Chemistry action tutoringcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  91,932 chemistry action tutoring công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Viết code trên trading view Đã kết thúc left

  Kết hợp price action và indicator . Chi tiết sẽ được trao đổi trong lúc làm việc

  $479 (Avg Bid)
  $479 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Mình cần thiết kế lại 2 trang, trang chủ và trang giới thiệu. Trang chủ đang khá ổn, nhưng mình cần thêm 1 số bố cục như: nhận xét khách hàng, hoặc thêm một số call to action khác nhằm kêu gọi khách hàng sử dụng dịch vụ. Trang giới thiệu mình cần thiết kế lại, vì nhìn vẫn chưa được hài hòa. ngân sách cho 2 trang này là 1.000.000

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Viết Scripts cho Adobe Bridge Đã kết thúc left

  Mình có sẵn các Group Stack hình ảnh trong Adobe Bridge Mình cần 1 đoạn script để có thể mở thành các layer SMART OBJECTS trong Photoshop. chạy 1 action photoshop chỉ định, sau đó save file psd.và chạy các file khác tương tự

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Code Live Chat function on Website (code trực tiếp trên back-end. Toàn bộ action & data sẽ thực hiện/ lưu trên website và host của owner. Không sử dụng bất kỳ plugin của 3rd nào)

  $650 (Avg Bid)
  $650 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Build a Website Đã kết thúc left

  ...trợ load băng thông. • : plugin đếm tương tác động. • : Phân chia module của từng thư viện đã được khai báo để quản lý và dẽ sữa chữa. • : Kiểm tra phần tử người dùng khai báo II. Chi tiết yêu cầu cho trang Web: 1. Layout của WEB: (1 Cột; 7 Hàng) Thẻ Head Thẻ Body: 1 Header 5 Section: Bao gồm: Slider, Wrapper (2 mini id), Service, Call to action, Content 1 footer 2. Sử dụng HTML5: - Khai báo <DOCTYPE!> - Thẻ Meta - Thẻ Header - Thẻ NAV - Thẻ section - Form theo định dạng html5: label, input<required>, button, placehoder - Thẻ Footer 3. Sử dụng CSS3 - Dùng External CSS - Code hackcss - Box-shadow, sizing - @font-face - Nav: điều hướng con tr...

  $2440 (Avg Bid)
  $2440 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Mình muốn xây dựng 1 bộ quản lý(CMS) file audio: 1. Quản lý file audio(file .mp3, hình đại diện, thời lượng file...) 2. Quản lý Playlist(đưa các file vào 1 playlist) 3. Phân quyền người dùng(theo nhóm, và từng user) 4. Lưu log action của các user(thêm mới, xóa, sửa...) 5. Quản lý đối tác cung cấp nhạc..

  $443 (Avg Bid)
  $443 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  CPA (Cost Per Action) là một phương thức quảng cáo đang bùng nổ trên thế giới và Google không đứng ngoài cuộc. Hình thức quảng cáo này là doanh nghiệp chỉ trả tiền cho nhà quảng cáo khi khách hàng đăng ký hoặc mua hàng tại website của doanh nghiệp. Chúng tôi dựa trên phương thức quảng cáo này để thiết kế CPA Game. CPA Game của chúng tôi là một trò chơi trúng thưởng mang tính quảng cáo dựa trên nền tảng có lợi cho cả hai bên. Doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự ủng hộ của người sử dụng (Users). Người sử dụng trúng những giải thưởng có giá trị từ kh&...

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create a Microsoft Power Automate flow: 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Basically, I need just the template of the flow which will work without any errors and I will put the real data there personally afterwards: Trigger: - The Power Automate flow should be triggered when a new response is submitted in Microsoft Forms Action: - The flow should transcribe data from the answers in Forms into the text in approval email with attachments which will be uploaded to Forms. And afterwards send notification back to the forms responder after the approval/reject. - In Forms there will be 7 questions. At seven you will chose a category with this impact. - There will be different person for approval in each category + in two categories I need two approvals. -So I need somehow connect email adress of the approval with those categories in power automate flow. Plus ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  IOverview: Create a sleek and minimalistic Shopify website for [Your Brand] inspired by the design aesthetics of The goal is to showcase and sell products listed on the ...Integrate [Your Brand] branding elements (logo, color scheme, typography) cohesively to reinforce brand identity. Seamless Integration: Implement a smooth and secure integration with Shopify to facilitate easy product management, order processing, and payment transactions. Social Proof: Incorporate customer testimonials, reviews, or any relevant social proof to build trust and credibility. Call-to-Action (CTA): Strategically place CTAs to encourage visitors to make a purchase or explore more products. Contact Information: Provide clear contact information to enhance customer trust and accessibility.

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Tutor required for Prince2 Agile 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Prince2 Agile Tutor Needed (Advanced Level) I am seeking a skilled Prince2 Agile tutor who can provide online tutoring sessions. This training will be from 11-12-23 it will be for 5 days and 7 hrs a day time will be 2 pm ist onwards Requirements: - Advanced level of knowledge in Prince2 Agile - Expertise in all areas of Prince2 Agile, including fundamentals, practitioner concepts, and transitioning from Prince2 to Agile - Proven experience in tutoring individuals at an advanced level - Strong communication and teaching skills - Ability to conduct online tutoring sessions effectively Preferred Method of Tutoring: - Online tutoring sessions If you meet the above requirements and have a deep understanding of Prince2 Agile, please submit...

  $48 - $180
  $48 - $180
  0 lượt đặt giá
  Create Wordpress website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled freelancer to create a WordPress website for my business portfolio. Design and Functionality: - I have specific requirements for the design and functionality of the website. - I will provide detailed instructions and examples for the design elements. - The website should have a professional and modern look, with easy navigation and clear calls to action. Content: - All the content for the website is ready. - I will provide text, images, and any other necessary content for each page. Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and its various plugins and themes. - Experience in creating business portfolio websites with custom design elements. - Strong understanding of user experience and conversion optimization. - Excellent attention to de...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  141 lượt đặt giá

  urgently seeking an experienced IPTV Server Specialist to facilitate a rapid M3U restreaming project. Our Ubuntu server is primed for action, and we need an adept professional to expedite the setup and ensure comprehensive access for seamless content restreaming. Key Tasks: Swift SSH Access Setup: Configure immediate SSH access for the appointed specialist to our Ubuntu server. Rapid IPTV Server Configuration: Efficiently navigate and configure our IPTV server settings for accelerated deployment. Credentials Deployment: Provide the required credentials for both Ubuntu server access and IPTV server software administration. M3U URL Authentication: Quick implementation of M3U URL authentication for secure content access. Permission Tuning: Adjust server permissions promptly to enable...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...help me bring my action movie idea to life. The ideal candidate will have a strong understanding of the action genre and be able to create engaging and exciting scripts. Requirements: - Experience writing action movie scripts - Ability to create compelling characters and plotlines - Familiarity with the structure and pacing of a 31-60 minute script Responsibilities: - Collaborate with me to develop the general idea for the movie - Create a detailed script that captures the essence of the action genre - Develop interesting and well-rounded characters that drive the plot forward Skills: - Excellent storytelling and narrative skills - Strong understanding of character development - Ability to write captivating dialogue and action sequences If you are ...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  NinjaScript / NinjaTrader 8 / Strategy 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Exit based on indicator / P&L / R:R condition Turn on/off Doesn't affect other trades Desired Trading Strategy: - I am interested in a strategy that combines both indicator and price action analysis. Specific Indicators and Parameters: - I have specific indicators in mind, such as MACD, but I am open to suggestions and other indicators that may enhance the strategy. Trading Frequency: - I would like the strategy to trade at a high and medium frequency, with multiple trades per day. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in NinjaScript and NinjaTrader 8 - Strong understanding of indicator and price action analysis - Experience in developing high-frequency trading strategies - Ability to optimize and test the strategy for robustness and profitability Will...

  $327 (Avg Bid)
  $327 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...landing page is to promote a service that I offer. Key Requirements: - The landing page should be designed to effectively promote the service and entice visitors to make a purchase. - It should have a clean and professional design that aligns with the branding of my service. - The page should have clear and compelling copy that highlights the benefits of the service and convinces visitors to take action. - A user-friendly interface should be implemented to make it easy for visitors to navigate and understand the service. - The landing page should also include a secure and convenient payment gateway to facilitate the purchase process. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development using HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in designing and creating effective l...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  Project Description: AI for Video Analysis We need to recognize human action or behavior for a health project. Some examples of human action: 1. simple ones: walking running jumping 2. complicated ones: dancing, dancing ramba, zombie walk, or olderly lady stumbling. 2. body movement related to certain disease Our input: a. A large video database with videos labeled, e.g. walk, run, dance b. A video clip from our user Our output: match the user vide a with a video in database b, and output the label. e.g. this video matches label "run" Placeholder web site: MaxxSports is based in Houston USA. We are seeking a skilled AI developer to create a video analysis system that focuses on action recognition. The project requires post-process...

  $2375 (Avg Bid)
  $2375 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Trophy icon Event poster - 08/12/2023 17:56 EST 6 ngày left

  ...the energetic and dynamic nature of the aerial arts. You can experiment with bold and contrasting colors to create visual impact. 3. Title: The title, "SKYDANCER," should be the focal point of the poster. Please use attention-grabbing typography that conveys the excitement and artistry of the event. 4. Imagery: Feel free to include silhouettes or stylized representations of aerial performers in action. This will help convey the essence of the event and capture the audience's attention. Use images that promote a sense of awe and wonder. 5. Event Details: Display the essential event information clearly and prominently. Include the date, time, location, ticket details, and any other relevant information (e.g., age restrictions, special guests, etc.). Make sure this...

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  29 bài tham dự
  Trophy icon landing page 6 ngày left

  I am looking for a skilled web designer to create a landing page for lead generation. The main goal of this landing page is to encourage visitors to request a quote. Specific design elements and content that I want included on the landing page are: - A clear and attention-grabbing headline - A compelling call-to-action button for requesting a quote - A form for visitors to enter their contact information and submit their quote request - Testimonials or reviews from satisfied customers - Relevant images or graphics that support the message and attract attention - A clean and modern design that is visually appealing and easy to navigate Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web design and development, with a strong understanding of landing page best practices...

  $80 (Avg Bid)
  $80
  17 bài tham dự
  realizzazione ecommerce italiano 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  * Logo e Nome del Negozio: Ben visibile in alto. * Menu di Navigazione: Collegamenti a sezioni chiave come Prodotti, Recensioni, FAQ, Contatti. Sezione Principale (Hero Section) con Video: * Video in Home Page: Un video riepilogativo che introduce il tuo eCommerce e i suoi vantaggi. * Titolo Accattivante e Breve Descrizione: Comunicare l'offerta unica del tuo negozio. * Call to Action (CTA): "Acquista Ora" per incoraggiare gli utenti a esplorare i tuoi prodotti. Sezioni dei Pacchetti (Gold, Premium, VIP) con Video per Ogni Prodotto: * Pacchetto Gold: * Descrizione, prezzo e vantaggi. * Video Specifico: Presentazione dettagliata del pacchetto. * CTA: "Acquista Ora Gold". * Pacchetto Premium: * Descrizione, prezzo e vantaggi. * Vide...

  $613 (Avg Bid)
  $613 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  We are an insurance agency seeking a "real" growth hacker with proven track in insurance industry to help us increase customer acquisition. Our goal is to expand our customer base and reach into new markets AZ,CA,CO and TX. Skills and Experience: - Proven track record in developing and executing successful social media campaigns - Strong understanding of growth hacking strategies and techniq...on funnels already set up and manage funnels and Facebook, Instagram, Google Ads,Tik-Tok marketing-email and text campaigns for lead generation for personal and commercial-transportation insurance, accounting and mortgage. currently working with someone with very little success or none. I am looking for ready to buy leads generation unlike tire-kickers, not suspects but prospects ready to...

  $460 (Avg Bid)
  $460 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  html5 game 6 ngày left

  Project Title: HTML5 motion image for Mobile Platform I am looking for a skilled developer to create several images with some effects for mobile platforms. Mechanics: - I have specific mechanics in mind that I wou...Knowledge of mobile platform optimization and performance tuning. - Ability to create visually appealing graphics and animations. - Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot and debug issues. - Excellent communication and collaboration skills to ensure smooth project execution. If you have a passion for game development and expertise in HTML5, and are excited about creating an action-packed game for mobile platforms, then I would love to discuss this project further with you. Please provide examples of your previous work and a proposed timeline for th...

  $607 (Avg Bid)
  $607 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced Inorganic Chemist with expertise in Fertilizers to assist with a project focused on improving an existing fertilizer formula. The ideal candidate will have specific experience in formulation development in the field of fertilizers. Skills and Experience: - Strong background in inorganic chemistry - Proven experience in formulation development for fertilizers - Experience in the hydroponics industry Project Details: - The project is expected to last more than 3 months. - The main goal of the project is to improve existing fertilizer formulas and or make new variations of products for the hydroponics industry. In an ideal situation : - The chemist will be able to conduct testing, formulating new blends, and optimizing fertilizer composition. If you have...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  website copy writer with farming experience 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...to craft compelling and persuasive copy that drives sales - Knowledge of SEO best practices for website copy - Strong communication and collaboration skills The primary goal of the copy is to drive sales and conversions on the website. Responsibilities: - Create engaging and persuasive copy that highlights the benefits and features of our farming products/services - Craft compelling calls-to-action to encourage visitors to make a purchase or inquiry - Incorporate keywords and optimize the copy for search engine visibility - Collaborate with the design team to ensure the copy aligns with the overall website structure and design - Conduct research on the target audience and competitors to inform the copywriting strategy - Revise and edit the copy as needed based on feedback If ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá

  GenerateX, or GenX, is my personal abbreviation of the combination (which are really too long in spelling that challenges my patience): generatepress (premium) + generateblocks (plus). I am seeki... the comparisons between Elementor and Generatepress. I know them already from online. Let's just focus on Blocks centered Gutunberg Full Site Editor workflow, starting GenX journey straightforwardly. 2. To make the tutor journey be fruitful, I wondered if you could set up at least two WP sites (for functions comparisons or one for your tutoring and the other for my "homework") in pantheon (or anywhere we can have access to securely) . 3. For the tutoring time, it is preferred to be around 12:30 AM (GMT) to start, and last for around 1 hour per time. In total the...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  French tutor 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...French Tutor - Level of French Proficiency: Beginner - Tutoring Preferences: Either one-on-one or group sessions - Project Timeline: No time limit We are seeking a French tutor who can effectively teach beginner-level French to our students. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Fluent in French with a strong command of the language - Previous experience teaching French to beginners - Ability to create and implement lesson plans tailored to individual or group needs - Strong communication and interpersonal skills - Patience and ability to explain complex concepts in a simple and understandable way - Flexibility in terms of schedule and availability for tutoring sessions Whether you prefer one-on-one tutoring or group sessions, we...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Kids English speaking tutor 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a Kids English speaking tutor to work with elementary school-aged children (6-10 years old). The ideal candidate will have experience and skills in online tutoring. The tutoring sessions should be conducted twice a week.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Project Description: Developing a method to solve a simple mathematics problem with a simplified explanation Skills and Experience Required: - Strong background in mathematics, especially in advanced concepts - Ability to simplify complex mathematical problems for easy understanding - Proficiency in problem-solving techniques and logical thinking - Experience in teaching or tutoring mathematics is a plus Project Requirements: - Develop a method to solve a specific simple mathematics problem - Provide a simplified explanation of the solution - Ensure the solution is easy to understand for individuals with an advanced level of understanding in mathematics Deliverables: - Detailed explanation of the problem-solving method - Simplified explanation of the solution - Clear and concise ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Podcast Editing 6 ngày left

  Vision New England is currently looking for a contractor to edit recordings for our weekly Church in Action Podcast. Typically 46 episodes a year are recorded (using Streamyard) 3 times a year (13-16 episodes each sprint over the course of 3 days each sprint). The recordings are generally 25-35 minutes in length, and require basic audio and video editing including: trimming recording to 26 minutes for radio broadcast; adding light music intro/outro; removing audio noise and imperfections; improving video quality. Qualifications: Previous video editing work experience and the ability to provide portfolio of work to demonstrate skills and abilities Must own and be proficient with editing software Possess a strong work ethic Attention to detail and ability to meet deadlines Editing S...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  ...must have a word count minimum of 1500 words and a maximum of 2000 words Do not include any pictures in your blogs There should be a clear call to action at the end of the blog You can include links to other websites or blogs Always give practical advice - this blog is read by parents and young people aged 11-18 Take note that the readers are based in the UK and your writing should relate to the UK and not to South Africa Always break it down into subsections or paragraphs or numbered bullet points Always try to relate it with education and speak professionally Remember that we are always trying to convince people to sign up to a tutoring programme. If you include any facts or statistics in your article, you must include the source and a link to that source. Table...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...Location-Based Search: Integrate geolocation services to help users find nearby priests available for bookings. Featured Priests and Services: Showcase a curated list of popular priests and commonly requested services to highlight the platform's offerings. Trust Signals and Testimonials: Display user reviews, ratings, and testimonials to build trust and credibility within the religious community. Call-to-Action (CTA) for New Users: Encourage new users to sign up or create an account with a clear and compelling CTA. Links to App Download (if applicable): If there's a mobile app, provide prominent links for users to download it. Search Results Page: Filtering Options: Allow users to filter search results by location, type of service (e.g., weddings, funerals, blessi...

  $254 (Avg Bid)
  $254 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Blog writting 5 ngày left

  ...must have a word count minimum of 1500 words and a maximum of 2000 words Do not include any pictures in your blogs There should be a clear call to action at the end of the blog You can include links to other websites or blogs Always give practical advice - this blog is read by parents and young people aged 11-18 Take note that the readers are based in the UK and your writing should relate to the UK and not to South Africa Always break it down into subsections or paragraphs or numbered bullet points Always try to relate it with education and speak professionally Remember that we are always trying to convince people to sign up to a tutoring programme. If you include any facts or statistics in your article, you must include the source and a link to that source. Table...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  We need asap a female friendly - responsive - wordpress site including related (custom colored) vectors. These vectors can be used from our FreePik account, or if you have your own account thats also fine - but we need custom vector images related to female friendly concept. Concept: Preventive Protection against Viol...FreePik account, or if you have your own account thats also fine - but we need custom vector images related to female friendly concept. Concept: Preventive Protection against Violence at Home and Work towards women. Budget $100 - Ready within 5 days. We need: - Wordpress Site - using Elementor - Styling of Website - based on several examples - Custom optimized + colored vectors - Several Call to Action features When this is done properly, you can do more projec...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  147 lượt đặt giá

  ...will resonate with the target audience - Proficiency in analyzing campaign performance and making data-driven optimizations to maximize lead generation within the given budget Key Deliverables: - Develop a comprehensive Facebook ad strategy tailored to the target audience and campaign goal - Create engaging ad copy and visuals that effectively convey the value proposition and prompt users to take action - Set up and manage the campaign, monitoring performance and making necessary adjustments to optimize lead generation - Provide regular reports and insights on campaign performance, including key metrics such as click-through rates, conversion rates, and cost per lead If you have the expertise and skills required to deliver a successful lead generation campaign on Facebook withi...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Brief: We are a construction company specializing in flooring, tiling, bathroom, and ...website optimized for generating customer leads in the construction industry. Target Audience: Homeowners and businesses in Southeast London looking for flooring, tiling, bathroom, and kitchen remodeling services. Scope of Work: Redesign the existing website with a fresh, clean, and professional look. Optimize the site for lead generation, including contact forms, quote requests, and clear calls-to-action. Implement local SEO strategies to enhance visibility in Southeast London. Ensure the website is mobile-responsive and user-friendly across all devices. Integrate a simple content management system for easy updates. Showcase a portfolio of our past projects. Set up analytics to track website per...

  $574 (Avg Bid)
  $574 Giá đặt trung bình
  153 lượt đặt giá

  ...economic hardships but also instilled a profound sense of purpose and pride in those she touched. Her approach, rooted in empathy, saw her consistently going above and beyond to understand the unique needs of those she sought to assist. Whether at the local, state, or federal level, Chie Dr Mrs Stella Obiageri Obioha's commitment to fostering a culture of inclusivity and fairness was evident in every action she took. In addition to her role as a champion of employment opportunities, Chie Dr Mrs Stella Obiageri Obioha actively engaged in community initiatives, advocating for social justice and education. Her holistic approach to service reflected a deep understanding of the interconnectedness of societal progress. As we gather to celebrate the impactful contributions of Ch...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...visuals contribute to a polished and professional appearance. Diversity: Consider using a variety of images showcasing different aspects of our services, including team members, clients, and the processes involved. Diversity adds depth to our visual narrative. Engagement: Images featuring people tend to engage visitors more effectively. If applicable, include images of our team or clients in action, fostering a connection with our audience. Brand Colors: Ensure that the color palette of all images complements or matches our business branding. Consistent use of brand colors enhances brand recognition. Originality: Whenever possible, use original images, edit graphics, or create visuals through illustration design. Original content contributes to a unique and authentic brand id...

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled designer to create a promotional banner for my BigCommerce website. The banner should be medium-sized, with dimensions of 728x90 pixels. I would like to change text for future sales. The primary call to action on the banner should be to promote a sale. Ideal skills and experience for this project include: - Experience with BigCommerce websites and understanding of their design guidelines

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me clean up my Follow Up Boss CRM. The specific areas that require cleaning up are the contact database. Requirements: - Experience in Follow Up Boss - Ability to create and edit action plans and automations - Understanding of CRM marketing Skills: - Knowledge of Follow Up Boss CRM - Attention to detail - Strong organizational skills - Creativity would be a great asset - Marketing knowledge preferred If you have experience in creating action plans/workflows and are familiar with Follow Up Boss, please submit your proposal.

  $432 (Avg Bid)
  $432 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Contact Us Page re-designed 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...purpose of this page is to generate leads for my business. I have a rough idea of what I want, but I am open to creative suggestions. Design Elements and Features: - I do not have any specific design elements in mind, but I have a rough idea of how I want the page to look and feel. - I want the design to be clean, modern, and user-friendly. - The page should have clear and prominent call-to-action buttons to encourage visitors to submit their information. - I would like to include some form of social proof, such as customer testimonials or reviews. Preferred Method of Contact: - The design should highlight the option for visitors to contact us through form submission. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing lead generation pages or landing pages. - Profic...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  158 lượt đặt giá
  Online game 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled game developer to create an online game with the following requirements: Genre: Action - The game should be challenging and engaging, providing an exciting experience for players. Art Style: Realistic - I have a specific art style in mind for the game, which should be realistic and visually appealing. Levels/Stages: More than 20 - The game should have a wide range of levels or stages to keep players entertained and invested in the game. Skills and Experience: - Proficiency in game development and design, with experience in creating action games. - Strong artistic skills to create realistic graphics and visuals. - Ability to create a large number of levels or stages for the game. - Familiarity with online game development and multiplayer funct...

  $710 (Avg Bid)
  $710 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  ...a training presentation guide that will serve as evidence of implementation when completing a corrective action plan. The purpose of this presentation is to provide evidence to both internal and external stakeholders that the corrective action plan has been implemented successfully. The ideal freelancer for this project should have experience in creating engaging and informative PowerPoint presentations. They should also have a good understanding of corrective action plans and be able to explain the implementation process clearly to the audience. Key requirements for the project: - Create a PowerPoint presentation guide that provides evidence of implementation for a corrective action plan - Ensure the presentation is suitable for both internal team member...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  ...Plugins-->Manage-->Add and add Big6 plug-in Activate Big6 plug-in Go to Plugins-->Big6-->Profiles Cofiguration Create new HTTP GET profile as follows Name: Test URL: ${input} Log box: checked leave everythin else blank at this profile page and save it In HomeSeer go to "Events" tab Create new event as follows Name: Test1 Trigger: Manualy triggered Action: Big6HTTP (select it from the drop down box) Profile: Test (the one that you just created) Message box: blank Input box: api Save and run the event. Go to the log at Tools-->Log and see the data that you received from executing the event Go to Devices and select Floor: Big6 and Room: HTTP See a new device named Test that Big6 has created. With this sim...

  $1155 (Avg Bid)
  $1155 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  ...The ideal candidate should have experience in creating attractive and user-friendly interfaces for online stores. Responsibilities: - Design and develop a visually appealing and intuitive e-commerce website - Ensure that the website is mobile responsive and compatible with different devices and screen sizes - Create a seamless user experience by implementing smooth navigation and clear call-to-action buttons - Incorporate secure payment gateways and shopping cart functionality - Optimize the website for search engines and improve its visibility Skills and Experience: - Proficiency in web design and development, including HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating e-commerce websites and familiarity with popular CMS platforms such as WordPress or Shopify - Knowledge of ...

  $483 (Avg Bid)
  $483 Giá đặt trung bình
  173 lượt đặt giá
  Trophy icon Logo Needed 2 ngày left

  ...potential revisions. Evaluation Criteria: Creativity and Originality Relevance to SkillJet's Mission Versatility and Scalability Aesthetic Appeal Note: By participating in this contest, designers agree to transfer the intellectual property rights for the winning design to SkillJet. Join us on this exciting journey as we redefine education with SkillJet! We can't wait to see your creative genius in action. Ready, set, design! ?✨...

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  180 bài tham dự

  I am looking for a skilled freelancer to help me refine and enhance my existing pitch deck presentation for my technology project. The curre...of investor expectations and what they look for in a pitch deck - Creative and strategic thinking to enhance the overall messaging and storytelling of the presentation I am looking for a freelancer who can work collaboratively with me to refine the content, design, and flow of the presentation, ensuring that it effectively captures the attention of potential investors and motivates them to take action. If you have a proven track record of creating successful pitch decks in the technology industry and understand how to attract investors, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and outline your approach to...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  109 lượt đặt giá
  30 Sec Video AD Creation 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...30-second live-action video ad to increase brand awareness for my company. I have script with mw which is needed to be completed in 30 Sec as this advertisement will be on social media platforms. Also I need screen recording to be played on screen along with video which displays about application. Purpose: - Increase brand awareness Style: - Live-action Specific Requirements: - I have detailed requirements for the video content Ideal Skills and Experience: - Proficient in video editing software - Experience in creating live-action video ads - Strong attention to detail - Ability to bring creative ideas to life - Excellent communication skills to understand and execute my requirements accurately If you have the necessary skills and experience to create a compel...

  $12 (Avg Bid)
  Địa phương
  $12 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  I need a render 5 ngày left

  I am in need of a 3D Model render for a BTL action for a brand. Specific requirements include: - Creating a 3D Model render for a brand's BTL action - Incorporating specific design and style preferences provided by the client - Ensuring high-quality and realistic rendering Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in 3D modeling and rendering software - Strong attention to detail and ability to accurately represent the client's preferences - Previous experience in creating renders for brand promotional materials Please provide examples of previous work in your proposal.

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create a custom workflow action for my existing gohighlevel CRM. The specific action I need is to create appointments in the gohighlevel calendar. Ideal Skills and Experience: - Proficient in gohighlevel and its features - Familiarity with gohighlevel calendar functionality

  $20 (Avg Bid)
  $20
  1 bài tham dự
  Create a education marketplace 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Education Marketplace: Connecting Learners and Educators ( vendors ) We are looking to create an education marketplace that connects learners with educators, providing a platform for tutoring, online courses, and study guides. With a focus on convenience and accessibility, our goal is to foster a collaborative learning environment that empowers individuals to achieve their educational goals. Key Features and Functionalities: 1. User-friendly interface: Our marketplace will have a simple and intuitive design, making it easy for learners and educators to navigate and engage with the platform. 2. Robust search and filtering capabilities: Users should be able to quickly find and access the specific education services they need, whether it's a tutor, an online course, or study g...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  Need a team of 3 people to host a live draw for our company. A team is required to perform draws on their location with a complete setup. Our team will monitor each step and action remotely. The setup amount will be paid separately. They are: 40,000 INR for 2 hosts per month 15,000 INR for marketing and live-streaming setup 5000 INR for monthly office expense One-time fees For: 20,000 INR x 3 for office PC 50,000 INR for an 80-inch TCL TV 50,000 INR for live streaming camera and setup 25,000 INR for tables and chairs Live Draw Sample link:

  $464 (Avg Bid)
  $464 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá