Datalife enginecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  136,364 datalife engine công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a contractor that can help me integrate a web search into my chatbot using platform. The contractor must be well-versed in the platform, and have experience integrating web search engines for chatbots. The scope of work will include setting up the appropriate web search engine into the chatbot, and debugging any issues that arise. The search engine to be integrated is not yet specified, and the desired functionality has not yet been determined. It is also unknown how many queries are expected to be performed by the chatbot per day. The contractor should be able to provide guidance and advice to help me determine the best approach for this project. Once I have a better understanding of the scope, timeline, and budget, the contractor should

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...traffic. Specific requirements for the project include: - Keyword research and optimization: I have specific keywords that I would like to rank for. The ideal candidate should have experience in identifying relevant keywords and optimizing website content accordingly. - On-page optimization: I need assistance in optimizing the website's meta tags, headings, and content to improve its search engine visibility. - Off-page optimization: The freelancer should have expertise in building high-quality backlinks and implementing effective link building strategies. - Content creation: I may need assistance in creating high-quality and engaging content that is optimized for search engines. - Analytics and reporting: The freelancer should be able to track the progress of the SEO cam...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for someone to help develop an ignition system controller for a small rocket engine. The controller should feature manual control, with a desired input voltage of 5V, or more and an expected maximum operating temperature 100°C. The ideal candidate should be experienced in developing controllers for engines, and must have the ability to design and test the highest quality performance. You should be able to provide an innovative solution using up-to-date technologies that meets our needs. Please write the specifications Like the components where can I find and what the cost And the voltage required And the temperature It will be better to use spark plug We look forward to receiving your proposal and the value you can bring to this project. Please inclu...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize my current website, Stromsparen 24, for both on-page and off-page optimization. I am open to suggestions for target keywords and would like to increase website traffic as a specific goal for this project. Skills and experience required: - Strong knowledge of on-page an...24, for both on-page and off-page optimization. I am open to suggestions for target keywords and would like to increase website traffic as a specific goal for this project. Skills and experience required: - Strong knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Proficiency in keyword research and analysis - Proven track record in increasing website traffic - Familiarity with search engine ranking algorithms - Excellent communication and analyti...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá
  WordPress Theme Developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...WordPress theme developer who can create a business theme with specific features and plugins. The ideal candidate should have experience in developing themes for business websites and be proficient in WordPress development. Specific requirements for the project include: - Developing a business theme that is professional and visually appealing - Integrating SEO tools into the theme to improve search engine rankings - Ensuring the theme is responsive and compatible with different devices - Customizing the theme to match the client's branding and design preferences - Implementing a user-friendly interface and navigation - Optimizing the theme for fast loading speed and performance Skills and Experience: - Proficiency in WordPress theme development - Experience in integrati...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...following features and functions: - Clean and professional design that reflects the brand identity of my business - Responsive layout that works seamlessly across different devices and screen sizes - Easy-to-navigate menu and intuitive user interface - Integration of contact forms and interactive elements for improved user engagement - SEO-friendly structure and optimized code for better search engine visibility - Fast loading speed and efficient performance to ensure a smooth user experience Ideal skills and experience for this project include: - Strong proficiency in HTML and CSS - Experience in creating custom websites from scratch - Knowledge of responsive design principles and mobile optimization - Understanding of UX/UI best practices and user-centered design - Familiari...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  UE5 Small Project With Taturial Using BluePrints I am looking for a skilled developer who can help me with a small UE5 project that includes a tutorial using BluePrints. The project requirements are as follows: Specific Features or Functionality: - The project should focus on interaction with object...style or theme of the project. It can be either realistic or fantasy-based, depending on the developer's creative vision. - The focus should be on creating a visually appealing and engaging environment that complements the object interaction mechanics. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in UE5 and BluePrints. - Experience in developing interactive systems and mechanics in Unreal Engine. - Knowledge of advanced object interaction techniques and best practices. - C...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...Website We are looking for an experienced digital marketer who can help us optimize our new drop shipping website for search engines. Our target audience is international, so we need someone who has expertise in reaching a global audience. Specifically, we are looking for someone who can focus on search engine optimization (SEO) to improve our website's visibility and ranking. Our main goal is to rank for our brand or business name. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in search engine optimization (SEO) - Knowledge of international SEO strategies - Familiarity with drop shipping industry - Understanding of how to optimize a website for global audience - Ability to research and identify relevant keywords for our brand or business name - Proficiency in ...

  $63 (Avg Bid)
  $63 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Marketing and sales team for stickers 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Marketing and Sales Team for Stickers Target Market: Adults Marketing Strategy: Online Marketing Initial Phase Sales Goal: More than 5,000 stickers Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience in online marketing strategies - Proficiency in social media advertising and campaigns - Ability to create and implement email marketing campaigns - Experience in search engine optimization (SEO) to increase online visibility - Knowledge of online advertising platforms, such as Google AdWords - Familiarity with e-commerce platforms and marketplaces for online sales Additional Requirements: - Excellent communication and collaboration skills - Creativity and ability to think outside the box for innovative marketing ideas - Strong analytical skills to track and measure t...

  $2322 (Avg Bid)
  $2322 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Trophy icon Logo Design 14 ngày left

  I am looking to create a logo for my company or brand Name "Ecommerized". E-commerce + optimized = ecommerized I...Development: Our creative team designs visually appealing and user-friendly websites that convert visitors into loyal customers. Social Media Marketing: Harness the power of social media platforms to engage your audience, build brand awareness, and drive sales. Content Writing: Compelling, SEO-friendly content that informs, entertains, and converts, enhancing your online presence. SEO (Search Engine Optimization): Increase your website's visibility on search engines, driving organic traffic and improving your search rankings. E-commerce Solutions: From setting up your online store to optimizing its performance, we provide end-to-end e-commerce sol...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  413 bài tham dự

  ...Python and MS SQL - Experience with ARIMA modeling - Knowledge of time series analysis and forecasting - Ability to tune the PDQ value for optimal model performance I have a fairly simple system for Technical analyze of the Nordic stock market. The technology is a Windows MS SQL server together with Python and .NET which collects daily data and performs a number of calculations. There is a forecast engine programmed using Python and has implemented the ARIMA model (time phased) which is using historical stock prices to predict the next 60 days stock price. The ARIMA model is using a P,D,Q value and uses the same P,D,Q value for all stocks. This I would like help to change. I would like a freelance to write a new piece of code, to set the best PDQ value for a particular stock. T...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with backlinking for my technology website. I have specific websites in mind that I would like to target for backlinking. My desired outcome from the backlinking is to boost my search engine rankings. Skills and Experience: - Experience in SEO and backlinking strategies - Knowledge of technology industry and relevant websites for backlinking - Ability to analyze and identify high-quality backlink opportunities - Familiarity with search engine algorithms and best practices for improving rankings - Strong communication and reporting skills to track the progress of the backlinking efforts.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to help me with backlinks for my fitness brand website. Here are the details of the project: Backlink Type: - I am specifically looking for guest posts on relevant ...details of the project: Backlink Type: - I am specifically looking for guest posts on relevant websites. Specific Websites: - I do not have a specific list of websites in mind for guest posting. I am open to suggestions from the freelancer. Main Goal: - My main goal with these backlinks is to improve search engine ranking. Ideal Skills and Experience: - Experience in guest posting and outreach - Knowledge of fitness and health-related websites - Understanding of SEO and search engine ranking factors If you have the skills and experience required, please submit your pro...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...experience in off-page optimization techniques - Expertise in optimizing websites specifically for Google search engine - Proficient in conducting keyword research and analysis - Familiarity with SEO tools and analytics to track progress and measure success Project Requirements: - Implement off-page optimization strategies to improve the visibility and ranking of A4Service on Google search engine - Conduct thorough keyword research to identify relevant and high-performing keywords for A4Service - Optimize website content and meta tags to incorporate targeted keywords - Build high-quality backlinks from authoritative websites to improve A4Service's domain authority and search engine rankings - Monitor and analyze the performance of SEO efforts through regular r...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Digital Marketing 6 ngày left

  I am looking for a digital marketer w...for a digital marketer who can provide Search Engine Optimization (SEO) services specifically for my local market. Skills and experience required for this project include: - Expertise in SEO techniques and strategies - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of local search engine optimization - Ability to suggest relevant keywords based on my target market - Experience in optimizing websites for improved search engine rankings - Familiarity with local SEO tools and analytics The ideal candidate will have a proven track record of successfully optimizing websites for local markets and improving search engine rankings. They should be able to provide suggestions for keywords that will help me rank h...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Develop my Web seo -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Develop my Web SEO Main Goal: - Increase website traffic Current SEO Status: - No SEO work done yet Budget for SEO Services: - Less than $500 Skills and Experience: - Experience in developing SEO strategies to increa...Status: - No SEO work done yet Budget for SEO Services: - Less than $500 Skills and Experience: - Experience in developing SEO strategies to increase website traffic - Knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Proficiency in keyword research and analysis - Familiarity with SEO tools and analytics platforms - Ability to optimize website content and structure for improved search engine rankings - Understanding of the latest SEO trends and best practices - Strong communication and collaboration skills to work with the client and deliver the desire...

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá
  Advertise of Website and Company 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Optimize on-page and off-page elements to enhance the website's search engine performance. Monitor website analytics, track KPIs, and generate regular performance reports. Collaborate with content creators to produce high-quality, SEO-friendly content. Stay up-to-date with industry trends and algorithm updates to adapt strategies accordingly. Utilize white-hat SEO techniques to improve website credibility and user experience. Explore alternative advertising channels and strategies to reduce dependency on Google AdWords. Requirements: Proven experience in SEO and online marketing with a track record of improving search engine rankings. Proficiency in English, Russian, or Ukrainian. Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors. Familiarit...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá
  RITAM MONDAL 6 ngày left

  Website Development Project Description Skills and Experience: - Proficient in website de...CSS, and JavaScript - Familiarity with content management systems (CMS) and responsive design principles - Ability to troubleshoot and debug website issues Requirements: - Develop a professional and modern website for the client - Incorporate the client's branding and design preferences into the website - Create an intuitive and user-friendly navigation system - Optimize the website for search engine visibility - Implement necessary features and functionalities requested by the client - Ensure the website is responsive and compatible with different devices and browsers - Provide ongoing maintenance and support for the website Timeline: - The project is expected to take more than 2 wee...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO expert who can conduct an in-depth audit of my Wordpress blog and fix any issues related to SEO, indexing, speed, and accessibility. My main goal is to improve search engine rankings and increase organic traffic. Currently, I have done some SEO work myself but need help to further optimize my website. Specifically, I want to focus on improving site speed and performance. This includes optimizing page load times, minimizing server response time, and improving overall website performance. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in conducting SEO audits and implementing fixes - Deep understanding of Wordpress and its SEO capabilities - Knowledge of technical SEO best practices - Expertise in improving site speed...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...Familiarity with optimizing online stores for increased sales conversion rates - Strong knowledge of keyword research and analysis - Ability to effectively utilize a provided list of keywords for optimization purposes Responsibilities: - Conduct thorough keyword research and analysis based on the provided list - Optimize website content, meta tags, and other relevant elements to improve search engine rankings and attract targeted traffic - Implement on-page and off-page SEO strategies to increase sales conversion rates - Monitor and analyze website performance using analytics tools and make necessary adjustments to improve results If you have a strong background in SEO for online stores and are confident in your ability to optimize for national customers and increase sales conv...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer to help me generate high-quality backlinks for my website. The project involves creating backlinks from relevant websites in my industry to improve my website's search engine rankings and increase organic traffic. Skills and Experience: - Strong understanding of SEO and backlink building strategies - Experience in creating backlinks for websites in various industries - Familiarity with technology, fashion, or health and wellness industries (depending on the client's chosen niche) - Knowledge of relevant websites in the chosen niche for backlink placement Requirements: - The freelancer should be able to generate a specific number of backlinks based on my needs (the client's chosen number of backlinks from the given choices) ...

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  I am looking for an expert in Search Engine Optimization (SEO) to help me increase organic traffic to my website. Main Goal: - The main goal of my website is to increase organic traffic. Keywords: - I have a rough idea of the specific keywords I want to target. Timeline: - I am looking to see improvements within a month. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in improving search engine rankings and increasing organic traffic. - Strong knowledge of keyword research and optimization. - Experience in on-page and off-page SEO techniques. - Familiarity with SEO tools and analytics to track and measure progress. - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on progress and results. If you have the expertise and experience in SEO and can...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá

  Project Title: Need high quality backlinks Description: I am looking for a skilled freelancer who can help me with generating high quality backlinks for my project. Requirements and Skills: - Experience: The ideal freelancer should have experience in link building and generating high quality backlinks. - Knowledge: Familiarity with SEO best practices and the latest...collaborate and discuss the project requirements. - Attention to detail: The freelancer should pay close attention to the quality and relevance of the backlinks generated. - Time management: The ability to manage time and deliver the backlinks within the specified timeline is crucial. Number of Backlinks: The project requires more than 50 high quality backlinks to improve the website's search engine rankings ...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am in need of an SEO expert who can improve my website's search engine optimization. The specific requirements for this project include technical SEO improvements. Key Requirements: - Experience in technical SEO improvements - Ability to analyze and optimize website structure, redirects, and load speed - Knowledge of SEO best practices, including meta tags, headers, and URL optimization The client already has a list of specific keywords they want to target, so the ideal candidate should have experience in keyword research and optimization. The client is looking to see improvements in their website's SEO within 6 months, so the ideal candidate should have a proven track record of delivering results within the given timeframe. If you have the necessary skills and...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  SEO and Digital Marketing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: SEO and Digital Marketing I am looking for a skilled SEO specialist who can help me boost conversion rates for my website. My main goal is to increase website traffic and improve search engine rankings. Specific SEO services required: - Link building: I need assistance in building high-quality backlinks to increase the authority of my website and improve search engine rankings. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in link building and improving conversion rates. - Deep understanding of SEO best practices and current trends. - Familiarity with keyword research and analysis. - Ability to perform on-page optimization to enhance website visibility. - Proficiency in utilizing SEO tools and analytics to track progress and make data-driven decisio...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled WordPress blogger who can help me with copywriting for my blog. The ideal candidate should have experience in rewriting short blo...blog posts. The primary goal of the blog posts is to increase website traffic, so the candidate should be able to write engaging and captivating content that attracts readers and encourages them to visit my website. In addition, I am looking for someone who has knowledge of SEO and can incorporate SEO keywords into the blog posts. This will help improve the visibility of my website in search engine results. If you have experience in copywriting for WordPress blogs, can write short and impactful blog posts, and have a good understanding of SEO, then this project is perfect for you. The budget for this project is 3000 INR ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  Descripción: Transfer from 2d design to 3d units 2 cyberpunk coats marmoset program (preferably optional) they will be used in unreal engine 5 skeleton (standard metahuman man) the base color should be changable in unreal engine. Must have fabric physics Coat 1 cyberpunk black or dark leather worn leather height 3/4 by submitting this work, a quote will also be requested for all your missing equipment (black jeans, dark sneakers, black t-shirt). Coat 2 cyberpunk (a hood must be added) bronze coffee leather worn leather height 3/4 when submitting this work, a budget will also be requested for all of your missing equipment (white rolled-up shirt, thin open tie, and little worn gilette). PHOTOGRAPHY.

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Project Title: Need my Shopify website listings to come up in Google searches I am looking for an SEO expert who can help optimize my website listings to improve its visibility in Google searches. Main goal: My main goal with better search engine rankings is to increase website traffic. I want more people to discover my website through organic search results. Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in search engine optimization (SEO) - Strong knowledge of keyword research and analysis - Familiarity with on-page and off-page optimization techniques - Ability to analyze website performance and make data-driven recommendations - Understanding of current SEO trends and best practices - Excellent communication skills to collaborate with me and provide regul...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  101 lượt đặt giá
  eCommerce 6 ngày left

  I am looking for an experienced eCommerce d...candidate should have experience in creating and managing product listings for physical products. Skills and experience required: - Proficiency in Shopify platform - Experience in managing product listings - Knowledge of best practices for eCommerce stores - Attention to detail in creating and managing product descriptions, images, and pricing - Ability to optimize product listings for search engine visibility - Strong communication skills to coordinate with the client and ensure accurate and up-to-date product information. This is a great opportunity for someone who is organized, detail-oriented, and has a passion for creating a seamless online shopping experience. If you have the required skills and experience, please submit your...

  $249 (Avg Bid)
  $249 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Unreal Engine + Unity Project... 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello! I'm searching for a talented Unity and Unreal Engine developer to join my team. This project requires an experienced problem-solver that can develop an engaging and immersive game experience. The game will target PC, Console, and Mobile platforms, although no specific question was asked in this regard. I am looking for someone with expertise in either Unity or Unreal Engines, or other engines you may deem suitable. In addition, 3D modelling and animation may be required, although this has not been explicitly discussed. If you believe you are the ideal candidate to join our team, we would love to hear from you! Thank you.

  $533 (Avg Bid)
  $533 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  SEO optimization ORGANIC + Adwords 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: SEO optimization ORGANIC + Adwords Description: I am looking for a skilled SEO specialist who can help me optimize my website for increased organic traffic on Google. Additionally, I want to implement effective Adwords campaigns to drive targeted traffic to my site. Skills and Experience Required: - Proven experience in SEO optimization, specifically targeting Google search engine - Expertise in Adwords campaign management and optimization - Ability to increase organic traffic and improve website ranking - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Experience in optimizing conversion rates through SEO strategies - Familiarity with Google Analytics and other SEO tools - Strong analytical and problem-solving skill...

  $247 (Avg Bid)
  $247 Giá đặt trung bình
  140 lượt đặt giá

  Hi, I am looking for someone to create a 3D punisher model stretching through an engine part for me. I would like the punisher to be of medium size and to be made for stl. This model will be used for business use. I am expecting very high-quality work, as well as attention to detail. If you think you are the right person to complete this project, please contact me. We have the stl of the original part that the needs to be put on. Thank you!

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...contemporary, visually appealing, and professional aesthetic, in alignment with the essence of my makeup artist profession. Furthermore, it should boast user-friendly attributes, ensuring seamless navigation and featuring clear calls-to-action for lead generation. Page Count: A homepage, an 'about me page', a services page, a portfolio/gallery page, a contact page, and others listed below. • Search Engine Landing page • Gift Landing page • Social Media Landing page • Customer Testimonial (Video and Images) • Pricing • Join us Affiliate • Book Now • Online Courses Key Functionalities: 1. Affiliate Marketing, complete with robust tracking capabilities and an intuitive dashboard. 2. Integration of an online payment gateway. 3. Compr...

  $134 (Avg Bid)
  $134 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Enhance Online reputation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Enhance Online Reputation Areas of Improvement: - Online reviews Goals: - Remove negative reviews - Add more positive reviews Requirements: - Experience in managing online reputation - Knowledge of online review platforms and strategies - Ability to handle negative feedback and turn it ...Add more positive reviews Requirements: - Experience in managing online reputation - Knowledge of online review platforms and strategies - Ability to handle negative feedback and turn it into positive outcomes Additional Information: - Implement a system for consistently collecting and publishing positive reviews in the future - Ensure a positive online presence through social media and search engine results Ideal Skills and Experience: - Online reputation management - Review management and g...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ONLY NATIVE SPANISH WITH FLUENT PROFIENCY IN ENGLISH. I'm looking for an expert in SEO to help with my existing business. Specifically, I need assistance with campaign SEO. I'm not yet sure if I will need ongoing SEO management after the initial campaign setup. Skills and Experience: - Proven experience in SEO, particularly in campaign optimization - In-depth understanding of search engine algorithms and ranking factors - Knowledge of keyword research and analysis - Familiarity with SEO tools and software - Excellent analytical and problem-solving skills - Strong communication and collaboration abilities

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá
  Off-Page SEO work 9 ngày left

  As discussed for the Off-Page SEO work to improve the search engine rankings.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of someone to make 3 different 3D models for my game, the first one should be pretty simple, so I am opening up a competition to see who does the best, whoever does the best, I will hire you to make the other 2 remaining 3D models. These are 'Megastructures' in the game and should follow the same art style as the rest of the assets, fortunately for the first model already has existing artwork. Just copy the look of this dome, and make it as low poly as possible, having a really low polygon count is very important as we want this to run very well on low end machines. As long as it looks mostly like the original dome, it is fine, so here is a link to the Dome artwork as it exists now: Attached is the currently existing game file that we are using as a placeholder fo...

  $100 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $100
  5 bài tham dự

  Creating a Landing Page for Headphones Sales Tasks: 1. Develop a website with a design similar to the provided example. 2. Design a logo, similar images, and content relevant to the website's theme. 3. Replace the text on the "More Information" button with "Buy." 4. Display the price to the right of the content, presented in large digits. 5. Configure SEO (Search Engine Optimization) to improve the website's visibility in search results. 6. Ensure the website functions correctly and performs well on various devices. 7. Provide instructions for future maintenance and addition of new content. 8. Adhere to project timelines and provide regular updates on the progress. This task outlines specific instructions for creating a website with the required func...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  97 lượt đặt giá

  Here's a breakdown of what I need from the above job description: 1. Increase Organic Traffic to My Blog (): - Develop and implement an effective SEO strategy. - Optimize existing blog content for improved search engine visibility. - Create high-quality, relevant, and engaging blog posts. - Promote content through various online channels. - Monitor and analyze website traffic data using tools like Google Analytics. 2. Double the Current Reach of My Blog: - Identify key performance indicators (KPIs) for measuring blog reach. - Develop and execute a comprehensive content promotion plan. - Engage with the target audience through social media and other channels. - Collaborate with influencers and other bloggers in the niche for guest posting and partner...

  $498 (Avg Bid)
  $498 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...all, so I am looking for someone who can make sure they appear in searches when the names of the sites are input into the search engines and that the description and major links of the site are also displayed in the search engine results.. Furthermore, I want to ensure that my websites are visible on all major search engines, including Google, Bing, and others. Therefore, the ideal candidate should have experience and expertise in optimizing websites for all major search engines. Key requirements for this project include: - Proven track record in improving search engine rankings for websites - Experience in targeting product or service related keywords for SEO - Familiarity with optimizing websites for all major search engines, including Google and Bing If you have the...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá
  seo expert 6 ngày left

  I am looking for a freelancer who can help me improve my search engine rankings through effective SEO and social media marketing strategies. The ideal candidate should have experience in optimizing websites for search engines and increasing organic traffic. Additionally, they should be skilled in managing social media platforms, particularly Facebook, Instagram And Tik Tok, and have a strong understanding of how to boost engagement and increase brand awareness. The current status of my website's SEO is not optimized. Some Key Requirements: - Experience in optimizing websites for search engines - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of both On-Page and Off-Page SEO techniques - Ability to implement SEO strategies to improve website rankings - Familiarit...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá