Etsy reviewscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  50,163 etsy reviews công việc được tìm thấy, giá theo USD

  extension này có thể nối API hoặc lấy dữ liều thông tin các đơn hàng thông qua tài khoản sellers từ các platform bán hàng như etsy, amazon, shopbase, shopify, woocommerce, sau đó chuyển sang một server khác để fulfilment, mua tracking hàng hóa sau đó trả lại thông tin tracking lên các platform kia.

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Viết bài reviews sản phẩm chủ đề công nghệ, mẹ và bé, đồ gia dụng, đời sống, làm đẹp,...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Tạo phần mềm cập nhật số lượng tồn kho 500 etsy links, cảnh báo lượng tồn kho =0

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  mình cần làm tool lấy dữ liệu trên trang như hình ảnh, title, miêu tả theo form csv mẫu.

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Dự án Điện mặt trời áp mái cần reviews hợp đồng, tư vấn pháp lý và chỉnh sửa, Yêu cầu hiểu luật doanh nghiệp, luật kinh tế và đã tư vấn luật cho các dự án thi công từ 10tỷ.

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  reviews về Cửa xoay barrier tự động FJC-D66 Thanh chắn bãi đậu xe chủ động FJC-D66 là sản pphẩm của hãng Fujica. dòng sản phẩm do mang sự cố định của hộp động cơ Barrier đề nghị được rộng rãi công ti, nhà máy, xí nghiệp tiêu xài & đặc trưng Cổng xoay barrier tự động đc đồ vật hàng rào để kiểm soát và điều hành số lượng phương tiện và số người trong gia đình ra vào 1 bí quyết chính xác nhất. Cong tu dong Barrier Hàng Rào FJC-D66 được sơn một lớp sơn tĩnh năng lượng điện. Phủ một lớp mạ kẽm, do đấy mà sản phẩm có lớp nước màu sắc đẹp, bền đẹp. độc đáo chống thấm, chịu đc nhiệt đới gi&oacut...

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Viết reviews sản phẩm Đã kết thúc left

  tôi cần tuyển người có kinh nghiệm trong việc viết review sản phẩm trong nhiều lĩnh vực

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tôi cần người viết 1 ứng dụng trên iphone về du lịch bằng tiếng Anh, gồm có các trang: - Introduction about a country or a city - Places to go - Things to do - Restaurants to eat - etc. Ở mỗi địa điểm đều có thông tin về địa điểm, mức giá, dịch vụ, reviews và bản đồ đến địa điểm đó. Tôi có thể tự đăng thông tin về các địa điểm (có thể thêm, xoá, sửa các địa điểm). Hỗ trợ và hướng dẫn tôi đăng ứng dụng lên Apple Store. Bạn thấy thích hợp thì cùng làm việc với tôi nhé.

  $628 (Avg Bid)
  $628 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Chung toi dang tim kiem mot tro ly ao, Nguoi viet nam, Noi tieng anh luu loat, co the dich tai lieu Co the ho tro cho chung toi nhung cong viec sau: Customer Service Emails Website Management Web Research Social Media Listings Manager (Ebay, Etsy, Amazon, ect.) Online Marketing Fluent in Microsoft Office and Google Drive

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Chung toi dang tim kiem mot tro ly ao, Nguoi viet nam, Noi tieng anh luu loat, co the dich tai lieu Co the ho tro cho chung toi nhung cong viec sau: Customer Service Emails Website Management Web Research Social Media Listings Manager (Ebay, Etsy, Amazon, ect.) Online Marketing Fluent in Microsoft Office and Google Drive

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...the GMB API. Business Information Retrieval: Retrieve and display business details such as name, address, hours, reviews, photos, and other relevant information through the GMB API. Error Handling and Optimization: Implement robust error handling mechanisms to ensure smooth data retrieval. Optimize API calls for efficiency and performance. Documentation: Create comprehensive documentation for the implemented GMB API functionalities. Key Requirements: Proven experience working with the Google My Business API. Strong proficiency in PHP programming language and JavaScript/HTML. Familiarity with RESTful APIs and OAuth 2.0 authentication. Experience in handling location data, reviews, and media through the GMB API. Excellent problem-solving skills and attention to detail. ...

  $483 (Avg Bid)
  $483 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Website for Limousine Service 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Website for Limousine Purpose of the website: Booking and Reservation Features to include on the website: - Online Booking System (with payment gateway) - Gallery of Fleet - Customer Reviews Functionality Requirements: - The website should have an online booking system that allows customers to easily book and schedule their limousine rides. - 5 pages website 1. Home 2. Services 3. Booking Integrated with payment gateway 4. Contact Us 5. About us Design preference: Modern and Minimalist Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in web development and design - Experience in developing online booking systems - Knowledge of user experience (UX) design principles - Ability to create a visually appealing and modern website design

  $385 (Avg Bid)
  $385 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  need someone who can use review importing apps on shopify Skills and Experience: - know how to use Shopify and import review (i have my own reviews app : called ) - Experience with review importing apps - simple editing on product titles and description there are about only 13-15 products

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  E Commerce website development -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...and customization to meet my unique business needs. Features: I have a list of specific features that I want to include in my e-commerce website. These features may include but are not limited to: - User-friendly interface and navigation - Secure payment gateway integration - Product search and filtering options - Shopping cart and checkout functionality - Inventory management system - Customer reviews and ratings - Order tracking and shipment notifications Timeline: The project should be completed within 1-3 months. It is important for the developer to adhere to the agreed timeline to ensure timely delivery of the website. Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal candidate should possess the following skills and experience: - Strong expertise in...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...year, category, condition, and price range. Detailed part information: High-quality images, descriptions, and compatibility information. Secure payment gateway: Integration with trusted online payment platforms. Account management: Login, profile management, order history, and saved searches. Escrow guarantee: Secure transactions with 3-day hold to ensure customer satisfaction. Vendor ratings and reviews: Build trust and transparency for buyers and sellers. Admin dashboard: Manage listings, user accounts, orders, and platform settings. Mobile App: Native iOS and Android app with intuitive user interface. All core features of the website available on mobile. Push notifications for order updates, promotions, and new listings. VIN scanner for automatic part identification and sear...

  $4519 (Avg Bid)
  $4519 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...liaison between technical teams and project stakeholders, providing regular updates and addressing concerns promptly. • Foster effective communication and collaboration within the project team, ensuring a positive and productive working environment. • Identify and address project issues in a timely manner, removing obstacles to help the team achieve project milestones. • Conduct regular project reviews and post-project evaluations to gather insights for continuous improvement. Qualifications: • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field. • Proven experience as a Technical Project Manager, with a focus on managing software development projects, preferably in the social media domain. • In-depth knowledge an...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...web developer to create an e-commerce website for my carpet and rugs business. Here are the details of the project: Type of website: E-commerce Specific features: While I don't have specific features in mind, I have a rough idea of what I want. I would like the website to have a user-friendly interface, easy navigation, search functionality, product categories, product descriptions, customer reviews, and a secure payment gateway. Budget: My estimated budget for this project is less than $500. I am open to discussing the budget based on the proposed scope of work and expertise of the freelancer. Ideal skills and experience: - Proficiency in web development languages and frameworks such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP - Experience in creating e-commerce websites with si...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled and creative video editor to create an exciting promo video for my upcoming event. Desired Length: - The video should be more than 2 minutes long, allowing enough time to showcase all the important details and highlights of the event. Main Purpose: - The main purpose of the video is to promote and create awareness about the event, enticing potential attendees to p...video for my event, please submit your proposal 1st event- '?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 2nd event footage '/Simple%20Sexy%2023'%202.0?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 Things to highlight: Bus tour, Property walkthrough, reviews

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...user-friendly online stores. Project Requirements: - Develop a fully functional and responsive e-commerce website using Shopify platform - Implement a clean and modern design that aligns with the fashion industry - Integrate payment gateways and ensure a secure checkout process - Set up product categories, filters, and search functionality for easy navigation - Include features such as product reviews, wishlist, and related product recommendations - Optimize the website for search engines to increase online visibility - Provide a user-friendly admin panel for easy management of products, inventory, and orders - Ensure seamless integration with social media platforms for marketing purposes Preferred Skills and Experience: - Proficiency in Shopify platform and its theme customiza...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  YouTube channel 6 ngày left

  I am looking for a freelancer to help me create content for my YouTube channel focused on reviews. I have a specific category/industry in mind for the reviews, but I am open to suggestions. The ideal candidate should have experience in creating engaging and informative review videos that are more than 10 minutes in length.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...proficient in creating user-friendly and visually appealing websites. - I do not have a specific preference for the platform, so the developer can choose the most suitable option based on their expertise. - The website should have a clean and modern design, with easy navigation and an efficient checkout process. - It should also include features such as product search, product categories, customer reviews, and social media integration. - The developer should ensure that the website is mobile-friendly and optimized for search engines. - I will provide the necessary content and images for the website, but I would appreciate any suggestions or assistance with enhancing the overall user experience. - The developer should be able to integrate a dropshipping solution into the website, ...

  $246 (Avg Bid)
  $246 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...plumbing, electrical, HVAC, interior and exterior home renovations, driveway paving, landscaping etc. I currently have a domain name and webhosting through godaddy. Specific Features: - Job posting and bidding functionality: Users should be able to post job listings and receive bids from service providers. - User profiles and reviews: The website should have user profiles where service providers can showcase their skills and experience. Users should also be able to leave reviews and ratings for completed jobs. - Payment integration: The website should include a secure payment system that allows users to make and receive payments for completed jobs. Platform Preference: WordPress - The website should be built on the WordPress platform to ensure ease of use and flexibility...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled researcher to conduct a meta-analysis on colorectal surgery. The objective of this project is to identify trends and gaps in the existing literature. Skills and experience needed: - Strong background in medical research and meta-analysis - Familiarity with colorectal surgery and related literature - Proficient in conducting systematic reviews and meta-analyses Data collection method: - The preferred method of data collection is through randomized controlled trials. Timeline: - The project needs to be completed within a month. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of previous work.

  $469 (Avg Bid)
  $469 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Global Company Data Scrape 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to help me with a project to scrape global company data. The specific ...Information Sources**: - Websites like PACER (Public Access to Court Electronic Records) in the U.S. provide access to legal documents. - Regulatory bodies often publish compliance and regulatory information on their websites. 8. **Job Posting and Career Websites**: - Sites like Glassdoor and Indeed can provide indirect insights into a company's operations based on job postings and employee reviews. 9. **Company Websites**: - Don’t overlook the wealth of information available on a company’s own website, including press releases, ‘About Us’ pages, and investor relations sections. Ideal skills and experience for this job include: - Proficie...

  $793 (Avg Bid)
  $793 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá
  WordPress store 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a WordPress developer to create an online store for both physical and digital products. I already have product descr...both physical and digital products. I already have product descriptions and images, so those can be used for the store. The ideal candidate should have experience with WordPress and e-commerce plugins, as well as the ability to integrate additional features such as a shopping cart, customer reviews, and a payment gateway. Key requirements for the project include: - Creating a visually appealing and user-friendly online store - Integrating a shopping cart for easy checkout - Implementing customer reviews for product feedback - Setting up a secure payment gateway for transactions If you have the necessary skills and experience, please subm...

  $1009 (Avg Bid)
  $1009 Giá đặt trung bình
  110 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website for tourism packages targeting domestic tourists. The website should include detailed tour packages and provide an option for online booking. Additionally, I would like the website to feature customer reviews to help potential customers make informed decisions. Although I have a rough idea of the design and color scheme, I am open to the designer's creativity in bringing my vision to life. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating user-friendly and visually appealing websites - Knowledge of online booking systems and integrations - Ability to implement customer review features - Strong communication skills to understand and inco...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Systematic review 6 ngày left

  I am seeking assistance in formulating the research question for a systematic review project in the field of psychology. The project will involve reviewing less than 20 studies. Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting systematic reviews in the field of psychology - Strong understanding of research methodologies and data analysis - Familiarity with relevant databases and search strategies - Attention to detail and ability to critically evaluate research studies - Excellent written communication skills to summarize findings and write a comprehensive review report.

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  Seeking a skilled writer for a monthly newsletter about travel and RV. As the client, I will provide the idea for each newsletter, and I require approximately 200 words per newsletter. The ideal candidate should have experience in travel writing and be able to adapt their writing style to an informal tone. The writer should be comfortable conducting research on travel destinations and RV reviews, but I will also provide some primary research materials. This is a great opportunity for a creative writer with a passion for travel and RV to showcase their skills and contribute to an engaging monthly newsletter.

  $75 (Avg Bid)
  $75 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create an advanced e-commerce website for my business. The ideal candidate should have experience in custom coding and be familiar with the following requirements: - Platform: Custom Coded - Functionality: Advanced (Product Reviews, User Accounts, Wishlists) Skills and Experience: - Strong proficiency in custom coding - Experience in developing e-commerce websites with advanced features - Knowledge of implementing product reviews, user accounts, and wishlists functionality - Familiarity with integrating third-party plugins and tools - Ability to create a user-friendly and visually appealing interface If you are a talented web developer with expertise in custom coding and experience in building advanced e-commerce websites, please...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...payments securely through the integrated payment gateway. - The app combines marketplace functions with voucher trading functions - vouchers as well as fiat are used for making purchases. - The app works with an escrow system like Upwork while e-products etc are automatically traded. - The app should have a messaging system to facilitate communication between buyers and sellers. - Ratings and reviews should be available for users to provide feedback on products and services. - The app should have a user-friendly dashboard for both buyers and sellers to manage their transactions. Design: - The client has specified a preference for a colorful and playful design. - The ideal candidate should have experience in creating modern and visually appealing app designs. - The design sho...

  $666 (Avg Bid)
  $666 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  Ecommerce Website 5 ngày left

  ...navigation, security, and scalability. Key Features and Requirements: User-Friendly Interface: Design an intuitive and visually appealing interface ensuring easy navigation for users across all devices (desktop, mobile, tablet). Product/Service Catalog: Implement a robust catalog system enabling easy browsing, filtering, and searching of products and services with detailed descriptions, images, and reviews. Secure Payment Gateway: Integration of a secure payment gateway allowing various payment options (credit/debit cards, PayPal, etc.) with encryption for secure transactions User Accounts and Profiles: Create user accounts with personalized profiles, order history, wish lists, and recommendations based on past purchases. Inventory Management: Develop a backend system for selle...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  research essay 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...paper links book vocabulary to relevant examples of current experience and industry practice and uses the vocabulary correctly. Major points are stated clearly; are supported by specific details, examples, or analysis; and are organized logically. The introduction provides sufficient background on the topic and previews major points. The conclusion is logical, flows from the body of the paper, and reviews the major and Style 15 points Points Earned Comments: Paragraph transitions are present and logical and maintain the flow throughout the paper. The tone is appropriate to the content and assignment. Sentences are complete, clear, and concise. Sentences are well-constructed, with consistently strong, varied sentences. Sentence transitions are present and maintain the flow of tho...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  ...ship products directly to the end customer under my brand. This includes branded packaging that resonates with our brand image and efficient dropshipping services to ensure timely and reliable delivery. What I am Looking For: An exhaustive list of manufacturers fitting these criteria. Comprehensive details on their services, quality standards, pricing, lead times, and dropshipping capabilities. Reviews or testimonials about their services, focusing on reliability and quality. Assistance in negotiating terms and establishing productive business relationships with these manufacturers. Importance of This Project: This project is vital to my business model, involving more than just finding a manufacturer—it's about partnering with a provider who understands and can mate...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...passionate about creating secure and compliant solutions, we welcome your conversation. Tackle exciting projects that will challenge and expand your skill set in the world of Microsoft 365 applications. Timeline: Projects is now available with a functional completion date of 10 December 2023 and a final completion of Jan 2024. Contact Hours: Weekly face-face collaboration, consultation and progress reviews will be required, at a minimum. Preferred collaboration times are 10pm-2am AEST. Selection Criteria: UI/UX Design and Consultation Database Design and Administration SDK Development with existing 3rd Party Platforms API integration with existing 3rd Party Platforms Azure Active Directory Azure Storage and Integration Power Apps (Apps, Flows and Dataflows) Multi-Step Forms...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Google Reviews 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to help improve my online reputation by managing Google reviews for my entire company. The purpose of these reviews is to boost our online reputation and increase brand awareness. I don't have a specific product or service in mind, so the freelancer will need to handle reviews for the entire company. I am not in a rush to get these reviews, so the freelancer will have a month to complete the task.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  video actor 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi, I'm looking to get some videos made up for my online health and fitness company stronglife health & performance. We help men 30-60 lose weight and keep it off with our 26 week program. We have over 650 five star google reviews. www.stronglifehp.com.au. $400+ PER HOUR REQUIREMENTS: - AUSTRLIAN MALE AGED 35-55 - ACTING/VIDEO EXPERIENCE - NEED TO LOOK FIT I have my own video editor already, so it would only be the unedited content we need from you. I'm wanting to grab 5-10 videos to use as facebook ads. The scripts are pretty basic, and I'd imagine an experienced actor would be able to smash out 10 of them in around an hour. These first videos would basically be a trial for us to see if you resonate with our audience. I'm doing the same ...

  $500 - $1000
  Địa phương
  $500 - $1000
  0 lượt đặt giá
  Trophy icon Redesign homepage 8 ngày left

  ...a fresh new logo that not only stands out but also, when clicked, seamlessly navigates users to the homepage. 3. I like the style of If we could channel a similar vibe, we could incorporate a catchy slogan and an image of me to the right. Open to Ideas: I'm open for creative suggestions on the design Test and Reviews Theme: Remember, the site is all about test and reviews. Focus on the Main Page: Right now, the main focus is redesign the main page. We can dive into more details and additional work later on. Project Requirements: - Redesign the homepage to have an elegant and sophisticated look - Create a visually appealing and user-friendly interface to attract more visitors - Implement suggestions for improving

  $100 (Avg Bid)
  $100
  32 bài tham dự

  I need a social media expert who can create and manage daily social media posts for me that I will create and use my or your Sale Navigator account for Linkedin This is a low-budget task so please not be interested in unrealistic bids over 5 dollars per hour since this only involves 30 minutes of work a day. Do not bid if you have no reviews relative to this task Platform Focus: - The primary focus will be on LinkedIn, Twitter, Reddit, Facebook, and Instagram. Post Type: - I am looking for a mix of promotional and informational posts. Post Frequency: - I would like more than 5 posts to be made per day. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing social media platforms, particularly LinkedIn, Twitter, Reddit, Facebook, Pinterest and Instagram. - Excellent knowle...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  ...discovery tools, and mobile compatibility. Secure & Scalable: A platform that is secure, scalable, and can handle high volumes of traffic with ease. Integration of diverse payment options and digital rights management (DRM) is essential. Extra Touches: Implementation of augmented reality (AR) features, subscription services, interactive product customization tools, and social proof elements like user reviews and ratings. Your Qualifications: Proven experience in web design and development, preferably with a portfolio showcasing similar projects. Expertise in modern web technologies and platforms. Ability to work closely with our team to understand and implement the vision of the website. Excellent communication skills and a collaborative attitude. What We Offer: The opportu...

  $1725 (Avg Bid)
  $1725 Giá đặt trung bình
  88 lượt đặt giá
  etsy image 5 ngày left

  Project Description: I need someone that can create creative images to help me sell my digital planners on etsy. the best way for me to describe what i need is on this video below. please take a look and study the images and video that this seller has create to sell his/her digital planner. Deadline: The completion of this project is required within 2 days. pay: $0.10 cent per images and $0.50 cent per 15 seconds video. if interested, please let me know what are you skills and how your skills can help me. Thank you

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to create a Google business map for my organization. The purpose of the map is to showcase our organization's locations. Requirements: - The map should include basic information such as the addresses of our locations. - Additional features like street view, customer reviews, and photos should be included. - The level of detail required for the map is basic, focusing primarily on the locations themselves. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Google Maps API and related technologies. - Experience in creating customized maps with various features. - Attention to detail to accurately showcase the organization's locations. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with relevant examples ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced AI, ML, CNN engineer to develop a model that can analyze an E-commerce site. Here are the specific requirements for the project: Task: - develop CNN model to classify Good product from not good pro...the AI model is 90-95%. Method: K-Fold (at least 5 folds) Confusion matrix (shown in each fold) classification report (shown in each fold) also the general one. Ideal Skills and Experience: - Strong background in AI, ML, and CNN. - Experience in developing models for analyzing E-commerce sites. - Proficiency in handling customer feedback and sentiment analysis. - Familiarity with analyzing reviews and product features. - Ability to work with available datasets for training the model. If you have the required skills and experience, please apply to thi...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Content Writing 8 ngày left

  I see you got good reviews. Can you write contents for me?

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...of biology, genetics or genomics) to assist with systematic literature review screening. - The focus of the literature review will be on Medical Sciences, requiring a good understanding of the subject matter. - The project will involve screening a large number of articles or papers, with more than 100 sources to be reviewed. - The ideal candidate should have experience in conducting literature reviews and be able to efficiently screen and evaluate the relevance and quality of each source. - Effective communication is essential, and the preferred method of communication throughout the project will be via email. - Attention to detail and the ability to work independently are highly valued for this project. - The successful candidate will be responsible for screening articles and ab...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  ...used as is. - This will include all the pop ups that happen on the webpage, based on scrolling time or events set on the page. The pop ups will be designed as they are on the webpage using dummy data that can be hardcoded. including: - Popup for the visitor to sign up. - Review sliders that keep showing customer reviews on the page side. - Review banner that comes up on clicking of the button labeled "reviews" - And any other banner that is discovered while working on the page and is missed being mentioned here. - All the clickable images, links, buttons etc should be clickable with dummy javascript popups and opening dummy target pages. This is required so that we can place actual links later o...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Ecommerce Landing Page Design for Generating Sales of Physical Products Overview: I am looking for a sk...category. - Use compelling visuals and persuasive copy to instantly engage visitors. 2. Product Showcase: - Display the featured physical products in an eye-catching manner. - Include high-quality images, product descriptions, and pricing information. - Implement clear call-to-action buttons to encourage immediate purchases. 3. Testimonials and Social Proof: - Incorporate customer testimonials and reviews to build trust and credibility. - Showcase positive feedback, ratings, or endorsements from satisfied customers. 4. Special Offers or Promotions: - If applicable, highlight any ongoing sales, discounts, or limited-time offers. - Create a sense of urgency to encourage visito...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá
  Website design 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...selecting different panels and choose the colours and patterns individually as with whilst enabling them to upload and place the logo Enable customers to request individual quotations for custom designed sneakers directly through the website. Competitor References: Refer to for all necessary information and options. Customer Reviews Section: Include a section where customers can leave reviews and ratings (optional) Other details It is expected that the IP and ownership will be handed over upon completion of the projected and signed documentation will follow. It is also envisaged that they will be retained for updates as and when, and website maintenance. Help with domain name transfer and email setup and smooth operation of site to ensure SEO and website

  $519 (Avg Bid)
  $519 Giá đặt trung bình
  223 lượt đặt giá

  Arabic Book Review Requirements: - The client has specific requirements for the book review, which will be detailed in the project description. - The desired length of the book review is 1000-1200 words. - The deadli...in the project description. - The desired length of the book review is 1000-1200 words. - The deadline for the book review is tomorrow. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arabic language and literature. - Strong writing skills with the ability to effectively analyze and critique books. - Attention to detail and ability to meet tight deadlines. - Previous experience in writing book reviews is preferred. Note: Please refer to the project description for specific requirements and guidelines for the book review. I have the book and i want someone write it ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...requires a mix of both summary and detailed analysis for each study. The final stage of the review should include 15-20 studies, with 60-70 references. The word count for the project is 4000 words, excluding the references. Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have: - Strong research skills in the field of social sciences - Experience in conducting literature reviews and summarizing research studies - Knowledge of various databases for conducting comprehensive searches - Excellent writing skills to deliver a high-quality and well-structured report - Attention to detail to ensure accurate referencing and adherence to guidelines - Ability to handle revisions and incorporate feedback effectively If you have the necessary skills and experience in s...

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Instagram Posts 5 ngày left

  I am looking for a skilled freelancer to create Instagram posts for my new Instagram Page. The Page is about book reviews. The purpose of these posts is to create a following. Preferred Style: - The posts should be text-based in style. Posting Frequency: - I am planning to post 2-4 times in a month. Ideal Skills and Experience: - Strong copywriting skills to create engaging and informative text-based posts. - Knowledge of Instagram best practices and trends. - Ability to design visually appealing posts that align with the brand's image and message. - Understanding of social media marketing strategies to effectively build brand awareness through Instagram. If you have experience in creating text-based Instagram posts and can help me build brand awareness through engag...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá