Conjoint analysis tutorialcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  176,109 conjoint analysis tutorial công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tôi là 1 công ty start up đang muốn đầu tư về 1 thương hiệu về chăm sóc tóc, hiện tại tôi đang không có gì cả. Và tôi đang muốn tính tổng chi phí tôi cần phải đầu tư và giá bán ra hợp lý. và tôi cần 1 người có kiến thức về quản lý tài chính để giúp tôi làm việc này. chi tiết tôi sẽ trao đổi rõ thêm sau khi tôi kiếm được bạn freelancer. I am a start-up company looking to invest in a hair care brand, currently I have nothing. And I'm looking to calculate the total cost I need to invest and a reasonable selling price. and I need someone with financial management background to...

  $170 (Avg Bid)
  NDA
  $170 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Mình cần 1 bạn có kiến thức về Program Language, code analysis, basic security để cùng làm 1 algorithm để phân tích lỗ hỏng bảo mật trong mã nguồn C/C++ Trong source C/C++ sẽ có rất nhiều lỗ hỏng bảo mật như tràn bộ nhớ, integer overflow v.v.v. Thì mình sẽ phân tích code để tìm ra những lỗ hỏng đó Ngôn ngữ input là code c/c++. Còn việc dev bằng ngôn ngữ (python, v.v.v) Thì không quan trọng nha

  $966 (Avg Bid)
  $966 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  cần một lập trình viên viết có kinh nghiệm về machine leaning và text analysis sẽ theo dự án với mình (3-4 tháng). Vì dự án khá chi tiết và đòi hỏi chút thời gian trao đổi trực tiếp.

  $195 (Avg Bid)
  $195 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Tình hình là hiện tại mình đang cần sử dụng dịch vụ anti-capcha để bypass 1 lượng lớn re-capcha. Tuy nhiên bên này có cần khách hàng của họ phải set up theo tutorial của họ, sử dụng NodeJS và Webstorm IDE rồi tạo 1 con bot để bên họ thực hiện việc bypass đó dễ dàng hơn. Cần tìm người có kinh nghiệm đã làm việc với anti-capcha hoặc viết bot web. Mọi thông tin chi tiết vui lòng nhắn tin để hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...understanding of statistics. My mentor would have examples and documents, to help me learn the followings: - Statistics, including Probability Theory. - Logical Thinking: How to understand business requirements and convert them into research tasks, how to use data to find new insights, how to conduct research, how to make conclusions from research. - Skills as a Data Scientist: feature and relationship analysis, tests (t-test + p-test), big data... - My mentor can assign me tasks to improve my skills, review my work, give me feedback, answer questions. I have experience in python, numpy, scipy, pandas, matplotlib... But I am especially finding logical thinking and statistics challenging. I can study in either Vietnamese or English. Mentoring hours would be as follows: 1 week...

  $604 (Avg Bid)
  $604 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can provide assistance with location functionality in my Power Apps project. Specifically, I need help with geocoding and address validation. Platform: My app is designed for both Android and iOS. Implementation: I am open to either a step-by-step tutorial or code snippets to implement the location functionality in my app. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of location APIs and geocoding services - Experience with Power Apps development - Proficiency in both Android and iOS app development - Familiarity with address validation techniques - Ability to provide clear instructions or code snippets for implementation If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to review my ...ideal candidate should have experience in proposal analysis and be able to provide suggestions for improvement. Project Details: - Purpose: The purpose of the proposal review is to determine if the proposal meets requirements. - Length: The proposal is between 10-30 pages long. - Timeline: The review should be completed within a week. Skills and Experience: - Strong analytical skills to identify strengths and weaknesses in the proposal. - Experience in proposal analysis and providing suggestions for improvement. - Attention to detail to ensure all requirements are met. - Ability to work within tight deadlines. If you have the skills and experience required, please submit your proposal along with your previous work samples in p...

  $338 (Avg Bid)
  $338 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...will have experience in finance and be proficient in Excel. Specific Financial Calculations: - Profit and loss analysis: The model should be able to accurately calculate and analyze the profit and loss of my business. Incorporating Existing Financial Data: - My financial records are incomplete, so the model should be able to incorporate the available data and provide accurate projections. Level of Detail in Output: - I require a high level overview as well as a detailed breakdown of the financial data. The model should be able to generate P&L, balance sheet, cashflow, aged debtors, and warehouse management reports. Skills and Experience: - Proficiency in Excel and financial analysis - Previous experience creating financial models for small businesses - Knowledge of...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Project Title: Document Examination Description: - I am in need of a freelancer who can examine legal documents for a project related to legal proceedings. - The ideal candidate should have expertise in analyzing and evaluating legal documents. - The project requires a detailed report to be provided after the examination. - The report should include a comprehensive analysis of the legal documents and any relevant findings. - The purpose of the document examination is for legal proceedings, so the freelancer should have knowledge and experience in this area. - Attention to detail, accuracy, and the ability to meet deadlines are essential skills for this project. - Familiarity with legal terminology and procedures is highly preferred. - Experience working with legal professionals or...

  $398 (Avg Bid)
  $398 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Trophy icon i need help on my codes 2 ngày left

  I am in need of immediate assistance with my R programming codes. The project needs to be completed as soon as possible. Skills and Experience: - Proficiency in R programming - Strong understanding of coding and programming concepts - Ability to quickly analyze and debug existing code - Experience in working with complex algorithms and data structures - Familiarity with statistical analysis and data manipulation in R Responsibilities: - Review and analyze existing R code - Identify and fix any bugs or errors - Optimize and improve the efficiency of the code - Implement new features or functionalities as needed - Collaborate with me to understand the project requirements and provide technical solutions Please provide examples of previous projects or relevant experience in R progr...

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  1 bài tham dự
  Tradingview Pinescript 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Bullish pinbar and Macd-Histogram is negative. - Bearish pinbar and Macd-Histogram is positive. - Bullish engulfing bar pattern and Macd-Histogram is negative. - Bearish engulfing bar pattern and Macd-Histogram is positive. Skills and Experience: - Proficiency in Pinescript coding language - Experience in developing price action and MACD indicator strategies - Strong understanding of technical analysis and trading concepts The main objective of this project is to create a Pinescript code that generates trading signals based on the above patterns/conditions. These signals should be generated in the medium term, which ranges from hours to days. Specific requirements: - Develop the specified Pinescript codes to run the above condtions and alerts. - Ensure that the signals are gen...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  SEO, SMA, SEM 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: SEO, SMA, SEM Services Required: - SEO - Social Media Advertising (SMA) - Search Engine Marketing (SEM) Keywords: - I need help with keyword research Geographical Target: - International Ideal Skills and Experience: - Expertise in SEO techniques and strategies - Proficiency in SMA and SEM campaigns - Strong understanding of keyword research and analysis - Experience in targeting international markets - Knowledge of different social media platforms and their advertising capabilities - Ability to optimize websites for search engines and improve organic rankings - Familiarity with Google AdWords and other SEM platforms - Proven track record of driving traffic and increasing conversions through digital marketing efforts

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  Movie Explanation YouTube Video Editor 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are seeking a Video Editor to join our team for our YouTube channel dedicated to explaining movies in an engaging and comprehensive manner. **Responsibilities:** - Edit and assemble raw footage into polished, compelling videos for our YouTube channel focused on movie e...compelling videos for our YouTube channel focused on movie explanations. - Utilize basic video editing skills to enhance storytelling, pacing, and overall video quality. - Source and incorporate no copyright video elements, ensuring all visual materials used are compliant with copyright regulations. **Requirements:** - Proven experience in video editing, particularly in creating movie explanation or analysis content for YouTube or similar platforms. - Strong understanding of storytelling, pacing, and visual ae...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Welcome to the logo design contest for "," your reliable source for AI-powered football predictions. We are looking for a distinctive and captivating logo that captures the essence of our platform, which combines advanced analysis with the power of AI to provide detailed and accurate football forecasts. Logo Requirements: The logo for "" should convey the following key concepts: Artificial Intelligence: The logo should suggest the use of AI in football prediction analysis. This could be represented through graphic elements like circuits, AI icons, or technological symbols. Football: Since we deal with football predictions, the logo should include elements that evoke the world of football, such as footballs, stadiums, or stylized football players. Preci...

  $86 (Avg Bid)
  $86
  88 bài tham dự
  Hire SEO Agency 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking to hire an SEO agency for my project, specifically for off-page optimization. I am unsure if I will require ongoing SEO maintenance after the initial optimization. My target market is local in Abu Dhabi - UAE. Ideal Skills and Experience: - Experience in off-page optimization techniques and strat...an SEO agency for my project, specifically for off-page optimization. I am unsure if I will require ongoing SEO maintenance after the initial optimization. My target market is local in Abu Dhabi - UAE. Ideal Skills and Experience: - Experience in off-page optimization techniques and strategies - Knowledge of local SEO practices and tactics - Ability to conduct thorough keyword research and analysis for local target market. - Ability to do Arabic content for local Arabic...

  $359 (Avg Bid)
  $359 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  ...recommendations and best practices. The tasks of the bachelor thesis:  Comparitive analysis between Blazor technology and alternatives, for example, Angular and React.  Evaluation of Blazor technology and Angular/React.  Demonstrate the application scenarios of Blazor technology in comparison to Angular/React.  Draw conclusions by providing usage recommendations and best practices. Topic: Research on the application of Blazor technology in web user interface development - I am looking for a freelancer who can assist me with both research and writing for my Bachelor thesis on the topic of technology. - The ideal candidate should have a strong background in technology and be able to conduct thorough research and analysis. - Proficiency in academic writing and the abil...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to develop a monitoring system for Baccarat. The project requires real-time monitoring of both the player's hand and the banker's hand. Additionally, the robot should be able to perform predictive analysis. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Baccarat rules and strategies - Experience in developing real-time monitoring systems - Strong data analysis and predictive modeling skills Descrição do cliente: O robo deve monitorar pelo menos 7 mesas específicas de Baccarat (Baccarat A, Baccarat C, Speed Baccarat A, Speed Baccarat F, Speed Baccarat T, Speed Baccarat U, Speed Baccarat V) do site B3t4n0. O mesmo deve mandar sinal no telegram quando ocorrer as seguintes sequencias de resultados:...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am in urgent need of a data entry specialist who can assist me with data analysis using Excel. The project involves working with a small dataset of less than 500 entries. Skills and experience required: - Proficient in data analysis techniques using Excel - Strong attention to detail and accuracy in data entry - Familiarity with basic statistical analysis methods - Ability to identify patterns and trends within the dataset - Experience in organizing and cleaning data - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the analysis process If you have the necessary skills and can start immediately, please submit your proposal.

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  107 lượt đặt giá
  Analysis of textual Indices using R 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can analyze textual indices using R. Specifically, I need someone who has experience in second language writing assessme...lexical sophistication, TAASSC for syntactic complexity, and TAACO for cohesion. - Knowledge of Multiple Regression - Proficiency in R programming language - Knowledge of text complexity analysis techniques - Experience in working with textual data and analyzing it using R Dataset: - I already have a dataset available for the analysis, so the freelancer does not need to gather it. Desired outcome: - The main goal of this analysis is to identify patterns or trends within the textual indices and produce a report within 2 days. If you are skilled in R programming and have experience in text complexity analysis...

  $443 (Avg Bid)
  $443 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...cycle. 2. Include a chapter explaining the methodology framework of your project, clearly explaining and justifying the methods used, including methods of analysis and data source. 3. Undertake further analysis and investigate the dataset to compare and contrast key information from Lower Level Super Output Areas (LSOAs) for England and Wales and Data Zones (DZ) for Scotland. 4. Identify prevailing trends between the three nations that may impact their perceived healthiness. In doing so, you are required to undertake relevant statistical analysis of the dataset. You must demonstrate knowledge and application of appropriate statistical analysis covered in the program (other relevant or advanced techniques may be used). 5. Develop visual representations of ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...statistician who specializes in regression analysis. Specific Requirements: - The main focus of this project will be on conducting regression analysis. - I already have a dataset ready for analysis, so no data collection is required. - The preferred software for this project is R. Ideal Skills and Experience: - Expertise in regression analysis and statistical modeling. - Proficiency in using R for statistical analysis. - Strong knowledge of statistical concepts and hypothesis testing. - Ability to interpret and visualize data effectively. - Experience in working with large datasets and handling complex statistical models. If you have the necessary skills and experience in regression analysis, as well as proficiency in using R for stat...

  $425 (Avg Bid)
  $425 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Data Scientist for cybersecurity project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a data scientist with expertise in machine learning for a cybersecurity project. The ideal candidate should have experience in network security and data visualization. Hands-on experience in JAVA, Python, and TensorFlow; strong knowledge of machine learning algorithms; also know how to implement algorithms and run the datasets for malware analysis. I am looking for a full-time data scientist who will be involved in the project on a daily basis. The expected duration of the project is mid-term, which is between 1 to 3 months. Skills and Experience: - Machine Learning - Network Security - Data Visualization - Java - Python - Tensor Flow - Creative - Problem Solving - Strong Implementation skills - Research Background Involvement: Part-time flexible Durat...

  $180 (Avg Bid)
  $180 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to improve the SEO of my website. The current status of my website's SEO is bas...of my website's SEO is basic but it needs improvement. Keywords: I need assistance identifying keywords that will help improve the visibility of my website. Goal: My main goal for improving my website's SEO is to increase site traffic and ranking. Ideal skills and experience for the job include: - Strong knowledge of SEO best practices and techniques - Experience in keyword research and analysis - Proven track record of increasing site traffic - Familiarity with analytics tools to track and measure SEO performance - Ability to optimize on-page and off-page SEO elements - Excellent communication skills to collaborate with me and un...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  86 lượt đặt giá
  Writing an Assignment On Art in 750 words 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...you acquired when viewing the work. Be judicious about what you include: do not just use the lists as templates.   I. Factual Information Identification: title, date, artist (if known), medium, museum location, usually this information is provided by the museum label. Subject Matter: Biblical, mythological, historical, genre, portrait, investigation of “pure” colors or forms, etc.   II. Formal Analysis: Sculpture A. Material and Technical Means: Is the sculpture carved out of wood, stone, marble, cast in bronze, modeled in terracotta? Are there visible traces of the tools used in carving or modeling the object? B. Scale: Is the object imposing in size, or small enough to fit into the palm of a hand? How do you relate to it now? How could it have been us...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can help me analyze waste data and provide an improved financial position for my organization. The ideal candidate for this project should have experience in both recycling and financial data analysis. Additionally, I would like them to provide recommendations on waste reduction strategies to divert waste from landfill. The freelancer should be able to analyze 1-5 rates and provide insights based on the data analysis.

  $1424 (Avg Bid)
  $1424 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Excel expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an Excel expert to assist me with data analysis tasks. Project Requirements: - Perform data analysis tasks in Excel - Create formulas and functions as needed - Organize and enter data efficiently - No specific format or template required - Project deadline is within a week Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel and data analysis techniques - Strong knowledge of formulas and functions in Excel - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to work within tight deadlines - Flexibility and creativity in presenting data outputs

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Renewable energy project finance modelling 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...project finance modelling. The desired outcome of the financial modeling is a project viability assessment. Specifically, the modeling is for a solar energy project. In terms of the financial metrics, I would like the freelancer to include IRR, NPV, and payback period in the model. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in financial modeling and analysis - Expertise in renewable energy project finance - Familiarity with solar energy projects and their financial considerations - Proficiency in using software or tools for financial modeling - Attention to detail and ability to accurately project cash flow If you have the necessary skills and experience, and can deliver a comprehensive financial model for a solar energy project w...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I am looking for a Python expert to help me with a project involving advanced level Python code. The purpose of the Python codes is for data analysis. I need someone to copy all the Python codes to a Jupiter notebook and debug them. The main requirement is that the code runs successfully, and there are no specific requirements for the output or format after debugging. As long as the code runs without errors, it will be considered satisfactory. The ideal freelancer for this project should have advanced level Python skills and experience in data analysis.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me get a dofollow backlink on a specific website. I need this backl...Website: Anchor Text and Target URL: I have a specific anchor text and target URL in mind. The anchor text will be "Free VPN Download," "Free VPN for Mac," and "Free VPN for Windows PC." The target URL will be my website. Timeline: I need the dofollow backlink to be placed within 1 week. Ideal Skills and Experience: - Experience in SEO and backlink building - Knowledge of website analysis and link building strategies - Familiarity with the specific website - Ability to effectively communicate and negotiate with website owners for backlink placement If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your propos...

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am looking for a mathematician with experience in financial risk analysis to help me with a modeling and prediction task for an online project / game on crypto Specifically, I need assistance in conducting a financial risk analysis using existing data. However, please note that the data might be incomplete. The ideal candidate should have expertise in Matlab and be able to complete the project within 1 week. Key requirements for the project include: - Strong mathematical modeling skills - Experience in financial risk analysis - Proficiency in Matlab If you have the necessary skills and can meet the timeframe, please submit your proposal.

  $448 (Avg Bid)
  $448 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Qualitative Analysis and Report Writing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can conduct a qualitative analysis and write a report for a project in the field of health and medicine. Purpose of qualitative analysis: - The purpose of this analysis is to identify trends and patterns in the data. - All the 3 questions in the attached file must be answered as elaborated in the text. Subject matter of the data: - The data being analyzed is related to health and medicine and is mainly comprised by an interview Q&A. Desired format of the final report: - The final report should be in a Word Document format. Skills and experience: - Strong background in qualitative analysis methods and techniques. - Experience in analyzing data in the field of health and medicine. - Excellent report writing skills. - P...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced VBA programmer to assist me with my Program Office project. The main tasks for this project include automation of processes and report generation. Skills and Experience: - Strong proficiency in VBA programming - Experience in data analysis and process automation - Knowledge of generating reports using VBA scripts The project will involve modifying existing VBA scripts as well as developing new scripts from scratch. Timeline: The project has a moderate timeline of 1-2 weeks, so it is important that the freelancer can work efficiently and deliver within the specified timeframe. If you have the necessary skills and experience in VBA programming and can meet the project requirements within the given timeline, please submit your proposal.

  $534 (Avg Bid)
  $534 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  convert pinescript indicator to strategy 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer who can convert a PineScript indicator into a strategy for intraday trading. The ideal candidate should have experience in developing tr...indicator into a strategy for intraday trading - Implement detailed entry and exit conditions provided by the client - The strategy should aim to achieve both profit maximization and risk minimization Skills and Experience: - Strong knowledge of PineScript and trading strategies - Experience in developing and implementing intraday trading strategies - Familiarity with technical indicators and chart analysis - Ability to optimize and fine-tune strategies for maximum performance If you have the expertise and skills required for this project, please submit your proposal along with relevant examples of your prev...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Research analysis 6 ngày left

  I need help to write an analysis of research. I have all the information, references and the frame I’d like it to be written in. I need assistance to write it out.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...search engines. The ideal candidate should have a strong background in SEO strategies and techniques, with a proven track record of successfully optimizing websites. Skills and Experience Required: - In-depth knowledge of SEO best practices and current search engine algorithms - Proficiency in keyword research and analysis - Experience in optimizing websites for national targeting - Familiarity with on-page and off-page optimization techniques - Ability to conduct competitor analysis and identify opportunities for improvement - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communication and reporting abilities If you have the skills and expertise required to drive organic traffic and improve search engine rankings, I would love to hear from you. Please provid...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Digital Marketing -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to assist with my digital marketing campaign. The ideal candidate will have experience in social media marketing, as that is the spec...this marketing campaign is to increase brand awareness. I want to build a strong online presence and establish my brand as a leader in the industry. Skills and Experience: - The ideal freelancer should have a strong understanding of social media platforms and strategies, as well as experience in creating and managing successful digital marketing campaigns. - Knowledge of analytics and data analysis is also necessary in order to measure the effectiveness of the campaign and make necessary adjustments. If you are a skilled digital marketer with a proven track record of increasing brand awareness, please apply for thi...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...and resources, risk and vulnerability assessments, Project objectives, project components and financing, Project Calendar, Economic, social and environment benefits, consistency with national development strategies, consultative process, justification for the project, environmental and social impact, Project definition and alternative, cost of building and operating rail projects, , cost benefit analysis. The proposal is a presentation document, so it should primarily be in slides, graphs, pictorial, graphics, infographics etc. The animation should accurately depict an urban train route and station, capturing the details and surroundings of a bustling city environment. - The animation style should be realistic, bringing the train route and station to life with high-quality graphi...

  $425 (Avg Bid)
  $425 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can provide me with specific financial information (Revenue only) about a private US company. Specific requirements for the project include: - Providing revenue data estimation for the company - No analysis or interpretation of the financial information is required, only the raw data - The financial information should be within the last 3 years Easy to do task of 2 min if you have access to one of the popular databases like S&P Global Market Intelligence, Bloomberg , Mergent Intellect or websites like PitchBook, CB Insights, Owler, Crunchbase, PrivCo. Any other source is welcome also. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Excel macros 6 ngày left

  I am looking for a freelancer who can create Excel macros to automate data extraction from an application to an Excel file. Specific tasks that need to be automated include data entry, data analysis, and report generation. I have a sample file that the macros should be applied to. The timeline for this project is within a week. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Excel macros and VBA programming - Experience in data extraction and automation - Attention to detail and accuracy in data entry and analysis If you have the necessary skills and can deliver within the specified timeline, please submit your proposal.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Finance Manager 3-6 month role Tasks: - Budgeting and forecasting - Financial reporting and analysis - Oversee and manage AP and AR functions - Balance sheet reconciliations Software or tools: - Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Business size and nature: - Mid-sized business FMCG Ideal skills and experience: - Strong knowledge of budgeting and forecasting techniques - Proficiency in financial reporting and analysis - Experience in managing AP and AR functions - Familiarity with financial management software Dynamics 365 F&O - Advanced Excel skills - Understanding of mid-sized business operations and financial requirements

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Dataset creation using GPT 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Dataset Creation Description: I am looking for a freelancer who can help me create a dataset with text data. It is about collecting information on Subjects, topics, and summaries along with 15 Quiz questions for each topic with 3 levels, case...case study wherever possible, and video link from YouTube along with direct links. We will cover grades 3rd to 12th. We will be using Bard/GPT for summarization Around 5-10% of the work is already done. Ideal skills and experience: - Proficiency in data collection and dataset creation - Experience with gathering text data from various sources - Ability to curate and clean the dataset for analysis purposes - Familiarity with data formatting and organization - Attention to detail to ensure the accuracy and completeness of t...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...statistician who specializes in regression analysis. Specific Requirements: - The main focus of this project will be on conducting regression analysis. - I already have a dataset ready for analysis, so no data collection is required. - The preferred software for this project is R. Ideal Skills and Experience: - Expertise in regression analysis and statistical modeling. - Proficiency in using R for statistical analysis. - Strong knowledge of statistical concepts and hypothesis testing. - Ability to interpret and visualize data effectively. - Experience in working with large datasets and handling complex statistical models. If you have the necessary skills and experience in regression analysis, as well as proficiency in using R for stat...

  $321 (Avg Bid)
  $321 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to complete a project based on ECG. The proje...detects the presence of diseases. Here are the requirements for the project: Dataset: - I have a dataset for training the disease detection model. Diseases: - The model should be able to detect specific heart diseases. Output: - I need a simple positive/negative disease detection report from the ECG disease detection program. Ideal Skills and Experience: - Experience in ECG signal processing and analysis - Knowledge of machine learning algorithms and techniques - Familiarity with disease detection models and techniques - Ability to implement and train machine learning models - Proficiency in programming languages such as Python If you have the required skills and experience, please bid on thi...

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Looking for data 6 ngày left

  I am looking for a freelancer who can provide demographic data related to language from the census. The data should be official. The ideal candidate should have experience in gathering data from various sources. Skills and experience required: - Data research and analysis - Proficiency in Excel for organizing and presenting data - Knowledge of census data and its sources Deliverable: - The data should be presented in an Excel spreadsheet format, allowing easy manipulation and analysis.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled SEO special...a skilled SEO specialist to optimize my website and increase its visibility in search engine results. Specifics: - I will provide the keywords and phrases that I want to target. - My main goal with the SEO is to both increase website traffic and improve website ranking. - I am targeting a specific country for my website's audience. Skills and Experience: - Proficient in keyword research and analysis. - Knowledgeable in on-page and off-page optimization techniques. - Familiar with SEO tools and analytics. - Experience in optimizing websites for specific geographic locations. - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors. If you have the expertise and skills needed to help me achieve my SEO goals, please submit...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  Need a Freelancer more like a Teacher 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need you to help me to get my VMs out of Hetzner Cloud to my dedicated VMs. As i want to do it on my most machines by my self i kindly ask to to it with me on severall VMS lets say 3 so convert cloud vm with me together Crate a hyperv VM bring it up Write together with me a short tutorial. Tahts it

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for an expert who can generate reports for our online platform. Data and Information: - The First half of the report will have data from our Forms and 2nd half will have calculations. - All the section should be dynamic which means that If the respective field will have data then it will be displ...dynamic which means that If the respective field will have data then it will be displayed or else hidden. - Excellent formatting is the basic necessity. - Will have dynamic header and Footer. Format and Design: - The client has a specific template in mind for the PDF reports. Frequency: - The PDF reports need to be generated on a daily basis. Skills and Experience: - Proficient in data analysis and report generation - Experience with generating PDF reports for online...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá