face recognition/Emotion/Age prediction...
  A Deep learning/Computer vison. Machine learning/Deep learning Skill - DL/ML-based Object detection/recognition/Classification(Tensorflor, Pytorch, Caffe...) - Sementic segmentation/Removing Background/Video Analysis skill(Detectron2, MMDetection, Yolact, ClippingMagic) - Face recognition/Emotion/Age prediction - Image generation using GAN Computer vision/Image Processing skill - Opencv/OpenGL/ - image processing c++/python/C# - Devlopement in Windows, Ubuntu, Mac Web/Mobile development integrated with ML, and image processing - Python : Deep Learning, Website development with Django - Node.js : Real-time system for : Notification, chat and video call , webRTC ... - PHP & MySQL,React, Codeigniter, Wordpress theme and plugin Best regards, Milind Kumar ít hơn
 • Thuê MilindAI1976

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự