Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  41,069 apache ant công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Cộng tác viên Data Engineer Đã kết thúc left

  Tìm cộng tác viên Data Engineer Freelancer Thời gian làm việc khoảng 20h/tuần Mức lương 50k – 100k/giờ. Open cho bạn nào muốn làm việc và trả lương theo task Làm việc từ xa, thời gian linh động Công việc chính là HỖ TRỢ TÌM HIỂU về các công nghệ như Apache Airflow, Apache Druid, Apache Kafka, graphQL, flask, postman, MQTT, dashboard/ webapplication, OBC, Moxa, v.v…

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Task 1: Mô tả: Sử dụng DruidOperater (hoặc 1 Operator khác chuyên để kết nối với Apache Druid) trong Apache Airflow để nhập dữ liệu (ingest data) vào Apache Druid Ngân sách: 100k-200k (VND) Task 2: hướng dẫn cách thêm 1 cột dữ liệu trong Apache Druid database Ngân sách: 100k-200k (VND)

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...hàng không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu tiên người Việt Nam * Yêu cầu - Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm > 2 năm triển khai/ quản trị hệ thống hạ tầng - Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc d...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Dữ liệu time series, dạng text. Cần lập trình trên Eclipse,... kết hợp công nghệ Apache Spark để phân tích dữ liệu.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  ...việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu công việc - Có kinh nghiệm làm việc - Tiêng Anh: đọc và hiểu tài liệu - Có kiển thức cơ bản về OOAD - ...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -...----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $240 (Avg Bid)
  $240 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: ...----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $366 (Avg Bid)
  $366 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up a VPS server with the following components: Apache, MySQL5.7, PHP 7.4 , PHPmail, Redis, and CWP panel. I know the setup process is very straitforward. I dont have budget for this. So can pay only dollar 2 or 3. I will give you 5/5 star feedback if you can setup without any error. i have already created a droplet in digital ocean.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Install OpenGTS in my server 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: I am looking for someone to install OpenGTS on my server. Operating System: - The server is running on Apache. Root Access: - I am not sure if I have root access to the server. Familiarity with OpenGTS: - I have no prior knowledge or experience with OpenGTS. Skills and Experience: - Experience with installing OpenGTS on Apache servers. - Familiarity with server administration and root access. - Knowledge of OpenGTS and its functionalities.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Project Description: Fix Apache server start issue on Linux server - I am looking for a freelancer who can help me fix the Syntax Error that I am receiving when trying to start the Apache server on my personal Linux server. - The project is for personal use and the server is running on Linux. - The main issue I am facing is a Syntax Error during the server start. - The ideal freelancer for this job should have experience in troubleshooting Apache server issues on Linux. - Knowledge of server configurations and the ability to identify and fix syntax errors is essential. - The fixed cost for this project is INR 1000.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Necesito ayuda para añadir SSL a una web 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  No puedo instalar el certifiacado ssl, cuando pongo la liena SSLEngine on, apache me da error solo con esa lína, he verificado la ruta de los certificados y está bien, he modificado los permisos de los archivos para que apache los pueda leer, he habilitado el comando a2enmod ssl, he verificado que los archivos sean correctos mediante el comando openssl x509 -in /etc/ssl/certs/ -text -noout y está todo bien.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Databricks Data Engineer 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Databricks Data Engineer Scope of the project: - Data ingestion and processing Preferred programming language: - Python Specific tools or technologies: - Delta Lake Skills and experience required: - Strong knowledge of Python programming language - Proficiency in data ingestion and processing - Experience with Delta Lake technology - Familiarity with Databricks platform and Apache Spark is a plus - Data Modelling

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  Project Overview: We hav...downloading to the device. Integrate HTML, CSS, and JavaScript for accessing and manipulating files on the mobile platform. Implement and maintain video call functionality using Ant Media Server. Develop and test features for recording video calls directly to the device. Required Skills: Proficient in mobile app development, specifically for iOS and Android. Experience in working with Electron apps and understanding their architecture. Strong knowledge of web socket technology. Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. Experience with video streaming technologies, particularly Ant Media Server. Ability to ensure cross-platform compatibility and performance optimization. Strong problem-solving skills and att...

  $2852 (Avg Bid)
  Nổi bật NDA
  $2852 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer who can assist me with an Apache Beam pipeline using Java. Purpose of the pipeline: - The purpose of the Apache Beam pipeline is data processing. Existing codes: - I have existing codes that need to be modified. Timeline: - This project is urgent and needs to be completed within 1-2 days. Ideal skills and experience: - Proficiency in Apache Beam and Java programming language - Experience in data processing and modifying existing codes - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality results

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  senriod data engineer 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  "We are seeking a Senior Data Engineer who possesses extensive experience and proficiency in a range of key technologies and tools. The ideal candidate should have a strong background in Python, demonstrating skillful use of this programming language in data engineering contexts. Proficiency in Apache Spark is essential, as we rely heavily on this powerful analytics engine for big data processing. Experience with PySpark, the Python API for Spark, is also crucial. In addition to these core skills, we require expertise in AWS cloud services, particularly AWS Glue and Amazon Kinesis. Experience with AWS Glue will be vital for ETL operations and data integration tasks, while familiarity with Amazon Kinesis is important for real-time data processing applications. Furthermore, the ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  This would be in your AWS instance. You would provide me admin / root access so I can configure the new server instance in AWS. This would be an EC2 server that run Ubuntu and Apache. The game version would be uploaded here. This covers initial setup of the server including installed and configuring Apache for WebGL Unity games.

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Trophy icon A logo for a new workstream 25 ngày left

  This a new initiative that My Support Day is developing and collaborating with The Beacons. The project called “Family Days” will be based within the South Lanarkshire Beacons. The project’s focal point will be on a whole family approach threading education throughout, adapting to individual/fam...environment addressing trauma and the impact for those affected by someone else’s substance use. The Family Co-ordinator will lead on developing, co-ordinating and supporting activities of My Support Day’s Family Day’s and to further develop and enhance the service provided to meet the needs of families that have been affected by someone else’s substance use to engaged with Family Days sessions. We ant this logo to be eye catching modern and col...

  $75 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $75
  541 bài tham dự

  We are looking for a talented and experienced designer to create an outstanding outside padel tennis court venue with a unique blend of Scandinavian design and African materials and colors. The primary purpose of the venue is to provide a space for padel tennis enthusiasts to enjoy the sport, as well as to offer a restaurant and bar, outside sitting and relaxing area, and meeting rooms for business and events. Key requirements for this project include: - Expertise in both Scandinavian design principles and African materials and colors, with a focus on creating a balanced blend of both. - Ability to design a functional and aesthetically pleasing padel tennis court venue that incorporates the desired elements, while maintaining a cohesive overall look and feel. - Experience in designing re...

  $964 (Avg Bid)
  $964 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for an experienced freelancer to configure Cloudflare with Apache2 on my EC2 instance hosted on AWS. PHP slim framework for rest APIs. Skills and Experience Required: - Strong experience with AWS (Amazon Web Services) - Expertise in Cloudflare and Apache configurations - Familiarity with EC2 instances and Apache2 server - Knowledge of DNS management and SSL certificate installation - Ability to troubleshoot and resolve any issues related to Cloudflare and Apache configurations. - Good understanding of Rest APIs and PHP slim framework

  $64 (Avg Bid)
  $64 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Servidor web Apache Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 7.4.33 extensión PHP: mysqli Documentación curl Documentación mbstring Documentación Versión de PHP: 7.4.33 Servidor de base de datos Servidor: Localhost via UNIX socket Tipo de servidor: MySQL

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  flush() php Đã kết thúc left

  Tengo un proyecto hecho con LARAVEL en un servidor WHM/cPanel, el una funcion de un controlador se esta regresando parcialmente una respuesta de una api, es decir, no esperamos a que se finalizae completamente para regresar un resultado, se encia por partes. El detalle es que en LOCAL funciono perfecto pero en PRODUCCIÓN no, por lo que leí creo es un tema de APache pero no estoy seguro

  $29 (Avg Bid)
  Gấp
  $29 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...and efficiency. - Troubleshooting and Issue Resolution to identify and resolve any technical issues that may arise. - General Maintenance and Updates to ensure the system is up-to-date and functioning properly. ### **Job Title: Systems Administrator / Web Infrastructure Administrator** **Responsibilities:** 1. **Web Server Management:** - Configure, deploy, and maintain web servers (e.g., Apache, Nginx, Microsoft IIS). - Ensure the availability, performance, and security of web server environments. 2. **Infrastructure Configuration:** - Set up and configure server operating systems (Linux, Windows) and related software. - Implement and maintain server configurations, ensuring alignment with best practices. 3. **Automation and Scripting:** - Develop and utilize...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with my Lets Encrypt SSL certificate issue. I am using an Apache server and is running on Webmin. The subdomain is giving this issue: None of the common names in the certificate match the name that was entered (). You may receive an error when accessing this site in a web browser. Skills and experience needed: - Strong knowledge and experience with Apache server - Expertise in managing SSL certificates, specifically Lets Encrypt - Familiarity with Webmin control panel is a plus

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me implement a wildcard SSL certificate on my Apache server. I already have the wildcard SSL certificate, so I just need assistance with the installation process. Skills and experience required: - Strong knowledge of Apache server configuration and SSL certificate installation - Experience with wildcard SSL certificates - Familiarity with server security and encryption protocols Please note that I have access to the server, so the freelancer will not need to access it remotely.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Debug Modoboa installation on centos 6 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: Debug Modoboa installation on CentOS Skills Required: - Strong experience with CentOS and Apache - Expertise in troubleshooting and debugging Modoboa installations - Knowledge of email configuration and SMTP protocols - Familiarity with server administration and root access Project Details: - The client is experiencing difficulties starting Apache and loading the Modoboa admin interface on their CentOS server. - The priority of this task is high, indicating the need for immediate attention. - The ideal candidate should have root access to the server for effective debugging and troubleshooting. - The main issues to address include resolving Apache startup errors and ensuring the successful loading of the Modoboa admin interface. - In-depth knowled...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with my Lets Encrypt SSL certificate issue. I am using an Apache server and is running on Webmin. The subdomain is giving this issue: None of the common names in the certificate match the name that was entered (). You may receive an error when accessing this site in a web browser. Skills and experience needed: - Strong knowledge and experience with Apache server - Expertise in managing SSL certificates, specifically Lets Encrypt - Familiarity with Webmin control panel is a plus

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for someone to design and develop a personal website page for me. The website will be built using web technology tools such as Apache, PHP, Javascript, and MySQL. Specific features that I would like to have on the website include a portfolio section. For the design and style of the website, I prefer a minimalistic approach. I do not require the website to be mobile responsive. Ideal skills and experience for this job include proficiency in Apache, PHP, Javascript, and MySQL, as well as experience in designing with html and css and developing a basic looking website.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  wildcard ssl implementation 1 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me implement wildcard SSL on my Apache web server. Requirements: - Experience with Apache web server - Familiarity with SSL certificate implementation - Ability to include existing websites and subdomains in the wildcard SSL Skills: - Proficiency in Apache web server configuration - Knowledge of SSL certificate management - Understanding of wildcard SSL implementation Experience: - Previous experience implementing wildcard SSL on Apache web server - Familiarity with integrating existing websites and subdomains into wildcard SSL If you have the necessary skills and experience, please reach out to me. Thank you!

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Need help on my nosql project

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ... DNS, dmark, dkim , Apache/Nginx, PHP, MySQL/MariaDB, etc expert. Please only bid if you are qualified and have done this work before. A Centos web hosting is installed on vultr VPS and it’s hosting several websites. We want to move everything to a new server Contabo. Not sure if you can just copy an image snapshot and make it work, but we also have the steps. * Backup the data: Create backups of all your website files, databases, emails, configurations, and any other important data. * Take note of configurations: Document all server configurations, such as software versions, settings, and special configurations for each website. Migration * Set up the new hosting server: * Install CentOS on the new server. * Configure necessary software like Apache...

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can configure DATADOG to monitor mariadb, apache, php, and the system within 2 hours. Specific metrics or data points to be monitored for each system include: - CPU and Memory Usage - Disk Space Usage - Network Traffic - mariadb sqwl I have access to the servers where the systems are running. The expected timeframe for completing the configuration is within 2 hours. Ideal skills and experience for this job: - Experience with DATADOG configuration and monitoring - Knowledge of mariadb, apache, php, and system monitoring - Proficiency in setting up remote access for monitoring purposes.

  $382 (Avg Bid)
  Gấp
  $382 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Hi, we need server admin to setup another instance of Apache Solr 5.5 for our Drupal 7 website. Java is already set up. It shouldn't take long. I just have other stuff to do. You'll start with a quick system audit, creating a well-documented system map. From that document, you'll create a detailed action plan of what you plan to do. All work should come with detailed documentation. If you plan to use templates and other cheap methods, just click the X right now. Ideally, you would have great communication skills as well as server knowledge to step in as a part-time system administrator (every other week) to make sure things are running smoothly. No agencies or buffoons, please.

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Work on existing airflow dag Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer to work on an existing airflow dag and add new functionality to it. Specifically, I need help with adding new tasks to the dag. The project does not have a strict deadline and can be completed within a flexible timeframe. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience with Apache Airflow - Proficiency in Python programming - Familiarity with task scheduling and workflow management systems - Ability to understand and modify existing code - Attention to detail and ability to debug and fix errors as needed.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  Need a browser/intranet dashboard that connects to a salesforce API and JSON file uploads from test equipment. Need robust reporting for test parameters from the test equipment. 10 ea. test results and 3-4 results per day from each test equipment. Results consist of 6-10 parameters to be analyzed with dashboard report. - 4 unique data set profiles (s...different test equipment types json files). If using sql would be 4 unique schemas - Consolidated dashboard that would pull data from all database backends and allow custom reports for any field. - would like eventual integration with sales force. - need admin access and view only/report generation level access control - Preferred to run on a Windows Server platform but can work with Linux and Apache. Need accomplished in 3...

  $4365 (Avg Bid)
  Gấp
  $4365 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  java ant web app cart function Đã kết thúc left

  I am looking for a Java developer to create a basic web application with a cart function for my personal use. The cart function does not need to integrate with a specific payment system, any standard system is fine. I require basic functionality for the cart function. All other facets of the project have been completed Skills and experience needed: - Proficiency in Java programming - Experience in developing web applications - Familiarity with cart functionality and basic customization

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to set up a LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) environment using Docker on Redhat. The project requires the following: Operating System: - Redhat LAMP Setup: - Standard setup is sufficient Docker Version: - Docker 19.x Ideal Skills and Experience: - Experience with Docker and containerization - Familiarity with LAMP stack components (Linux, Apache, MySQL, PHP) - Knowledge of Redhat operating system - Ability to configure and optimize the LAMP environment using Docker - Strong troubleshooting and problem-solving skills Create github account for us. Provide complete documentation of the procedure.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Apache Security bug fix Đã kết thúc left

  I need a security expert for Apache vulnerabilities. CVE-2002-0392 CVE-2022-22720 CVE-2022-31813 CVE-2021-39275 CVE-2021-44790 CVE-2019-11358 CVE-2020-11022 CVE-2020-11023 CVE-2015-9251 I am finding a senior developer to solve this issues perfectly.

  $531 (Avg Bid)
  $531 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  we ran into a high Ddos attack that caused us almost losing our...timeout , but then I ran into high cpu load issue again ( I checked log ,doesn't seem to be ddos attack this time ) as well as the website is kind slow at the moment , and sometimes give Error Code 522 ( Timeout ) we need someone to do the following : * first of all , secure website against Ddos attack well and doesn't leave and chance for attacker to make us leave the filed * fix error in apache log such as Error dispatching request to : (polling) and these small stuff * validate our current settings , make sure everything is set correctly and our server is as it should be * fix missing data issue that is cause by the new server settings ( I can not tell which ) * secure the server WORK MUST B...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...editing PDF files using various tools and software, including but not limited to desktop automation wrappers around well-known PDF editors such as PDF Expert and Adobe Acrobat. Candidates are not limited to Python-based solutions such as Python with PyPDF2 or PyMuPDF, and can use any method or programming language they are proficient with (including Adobe Acrobat Pro with JavaScript, Java with Apache PDFBox, JavaScript with HummusJS, and Desktop Automation Tools like AutoHotkey or AutoIt), as long as it allows for precise manipulation and replacement of text and formatting in PDF documents. The tasks for this project include: Text Replacement in Sample PDFs: Edit two sample PDFs (, ) by replacing specific text strings. The edited PDFs must maintain the original layout

  $596 (Avg Bid)
  $596 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  ...editing PDF files using various tools and software, including but not limited to desktop automation wrappers around well-known PDF editors such as PDF Expert and Adobe Acrobat. Candidates are not limited to Python-based solutions such as Python with PyPDF2 or PyMuPDF, and can use any method or programming language they are proficient with (including Adobe Acrobat Pro with JavaScript, Java with Apache PDFBox, JavaScript with or HummusJS, and Desktop Automation Tools like AutoHotkey or AutoIt), as long as it allows for precise manipulation and replacement of text and formatting in PDF documents. The tasks for this project include: Text Replacement in Sample PDFs: Edit two sample PDFs (, ) by replacing specific text strings. The edited PDFs must maintain the

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Opencart migration project Đã kết thúc left

  Migration service. This fee covers the entire process, including setting up the server, installing and configuring PHP, Apache, MySQL, and other scripts, migrating the database and files, and, lastly, migrating the domain along with setting up DNS records for it.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Years of experience: 10+ Location: Remote - India Contract Tenure - 06 Months extendable Notice Period - Immediate Timings : 2pm - 11pm IST M - F Total experience :10+ years 5+ years strong development and technical leadership experience as a nodejs backed developer. 5+ years of experience interfacing with data access layers for SQL and NoSQL systems Stro...systems Strong experience in Kafka, Cassandra, Elastic Seach, Redis, S3, etc. A team player that works hard, admits his/her strengths and weaknesses, and has the flexibility to improve by learning new things. Preference for demonstrated experience with cloud-based analytics platforms (AWS, Azure, etc) Experience with web and public/private cloud infrastructure (AWS/GCP, Kubernetes, Docker, Nginx/Apache) Experience writing unit t...

  $1392 (Avg Bid)
  $1392 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I am looking for a Java developer who can implement the Ant Colony Algorithm, Firefly Algorithm, Genetic Algorithm for Test Case Prioritization. The desired outcome of this implementation is to reduce test execution time. Requirements: - Proficiency in Java programming language - Strong understanding of Ant Colony Algorithm and its application in test case prioritization - Experience in integrating algorithms with specific testing tools/environments - Familiarity with the client's specific tool/environment (to be discussed) - Ability to provide intermediate level documentation, including flow, pseudocode, and some code comments If you are interested in this project, please submit your proposal along with relevant experience and examples of previous work.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Apache Tinkerpop Logo in 3D Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer who can create a matching 3D Apache Tinkerpop logo as seen in the reference image. 3D version + SVG version.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Urgent:need buyer Đã kết thúc left

  hello, we are the palm sugar producers from Indonesia. Our production is of 2 types, namely bar palm sugar and ant palm sugar. Currently we want to sell our products abroad. If you are interested in establishing business cooperation with us, please submit your proposal... thanks.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...make a snashop image (just fresh os configured and working with all IP))))))) on vmware!!! not compliant I refuse any work. the customer changes panels very often (he can restore this vm and install a new panel of his choice))) work will be verified by the client and his webmaster admin, not compliant (I refuse all job))!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????? ?????????? ALL SERVER using NGINX + VARNISH + APACHE: 01/update patch vmware and install vmwartool for all vm 02/add SSL (htpps) vmwareexy secures vm 03/set up a backup or automatic for each vm (on vmwaresxi) or snashop 04/ creation 3 vm (complete 3vps (, with dns and ip and hostename) (server bind) and add domain name 05/ ffmpeg install latest version 5 ON ANY SERVER 06/ install the last 3 nod js versions available for client on p...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Description: a) I have a vps server with centos 7, apache, php 7 enabled and mysql b) I installed php swoole but it need to be fixed because it does not show active in phpinfo page c) Tasks: - Fix php swoole installation - Install the examples from repository - Test some examples in the command line - Test some examples in the browser url d) I give ftp access to the vps if needed e) I give root access to the vps if needed f) The control panel is not cpanel, but the webuzo panel, and I give access if needed

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled developer who can assist with porting an algorithm implemented in Python to Java. The current implementation language of the algorithm is Python and the source file can be found here: The main concern during the...Python and the source file can be found here: The main concern during the porting process is ensuring the accuracy of the algorithm. It is crucial that the functionality and behavior of the algorithm remain consistent during the transition from Python to Java. The resulting code shall make use of standard math libraries like Apache Commons Math. There is a timeframe of 1 weeks for the completion of this project.

  $566 (Avg Bid)
  $566 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  Project Title: mod_expire enable on AWS Light Sail Description: I am looking for a skilled freelancer who can help me enable mod_expire on my Apache web server hosted on AWS Light Sail. It's 15 min work. Need to work with any desk. The lowest bid will win the job. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Apache web server - Experience with AWS Light Sail and SSH access - Familiarity with mod_expire and its configuration - Ability to work quickly and efficiently to complete the task immediately.

  $5 - $9 / hr
  Nổi bật Niêm phong NDA
  $5 - $9 / hr
  1 lượt đặt giá

  Migration service. This fee covers the entire process, including setting up the server, installing and configuring PHP, Apache, MySQL, and other scripts, migrating the database and files, and, lastly, migrating the domain along with setting up DNS records for it.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá