Expression enginecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 expression engine công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...Requirements: English and Spanish (Mexico) Project Duration: intermittent Does this sound like you? Are you a stay-at-home mom or dad, student, gig worker, or professional looking for freelance, part-time, remote, work-from-home jobs where you can set your own schedule? Are you a search engine pro? Do you find online searches easy? Are you interested in helping to improve the reliability of today’s AI models? If yes, then this opportunity is for you! What we're looking for RWS Group is looking for Search Engine Evaluators to assess and provide feedback on text, audio, image, or video search results based on specific search queries. This data will be used by major search engines, social media networks, streaming entertainment, and more. Typical tasks Evalua...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Logistics Company Cross-Market Promotion 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of effective online promotion for my Logistics company, spanning both the USA and Nigeria markets. - Platforms: The ideal professional for this job will have skills and experience in social media promotion, search engine marketing, and influencer marketing. Mastery of these platforms will be crucial in helping me reach my target audience. - Target Audience: I'm looking to reach out to both businesses and consumers. Therefore, it's imperative that you have an understanding of how to tailor strategies to engage both groups effectively. - Time Frame: I'm interested in seeing immediate results. Therefore, I appreciate quick work without compromising on the quality of promotion. In essence, this job requires someone with panache for creative pro...

  $134 (Avg Bid)
  $134 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Unreal Engine Rendering Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I currently have an Unreal Engine project for which I need assistance with high quality media pipeline exports. The project is about 2 minutes in length, and I need someone experienced in using the mediaplate for exports and rendering from different camera angles. Key Project Requirements: - Deliver the desired output in an image sequence format - Utilize a resolution of Standard HD (1920x1080) for each image in the sequence - Experienced with moderate level of scene complexity including intermediate poly count and materials Ideal freelancer should have: - Proficiency in Unreal Engine - Experience with standard HD rendering - Skilled in rendering from multiple camera angles - Familiarity with mediaplate exports - Proven expertise in rendering intermediate complexity scenes...

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm seeking a talented freelancer to refine our website's SEO strategy, magnifying our organic traffic, boosting our search engine rankings, and enhancing the overall user experience. Currently, our site gracefully sits on the first page of search engine results for only a little of our offer, positions we're eager to solidify resp. improve. **Key Objectives:** - **Increase Organic Traffic:** Drawing more qualified viewers naturally. - **Improve Search Engine Rankings:** Climbing higher in the SERPs. - **Enhance User Experience:** Ensuring smooth, engaging site navigation. **Areas for Improvement:** - **On-page SEO:** We need to optimize our content to make it more appealing to both search engines and our audience. - **Off-page SEO:** Strategies to b...

  $404 (Avg Bid)
  $404 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  Boost Traffic, Lead Generation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...successes in improving search engine rankings and increasing organic traffic. - Expertise in local SEO tactics to specifically target and engage local customers. - Demonstrated success in social media marketing, with the ability to leverage platforms to maximize visibility and lead generation. - Proficiency in analytics and SEO tools (e.g., Google Analytics, SEMrush) to track performance and adjust strategies accordingly. - Experience in creating compelling, targeted content that drives engagement and conversions. - Knowledge of the latest trends in digital marketing, with the agility to adapt strategies in a dynamic landscape. **Specific Requirements:** - Develop and implement a comprehensive SEO strategy aimed at improving our website's ranking on search engine res...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  ...puzzle games or similar genres. - **In-App Purchase Integration:** Expertise in integrating secure and seamless in-app purchases. - **Engagement Strategies:** Ability to implement features that keep users engaged and returning. - **Optimization Skills:** Ensuring the game runs smoothly across a variety of devices and OS versions. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Unity, Unreal Engine, or similar game development tools. - Strong understanding of mobile UI/UX principles. - Experience with mobile game monetization strategies. - Ability to work closely with designers and QA testers to polish the final product. - Creativity in puzzle design and problem-solving. I'm excited to find someone who shares my passion for creating engaging mobile games. If you have ...

  $506 (Avg Bid)
  $506 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...needs and their expertise. Familiarity and proficiency with WordPress, Shopify, Joomla, or any other leading CMS are advantageous. - Design & Functionality Requirements: 1. Clean, professional layout conducive to reading and browsing. 2. Responsive design to ensure accessibility across various devices (desktop, tablet, and mobile). 3. SEO optimization to help the site rank well in search engine results. 4. User-friendly navigation to help visitors find the information they need quickly. 5. Capability to include multimedia content (images, videos) alongside text. - Ideal Skills and Experience: 1. Strong background in web development, especially in designing informational websites. 2. Experience in selecting and customizing templates/themes to match the project�...

  $192 (Avg Bid)
  $192 Giá đặt trung bình
  131 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to help enhance my website's visibility and search engine rankings through strategic backlink creation. This project aims to generate higher web traffic, increase our rankings on major search engines, and boost our online presence. **Key Requirements:** - **Experience**: I am interested in hiring someone who has a proven track record of successful backlink creation. Freelancers should be prepared to provide examples of past work and share results they've achieved for other clients. - **Backlink Strategy**: The ideal candidate will propose a detailed plan for building high-quality backlinks. This includes identifying relevant websites for backlink opportunities and using ethical SEO practices. - **Target Market**: Our primary focus is...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Seeking a skilled freelancer to spearhead our campaign for building 200 backlinks on websites with a domain authority (DA) of 80 or above. Our end goal is threefold - to augment our website traffic, elevate our search engine rankings, and ameliorate our online visibility. The target audience for our website is the general public, and our content primarily revolves around service descriptions. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful backlink building - Deep understanding of SEO best practices - Experience in generating links from high-DA websites - Familiarity with various link building techniques - Ability to research and target relevant websites for backlinking - Proficiency in tools such as Ahrefs, SEMrush, or similar for DA verification and backlink trac...

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Seo project - 2 9 ngày left

  As discussed for the next month of SEO work to increase search engine rankings

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm on the lookout for a seasoned SEO expert with a knack for off-page strategies to elevate our web presence. Our primary focus is to enhance our search engine visibility and drive meaningful traffic to our site, eventually generating more leads in the process. **Ideal Skills and Experience:** - Profound experience in off-page SEO tactics - Proven track record of improving website traffic and search engine rankings - Strategic thinker with innovative approaches to link building and influencer outreach - Familiarity with social bookmarking, forum submissions, and content syndication **What I Expect in Your Proposal:** I value detailed proposals that outline how you plan to achieve our off-page SEO goals. Highlight your approach, expected outcomes, and how your past wor...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...theme, providing players with scenarios where they must choose the best sustainable practices. With a mix of quizzes, facts, and decision-making activities, the game aims to educate and inspire players to adopt environmentally friendly habits in a fun and interactive manner. Requirements: Experience in game development, with a portfolio showcasing completed projects. Proficiency in Unity or Unreal Engine for coding-required development. Ability to work with non-coding platforms like Kahoot for interactive game-based formats. Familiarity with developing for iOS (SWIFT), Android (Java), and Windows/mac platforms. Creativity to design engaging and educational content within the game structure. Excellent communication skills and the ability to work collaboratively with our team. Re...

  $2598 (Avg Bid)
  $2598 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...devices, ensuring a seamless experience across platforms. - Implementation of engaging puzzles within the game environment that players can solve by interacting with various objects. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in mobile game development with a portfolio showcasing previous projects, especially in the puzzle or hidden object genre. - Experience with Unity or a similar game engine that supports cross-platform development. - Strong UI/UX design skills to ensure the game is intuitive and accessible to players of all skill levels. - Capability to integrate the pre-designed art assets into the game smoothly, enhancing the overall aesthetic and gameplay experience. - Familiarity with optimizing games for various device types and screen sizes to ensure excell...

  $1685 (Avg Bid)
  $1685 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...media platforms. This project requires immediate attention, and I am eager to get started ASAP. **Requirements:** - **Expertise in SEO:** Must have proven experience in both on-page and off-page SEO. A solid understanding of current SEO best practices, algorithms, and ranking strategies is essential. - **Content Optimization:** Ability to review and optimize website content for better search engine visibility. This includes optimizing existing content and meta tags to improve relevancy and user engagement. - **Backlink Strategy:** Experience in identifying and securing high-quality backlinks from reputable sources. Knowledge of effective social media strategies to support SEO efforts is also required. - **Analysis and Reporting:** Competency in using SEO tools for site...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to help elevate my ecommerce website to the next level. My primary objectives are to increase website traffic significantly, improve our search engine rankings, and, most importantly, boost our online sales. Here's a bit more about what I'm hoping to achieve and who I'm looking to work with: **Main Goals:** - **Increase Website Traffic:** Implement strategies that draw more visitors to our site. - **Improve Search Engine Rankings:** Employ up-to-date SEO practices to get our website to the top of search results. - **Boost Online Sales:** Enhance our visibility to ultimately increase sales volumes. **Target Audience:** - Our primary focus is on **local customers**. The ideal candidate will have experience in loc...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  ...Shopify Stores where we need help with digital marketing. We seek a Digital Marketing Expert with great experience in SEO, SMO, Google Ads. **Core Objectives:** - Enhance search engine rankings significantly. - Implement strategies tailored to a digital/global audience, aiming to position the store as a top contender in its niche. **Ideal Skills and Experience:** - Shopify Backend Knowledge - MUST Speak Fluent English - Experience with SEO tools (e.g., Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, Moz). - Individual or company - Proven experience as a Technical SEO Specialist or similar role. - Strong understanding of search engine algorithms and ranking methods. Please send previous work samples and proven result. I am very much interested in professionals/Experts with a prov...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá

  Our agency, specializing in 3D content creation, is seeking a skilled individual to join our team on a contractual basis. Budget is a place holder; Price depends on Per Project Basis. 1- Portfolio showcasing your real self 3D work. 2- Proficiency in industry-standard software such as Houdini and Unreal Engine. 3- Ability to collaborate with a team and adhere to project timelines. 4- Willingness to sign an NDA and other required agreements to protect our intellectual property. 5- Flexible work hours and the ability to work remotely.

  $1099 (Avg Bid)
  $1099 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  We are seeking a versatile website developer who not only possesses expertise in SEO optimization and web development but also values effective communication. It's crucial...Platform: Develop a website that not only showcases our products but also embodies our brand identity and values. - Content Integration: Seamlessly integrate various content types to highlight product features and benefits. - User Experience (UX) Design: Create an intuitive and user-friendly interface for optimal user experience. - SEO Best Practices: Implement SEO strategies to enhance search engine visibility and drive organic traffic. - Effective communication is paramount to the success of this project. If you're ready to bring your expertise to the table and actively engage with our team, we welco...

  $440 (Avg Bid)
  $440 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá
  PHP Developer for Game Backend Logic 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled PHP developer to handle game logic implementation for my video game backend. Th... The game logic will be of medium complexity, entailing components like multiple game objects and varying player abilities. The ideal candidate should: - Have experience in PHP - Exhibit expertise in game logic implementation with medium complexity - Be familiar with game mechanics including score systems and varying player capabilities Please note, it's not necessary to use a specific game engine or framework for the backend, but having experience with different frameworks might be an added advantage. Your main focus would be on implementing game logic and necessary mechanics. Simply put, I'm looking for someone who can 'speak' PHP fluently and appl...

  $339 (Avg Bid)
  $339 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Boost Local SEO with Backlinks 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for an experienced SEO specialist to create and implement a strategy focusing on improving my website's visibility and ranking through backlinks, specifically targeting local customers. The core objective is to enhance search engine rankings, increase website traffic, and build brand credibility within the local market. **Requirements:** - Proven experience in SEO and backlinking strategies. - Ability to identify high-quality, relevant websites for backlink opportunities. - Knowledge of SEO tools and analytics to track backlink performance. - Experience in targeting local markets and understanding local SEO tactics. **Desired Skills:** - Strong research skills to find backlink opportunities. - Familiarity with SEO best practices and guidelines. - Excellent ...

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá
  Boost Sales: Comprehensive Digital Strategy 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...sales through a targeted digital marketing campaign. To achieve this, I seek skilled freelancers with expertise in the trifecta of digital marketing strategies: SEO, social media marketing, and PPC advertising. My core audience is women, and my ultimate goal is to increase online sales significantly. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in SEO, with the ability to improve search engine rankings and drive organic traffic. - Expertise in social media marketing, capable of engaging a female audience across key platforms. - Experience in creating and managing effective pay-per-click campaigns with a focus on conversion and sales. - Ability to analyze data and adjust strategies for maximum ROI. - Creative approach to digital marketing, capable of crafting unique campai...

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...traffic to our website. The ideal candidate will have a strong background in web design, with a focus on user experience and interface design, as well as expertise in search engine optimization (SEO) techniques to improve our website's visibility on search engines. Responsibilities: Design and develop visually appealing and user-friendly website layouts and interfaces for desktop and mobile platforms. Collaborate with the marketing team to create engaging and compelling content, including graphics, images, and multimedia elements. Conduct keyword research and analysis to identify opportunities for improving search engine rankings and organic traffic. Implement on-page and off-page SEO strategies, including optimizing meta tags, headers, and content, as well as buildi...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Unreal Engine Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a skilled freelancer with a strong background in Unreal Engine to bring a project concept to life. While the questionnaire might not have been fully answered, it's important to understand the scope and the skills required for potential success. **Key Requirements:** - Proficient in Unreal Engine development - Ability to work with minimal initial direction - Creativity and proactive problem-solving skills - Solid experience in either game development, architectural visualization, or virtual reality experiences **Ideal Candidate:** - Should provide a portfolio or examples of past work - Must detail their specific experience with Unreal Engine, including any specializations - A brief proposal or insight on how they would approach a project with fle...

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  We are a Women in STEM Society in search of a talented illustrator who can infuse vintage flair with modern STEM concepts into artwork for our society's jumpers. Our goal is to reinforce a vintage aesthetic while highlighting the fascinating world of science, making ST...they are wearable and distinctive on jumpers. we plan to use the artwork as a design for the back of the jumpers **Project Deliverables:** - High-resolution digital illustrations ready for print - A selection of concepts for initial review, with the scope for revisions - Final files in png format This project is an exciting opportunity to contribute to the promotion of STEM through creative expression. Ideal candidates will share a passion for both science and art, bringing a unique perspective to this innova...

  $212 (Avg Bid)
  $212 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  ...E-commerce Functionality: Integration of e-commerce functionality, including product listings, shopping cart, secure checkout, and payment gateway integration. Content Management System (CMS): Implementation of a user-friendly CMS, allowing me to manage and update website content efficiently. SEO Optimization: Basic on-page SEO optimization to enhance the website's visibility and ranking in search engine results. Integration of social media: Integration of social media buttons and feeds to encourage social sharing and engagement. Training and Support: Provision of training and ongoing support to ensure I can effectively manage and maintain the website post-launch. Could you please provide me with an estimated cost for these comprehensive website design services? Additio...

  $483 (Avg Bid)
  $483 Giá đặt trung bình
  111 lượt đặt giá

  I'm seeking a seasoned SEO expert, well-versed in e-commerce optimization tactics. While I didn't mention specific project goals, I implicitly want to enhance my site's visibility, improve search engine rankings, and in turn, increase website traffic. - Individuals applying for this role should have a detailed project approach and a proven track record in successfully optimizing e-commerce websites. - A comprehensive proposal, outlining your strategy to navigate through these waters and the time frame you need, will be ideal. - Familiarity with SEO tools such as SemRush, Ahrefs, or Moz Pro could be an added advantage. The right freelancer would be someone who sees the bigger picture, aligning SEO efforts with overall business objectives to create a cohesive and suc...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced freelancer who can craft a semi-realistic human character model for a video game. Let's discuss the unique characteristics and attributes required for the character in further detail. - Essential Skills: - Character modeling - Knowledge of semi-realistic styles - Previous experience in character design for video games - Unreal Engine 5 rigging Please provide a portfolio showing your previous works, specifically highlighting any human characters you've designed for video games. If you specialise in semi-realistic models, even better! Looking forward to witnessing your creativity in bringing this character to life.

  $671 (Avg Bid)
  $671 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...content, the blog should seamlessly integrate promotional elements that highlight how our products or services can solve industry-specific problems. **Ideal Skills and Experience:** - **Content Creation:** Excellent writing ability with experience in creating engaging, informative content for a professional audience. - **SEO Knowledge:** Strong SEO skills to ensure content ranks high in search engine results, increasing visibility to our target audience. - **Niche Expertise:** Previous experience writing in or about the specific industry/niche is highly preferred. Understanding the audience's needs and industry trends will be critical. - **Marketing Savvy:** Ability to craft content that persuades and convinces professionals of the value of our products/services. The ulti...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Unreal Engine Advanced Animations 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking an experienced animator to craft 5 high-quality animations for my Unreal Engine project. Requirements: - Develop animations for activations of Skills or fighting. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D animation and Unreal Engine. - Strong portfolio showcasing character animation, specifically in combat and dance. - Ability to create fluid, natural-looking movements that add depth to character interactions. - Experience with rigging and skinning characters for animation. - Knowledge of animation blending and character setup within Unreal Engine. This role is perfect for a creative and technically skilled animator passionate about bringing characters to life in a dynamic and engaging way. If you have a knack for producing compelling, advan...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  SEO Hero Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...search engine visibility. - Link building: I need help in acquiring high-quality backlinks to boost my website's authority and improve its search rankings. I also require ongoing SEO maintenance to ensure that my website continues to rank well in search engine results. My target market is global, so the ideal candidate should have experience in optimizing websites for a global audience. Skills and experience required for this project: - Proven track record in keyword research and on-page optimization - Strong understanding of link building strategies and techniques - Familiarity with global SEO practices and trends - Proficiency in SEO tools and analytics platforms - Excellent communication and reporting skills If you are an SEO hero who can help me achieve highe...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  86 lượt đặt giá
  Advanced Web-Based 3D Motion Lab 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...web-based projectile motion lab simulation. This project will require advanced graphics and understanding of physics concepts. The final product should offer users the ability to adjust several aspects of the experiment: - Change launch velocity - Alter launch angle - Introduce air resistance - pop up window showing the results of the delivered ball after being launched - using Unity game engine or Unreal engine The ideal candidate for this job has substantial experience with 3D graphics as well as with integrating complex details into his or her design work. A strong understanding of physics, specifically in the area of mechanics, is a necessity. The project requires extensive knowledge of creating interactive, web-based applications. Please apply if you specialize in...

  $612 (Avg Bid)
  $612 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I am currently in need of a skilled flight instructor to help me earn my commercial pilot certification. - Given the nature of my request, someone with extensive experience teaching related coursework would be perfect. - Although I skipped the question about particular skills, anyone with knowledge in areas like jet aircraft operations, multi-engine aircraft proficiency, or aerobatics training would definitely catch my interest. - Highly prefer if you are available immediately, as I need to complete this project ASAP. - Please include your expertise, availability, and proposed teaching methodology in your bid. Looking forward to flying high with your guidance.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Boost Your Websites' Visibility 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...for a talented freelancer to spearhead the online marketing and SEO strategy for my two newly developed websites. My ultimate aim is to significantly enhance their online presence by increasing website traffic, improving search engine rankings, and ultimately, generating more leads and conversions. To achieve these goals, I need someone who can craft and execute a comprehensive online marketing strategy tailored to a national audience. **Key Objectives:** - **Increase Website Traffic:** Implement strategies that drive more visitors to our sites. - **Improve Search Engine Rankings:** Employ SEO best practices to enhance our visibility on search engines. - **Generate Leads and Conversions:** Convert traffic into tangible leads or sales for sustained business growth. **Targ...

  $358 (Avg Bid)
  $358 Giá đặt trung bình
  120 lượt đặt giá

  ...Candidate:** - Should have a portfolio showcasing expertise in traditional calligraphy and cursive writing. - Experience in logo design, particularly with names or initials. - Ability to work with a color palette focusing on subtle and pastel shades. - Excellent communication skills to ensure the final product aligns with my vision. This project is perfect for a freelancer who values artistic expression and has a keen eye for delicate design elements. I look forward to collaborating and bringing this logo to life with your talent and creativity....

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  UMG Waveform simulation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an experienced Unreal Engine developer with a strong background in material creation and shader programming to develop a dynamic material effect. The successful candidate will be tasked with creating a material that simulates fluctuating signal strength bars, which dynamically adjust their height based on in-game variables to be used in UMG and on Static meshes Key Responsibilities: Design a dynamic material in Unreal Engine that visually represents fluctuating levels through vertical bars on an EMF reader device. Ensure the bars dynamically adjust their height based on a predefined variable or set of conditions, simulating the detection of varying levels. Frequency, speed and color should all be parameters. I have attached an image which represents what I requ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  National SEO for Improved Rankings 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking an SEO ...my website for improved search engine rankings. The primary aim is to enhance the visibility and organic discovery of my website on a national scale. - Goal: Your task will be to improve my website's ranking, primarily focusing on location-based keywords. We're targeting audiences across the country and want to rise above local competition. - Skills Required: 1. SEO expertise is an absolute must. 2. Experienced at strategizing and implementing effective national SEO campaigns. 3. A strong understanding of location-based keywords. 4. Proven track record of improving website rankings based on the specific geographic locations. By using your SEO skills, you'll optimize my website for a national audience, boost visibility, and help me stand...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  ...and create critical features, i.e. payment processing integration, user-password authentication. - Expertise in Python, specifically the use of Django and/or Flask/jinja2 to build front end web applications - Experience in deploying web applications in a cloud-base environment, preferably Google Cloud Platform. Ideal candidates will possess a GCP certification in a relevant area (i.e. GCP App Engine) - Experience in building features critical to subscription-based web services, i.e. integration of payment processing (Stripe/others), user-password structure set-up This role is considered a freelancing opportunity, meaning you are not a direct employee of the company and there are no set max or minimum hours required. However, the successful candidate will have the opportunity...

  $19 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Engaging Product-Focused Blog 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...designing and developing blogs or similar digital platforms. - Strong proficiency in web development technologies (HTML, CSS, JavaScript) and experience with content management systems (e.g., WordPress, Joomla). - Experience with integrating YouTube videos and managing multimedia content (images and videos) on websites. - Knowledge of SEO best practices to enhance the blog's visibility and search engine rankings. - Creativity in web design to create an appealing, engaging, and user-friendly blog interface. In summary, I am looking for a talented and creative web developer who understands the nuances of creating a blog focused on product promotion. The ideal candidate will not only have the technical skills to build the blog but also the marketing insight to ensure it effect...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled digital marketer with proficiency in SEO, SMM, and Google Ads. In a world that's increasingly global and digital, I need a professional who can leverage online platforms to connect with global customers. Here are the detailed requirements: - **Top-Level Goals:** The ultimate aims of this campaign are to: • Enhance website traffic • Augment search engine rankings • Expand brand awareness - **Target Audience:** I'm looking to reach out to global customers. A successful candidate should understand how to tailor marketing efforts to appeal to diverse audiences from different countries. - **SMM Platforms:** The primary focus will be on Facebook, Instagram, and LinkedIn. You should be knowledgeable about the unique audie...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  SEO Boost for Education Site 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled SEO strategist and link builder to improve my website's search engine rankings, with a specific focus on the education industry. The goal is to enhance visibility and attract a targeted audience interested in education-related content. The ideal candidate will have a solid background in SEO, particularly in building high-quality backlinks and understanding the nuances of the education market. **Key Requirements:** - Proven experience in SEO and link building, particularly within the education sector. - Ability to analyze my website and identify link-building opportunities. - Knowledge of keyword research and the ability to target education-specific keywords. - Experience with SEO tools (e.g., Ahrefs, SEMrush, Moz) for backlink analysis and compet...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  136 lượt đặt giá

  ...Proficient understanding of digital marketing services - Ability to articulate the value of SEO, social media marketing, PPC, and more in a compelling manner - Experienced in targeting specific industries (motorhomes, annex houses, kitchen renovation) - Capable of generating leads and building long-term relationships What I Offer: - A wide array of digital marketing services including: * Search Engine Optimization (SEO) * Social Media Marketing * Pay-Per-Click (PPC) Advertising * Google Conversion Search Ads * Facebook and Instagram Ads * Dynamic Ads * Interest-Based Targeting My goal is to partner with someone who not only understands the importance of generating leads but also cherishes building meaningful relationships with potential clients. If you are ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá