Nlp computational linguisticscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  7,149 nlp computational linguistics công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Chúng tôi đang có sản phẩm muốn bổ sung thêm công nghệ xử lý NLU và NLP trong xử lý Tiếng Việt. Yêu cầu: - Team/cá nhân phải có kinh nghiệm từng phát triển dự án ứng dụng công nghệ NLU và NLP Tiếng Việt. - Ứng dụng có khả năng xử lý Entity, Intent, Context,... trong cuộc hội thoại chat - Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ elasticsearch và những công nghệ khác hỗ trợ xử lý NLP và NLU

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá
  Content Marketing Đã kết thúc left

  * Lĩnh vực : đào tạo phong thủy, phát triển cá nhân, NLP. *Nội dung cần thực hiện : - Đề xuất & thực thi ý tưởng nội dung cho chiến dịch content marketing. - Lập kế hoạch nội dung cho chiến dịch ngắn hạn và dài hạn. - Làm việc cùng designer & video để sản xuất đa dạng nội dung content : image, infographics, - - Video, content quảng cáo, content viral, tài liệu giáo trình ... đảm bảo nội dung và hình ảnh theo sát định hướng. * Yêu cầu : - có khả năng viết tốt. - có kỹ năng phân tích và lập kế hoạch. - có kinh nghiệm 1 năm trong những việc tương tự. - Làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp trong nhữn...

  $10 / hr (Avg Bid)
  Địa phương
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Viết một chương trình mô phỏng động lực học chất lưu (computational simulation) cho thí nghiệm sử dụng OpenFoam dựa trên Navier-Stokes Theorem. Có thể xem video để biết thêm chi tiết.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  PHÁT TRIỂN KÊNH YOUTUBE Đã kết thúc left

  WISE cần tuyển các ứng viên đảm nhận các mục công việc sau: + Thiết kế, edit videos + Phát triển kênh youtube + Các công việc khác của marketing --------------------------- SỨ MỆNH CỦA WISE: Giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT. Với các phương pháp học đặc biệt như HỌC TỪ 06 BƯỚC, NGHE TỰ ĐỘNG, WISE English đã giúp hàng ngàn học viên đạt IELTS 6.0, 6.5+ và giao tiếp lưu loát với người bản xứ.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  dddddddddd 6 ngày left

  我正在寻找一个算法工程师在NLP开发个人聊天的 只要是做斯坦福小镇的 实现一个聊天的功能 1.开源的斯坦福小镇的项目里实现一个玩家和游戏里的虚拟角色可以进行聊天的功能 2.玩家进去可以控制一个角色移动 当控制的人物移动到游戏里的NPC时可以就会进行聊天 3.还需要做一个聊天框

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...dynamic startup team. Expwriwnce in managing projects related to Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI), and Business Intelligence (BI), would be great. Key Responsibilities: - Oversee the planning, execution, and delivery of projects within the NLP, AI, and BI domains. - Collaborate with cross-functional teams to ensure project objectives are met. - Monitor project progress, identify potential risks, and implement effective solutions. - Maintain clear communication channels between team members, stakeholders, and clients. - Drive continuous improvement and innovation within project management processes. REQUIREMENTS: - Previous experience managing projects in the fields of NLP, AI, and BI wouldn't be great. - Strong organizational a...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...bot etc Required Skills and Experience: - Experience in building chatbots on websites - Proficiency in NLP (Natural Language Processing) and Python - Familiarity with food ordering systems and integration - Ability to design and implement a user-friendly interface for food ordering - Knowledge of AI technologies for chatbot development Project Description: We are looking for a skilled developer to create a chatbot for our food web. The chatbot will be built on our website and its main purpose will be food ordering. We require expertise in NLP and Python for the development of the chatbot. The ideal candidate should have experience in building chatbots on websites, with proficiency in NLP and Python. Familiarity with food ordering systems and integration is a pl...

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...for application authentication and authorization using NLP. The project requires the use of Python as the programming language and the NLTK library for NLP functionality. Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience with the NLTK library for NLP tasks - Strong understanding of application authentication and authorization processes - Familiarity with network applications and their security requirements The main functionality of the system is to provide both authentication and authorization for network applications. This includes verifying the identity of users and granting them appropriate access privileges based on their roles and permissions. Key Requirements: - Implement user authentication using NLP techniques - Devel...

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can scrape author email addresses from 20 computational chemistry journals. The desired output format for the scraped email addresses is Excel. The scraped data will require partial cleaning and formatting. This project has an urgent deadline of less than a week. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web scraping and data extraction techniques - Experience working with computational chemistry journals - Strong attention to detail for data cleaning and formatting - Ability to deliver high-quality work within tight deadlines

  $440 (Avg Bid)
  $440 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  ...processing (NLP) and a track record of successfully conceiving and implementing intricate, user-centric chatbot solutions from the ground up. Key Requirements: Language Proficiency: Mastery in Python is a non-negotiable prerequisite for this pivotal role. The selected candidate must exhibit not just proficiency but an innate command over Python's capabilities. Chatbot Development Expertise: The ideal candidate should possess a proven and distinguished background in the development of sophisticated chatbots. This includes a keen focus on user experience, ensuring that the chatbot's interactions are not only technically robust but also seamlessly intuitive and engaging. Technical Proficiency: Natural Language Processing (NLP): A demonstrated ability to impleme...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...Learning Expert with Extensive NLP and Generative AI Experience for Interactive Website Development Skills and Experience: - Very extensive experience in Natural Language Processing (NLP) and Generative AI - Strong understanding of machine learning algorithms and techniques - Proficiency in Python and relevant libraries (NLTK, TensorFlow, Keras, etc.) - Expertise in Django for website development - Familiarity with interactive website development and user experience design - Ability to integrate machine learning models into web applications - Strong problem-solving and analytical skills Project Requirements: - Develop an interactive website using Django as the platform - Implement generative AI techniques to provide unique and personalized content to users - Integrate ...

  $2238 (Avg Bid)
  $2238 Giá đặt trung bình
  119 lượt đặt giá

  ...insights to improve decision-making processes. Process Automation: AI will identify and automate repetitive and time-consuming tasks, thereby increasing efficiency and reducing human error. Predictive Analytics: Utilize AI for predictive analytics in various modules, including patient no-show probabilities, inventory depletion rates, and financial forecasting. Natural Language Processing (NLP): Integrate NLP for understanding and responding to patient queries in the CRM and customer portal, and for analyzing sentiment in reputation management. Machine Learning Optimization: The AI system will continuously learn from interactions and transactions, optimizing processes such as marketing campaigns, financial management, and inventory control. Integration Approach: Modular In...

  $2557 (Avg Bid)
  $2557 Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá
  Create a wordpress news chatboat 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need to create a chatbot which is compatible to any wordpress Database and our own Database. Should be able to provide this as SAAS, 1. User should be able to type a word or sentence in chatbot. 2. The chatbot should list out all the news/content related to entered word or Database. 3. should be capable of NLP (Either develop your own or can use existing APIs both are fine) 4. user should be able to type in indic languages (Logic/Pseudocode/Javascript code will be given) To be successful I would be looking for the following in your proposal, 1. Similar successful project previously, if not a MVP demo for this project. 2. Steps how you implement this project (like APIs, libraries or any other optimal solutions etc) 3. Ask relevant questions if any. 4. Send a chat request if you hav...

  $321 (Avg Bid)
  $321 Giá đặt trung bình
  124 lượt đặt giá
  VoIP-Based Intelligent Meeting Scheduler 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Kindly apply to this job post for further briefing, apply only if have experience and confident that you can complete the project on the stipulated timeline. Overall, a technician with intermediate to advanced proficiency in Python and relevant libraries (OpenAI, SpaCy) and a foundational understanding of NLP concepts Note: share links of your AI work

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to work on a computational intelligence project with a focus on optimization. The project falls within the field of technology and innovation. Skills and Experience: - Strong background in computational intelligence and optimization techniques - Experience in developing algorithms for solving optimization problems - Proficiency in programming languages such as Python or MATLAB - Familiarity with machine learning and data analysis concepts - Ability to work independently and provide expert recommendations The freelancer should have a solid understanding of computational intelligence and be able to apply their expertise to optimize various processes or tasks. They should be able to analyze data, identify patterns, and develop algorithms th...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...specific requirements and provide innovative solutions. Implement robust error-handling and ensure the system is reliable under various conditions. Requirements: Strong experience in API integration, specifically with AI and machine learning models. Proficiency in relevant programming languages and frameworks (e.g., Python, Node.js, etc.). Previous experience with speech recognition technologies and NLP models is highly desirable. Excellent problem-solving skills, attention to detail, and capability to write clean, maintainable code. Good communication skills and ability to adhere to deadlines. Deliverables: A fully functional system integrating and a custom GPT model. Comprehensive documentation outlining the integration process, usage, and troubleshooting. Budget and Timelin...

  $705 (Avg Bid)
  $705 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled researcher to conduct an analysis of L2 writing in English. The main purpose of this analysis is to identify common features in L2 writings with different L1 backgrounds. The preferred method of analysis is quantitative. Skills and Experience: - Solid knowledge of Rstudio -Knows the right indices - Strong background in linguistics and second language acquisition - Experience in analyzing written texts and identifying common features - Familiarity with different L1 backgrounds and their influence on L2 writing - Proficiency in qualitative research methods - Attention to detail and ability to accurately analyze and interpret data

  $383 (Avg Bid)
  $383 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  我正在寻找一个算法工程师在NLP开发个人聊天的 只要是做斯坦福小镇的 实现一个聊天的功能 1.开源的斯坦福小镇的项目里实现一个玩家和游戏里的虚拟角色可以进行聊天的功能 2.玩家进去可以控制一个角色移动 当控制的人物移动到游戏里的NPC时可以就会进行聊天 3.还需要做一个聊天框 If you have the necessary skills and experience in NLP, I would love to discuss the project further. Please provide examples of your previous work in this field.

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  langchain and openai ( NLP ) 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  i need a langchain and openai expert to creat api to analyse PDF / or picture and do some calule and seome verifications

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  ...(causes, symptoms, treatments)? 2. **Data Collection:** - Gather information about diseases. This could involve creating a database or using existing reliable sources. 3. **User Input Handling:** - Decide on the types of user inputs the chatbot will handle. It could be symptoms, questions about a specific disease, or general health inquiries. 4. **Natural Language Processing (NLP):** - Implement NLP techniques to understand and interpret user inputs. This involves breaking down the user's message to extract relevant information. 5. **Database Query:** - Develop a system to query your disease information database based on user input. The chatbot should be able to retrieve relevant information. 6. **Response Generation:** - Create responses that are ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I want resume parser and output should be in formate which I'll give

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Methodology: Data preprocessing: This involves tokenization and removing punctuatio...final score for the sentiment analysis of the sentences. Ressources: Sentiment Lexicons – SentiWordNet resource will be accessed, which is used in opinion mining, and AFINN wordlist for conducting sentiment analysis. Machine learning – TensorFlow, which is an open-source machine learning, and PyToch for social media deep learning of the sentiment analysis. Natural language processing (NLP) tools – this includes a wide range of tools such as the natural language toolkit (NLTK), and spaCY (to access advanced natural language processing using Python). Dataset – Twitter sentiment analysis dataset. BERT Pre-trained model to be used in the processing of different...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  CFD Simulation 6 giờ left

  I am looking for a skilled freelancer with expertise in Computational Fluid Dynamics (CFD) to perform a detailed simulation of a centrifugal pump using the provided pump model in Inventor file format. The primary goal of this project is to gain insights into the pump's performance and propose optimizations for the impeller design to enhance its efficiency and output. Key Responsibilities: CFD Simulation: Utilize CFD software (such as ANSYS Fluent, COMSOL, or OpenFOAM) to create a comprehensive simulation of the centrifugal pump. This includes setting up the geometry, meshing, boundary conditions, and solving for fluid flow within the pump. Performance Analysis: Conduct a thorough analysis of the pump's performance, including flow rates, pressure distribution, velocity p...

  $16 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  We are going to build AI Review Summary Plugin for WordPress. Smiliar plugin has already released on Alpus Landing Website. () Please check this plugin first and let me share your idea for the better plugin develop. We are seeking the best WP developer and AI Engineer for eCommerce. So we will hire 2 developers for this project. If you ha...eCommerce. So we will hire 2 developers for this project. If you have enough experience for it, please share your idea at any time. This will be a contract job for 12 months until release project. After release, we will decide to wheather hire you as full time employee as following result of plugin and platform. Skills: - WordPress, PHP, Javascript, CSS, HTML, MySQL - AI, Data Stream, Data Management, NLP, LLM, Deep Learning, Python

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá
  chatbot for ecommerce Đã kết thúc left

  I am looking for a talented developer to create a chatbot for my ecommerce business on WhatsApp. The main purpose of the chatbot will be to hand...ability to generate and send invoices to customers. - Additionally, I am open to suggestions and innovative ideas to enhance the functionality and user experience of the chatbot. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing chatbots, particularly on the WhatsApp platform. - Proficiency in programming languages like Python and JavaScript. - Knowledge of natural language processing (NLP) and machine learning algorithms. - Familiarity with ecommerce platforms and payment gateways. - Ability to work collaboratively and effectively communicate with our team to understand our specific requirements and deliver a customized sol...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  NLP Project Đã kết thúc left

  NLP Project - Text Classification Goals: - The specific goal of this NLP project is to perform text classification. Dataset: - The client already has a specific dataset in mind for the project. Programming Language: - The preferred programming language for this project is Python. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in natural language processing (NLP) techniques and algorithms. - Experience in text classification tasks using Python. - Familiarity with relevant libraries and frameworks such as NLTK, scikit-learn, and TensorFlow. - Ability to preprocess and clean the text data for effective classification. - Knowledge of different feature extraction techniques for text classification. - Experience in evaluating and fine-tuning classification models. - S...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to assist me in collecting natural conversations in British English. Specific requirements for the project include: - Collecting conversations that revolve around specific topics, which will be provided to the freelancer. -...Proficiency in British English, with a strong understanding of natural conversation patterns and speech. - Familiarity with linguistic research methodologies and data analysis techniques. - Attention to detail and ability to accurately transcribe and document conversations. - Strong organizational skills to manage and categorize collected conversations based on topics. If you have a background in linguistics and are interested in contributing to language research through data analysis of natural conversations, please submit your...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...ma-faker - - Unlike these existing tools, this software will not statically code and thus limit itself to individual basic field types and require significant configuration for non-basic field types. How we overcome this limit is the crux of what makes this software different. Perhaps NLP string or vector comparisons can be used to select the correct generator function from the field name with only unmatched requests using an LLM. LangChain seems like a quite attractive pattern and tech for this. *Code Standards* Code will be written in strict TypeScript with strong typing and be compatible with Bun, Deno, and NodeJS. Code will be "Clean" and robust. OOP patterns are to be avoided

  $500 (Avg Bid)
  Bảo đảm Cuộc thi hàng đầu
  $500
  10 bài tham dự

  ...Microsoft-centric integration solution between ChatGPT-4 and Microsoft Dynamics CRM. 2. Comprehensive documentation on system setup, operation, and maintenance. 3. A guide for CRM admins to customize AI prompts and configurations. Skills Required: • Expertise in Microsoft Azure AI Services and Dynamics CRM. • Proficiency in Microsoft Power Apps and Power Automate for automation. • Knowledge in AI and NLP, especially OpenAI's ChatGPT-4. • Understanding of Microsoft’s security and compliance frameworks. Timeframe and Budget: • Developer to provide an estimate based on project scope and complexity, using Microsoft technologies. Evaluation Criteria: • Ability to meet technical requirements with Microsoft tools. • Experience with similar i...

  $875 (Avg Bid)
  $875 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Our company needs someone who is a native speaker of Spanish to help me translate a Columbian government issued IDs from Spanish to English. Applicants should be professionals in accounting or law, or possess a degree in linguistics and must be able to provide their certifications as well as their current profession as well as sign a legal statement that the translation matches the original.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer with expertise in Natural Language Processing (NLP) and machine learning to help me with a text classification project. I have my own database, and I want to leverage LamaIndex for text embeddings, combined with fine-tuning a Hugging Face pre-trained model for accurate classification. Requirements: Extract relevant text data from my database for classification. Utilize LamaIndex for generating text embeddings. Fine-tune a pre-trained Hugging Face model for text classification. Integrate LamaIndex API for seamless embeddings. Evaluate the model's performance on a test dataset. Skills Needed: NLP Machine Learning Python API Integration Timeline: I expect the project to be completed within [Your Timeline]. Attachments: I will ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer with expertise in Natural Language Processing (NLP) and machine learning to help me with a text classification project. I have my own database, and I want to leverage LamaIndex for text embeddings, combined with fine-tuning a Hugging Face pre-trained model for accurate classification. Requirements: Extract relevant text data from my database for classification. Utilize LamaIndex for generating text embeddings. Fine-tune a pre-trained Hugging Face model for text classification. Integrate LamaIndex API for seamless embeddings. Evaluate the model's performance on a test dataset. Skills Needed: NLP Machine Learning Python API Integration Timeline: I expect the project to be completed within [Your Timeline]. Attachments: I will ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  We are work...datasets and extracting meaningful insights. Proficiency in programming languages and tools relevant to data scraping and manipulation (e.g., Python, R, SQL, BeautifulSoup, Selenium). Expertise in data analysis and visualization tools (e.g., Tableau, Power BI, D3.js) to present insights in a clear and impactful manner. Familiarity with machine learning techniques and natural language processing (NLP) is a plus, particularly in the context of sentiment analysis and text classification. Excellent communication skills, both verbal and written, with the ability to articulate complex technical concepts to non-technical stakeholders. A proactive learner, staying abreast of the latest trends and technologies in social media analytics, data science, and online community m...

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  We are looking for an AI Engineer for the development of GF experience GPT chatbot with a good ability for memory. Should work on our website. A bot should be highly interactive and intelligent with sophisticated conversational capabilities. Implement NLP techniques to ensure realistic and engaging dialogues. Utilize NLP libraries such as NLTK or spaCy. Objective: Develop a virtual girlfriend AI bot with specific functionalities and characteristics. Key Features and Requirements: Affordability: The AI bot should be cost-effective, not requiring exorbitant expenses. Interactive Communication: The ability to engage in spoken conversations with users. Context-Aware Responses: The bot should provide relevant responses, aligning with the topic of discussion (e.g., responding abo...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  need a app developer Đã kết thúc left

  Project Title: Advanced Chatbot Development with Python Description: We are seeking a talented and experienced Python developer to create a cutting-edge chatbot for our business. The ideal candidate should have a strong background in natural language processing (NLP) and be capable of developing a sophisticated and user-friendly chatbot from scratch. Key Requirements: Language: Proficiency in Python is a must. Chatbot Development: Proven experience in developing chatbots with a focus on user

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  This is an hybrid gig in Bangalore, India. Freelancers who are ready to dedicate at least 2 hours dai...project. The trainer/ Mentor should be confident to train the interns (freshers) on the following technologies. - Python - AI - Machine Learning - Deep Learning - NLP - Chap GPT, Google bard and other AI tools Ideal skills and experience for this job include: - Strong 6+ years of expertise in Python, AI, Machine Learning, Deep Learning, and NLP - Proven experience in conducting advanced level training programs - Excellent communication and presentation skills - Ability to provide hands-on practical examples and exercises - Familiarity with the latest industry trends and best practices in Python, AI, Machine Learning, and NLP - Must be ready to conduct technical in...

  $714 (Avg Bid)
  $714 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  AI Chatbot Đã kết thúc left

  AI Chatbot for Website - Inform...text-based and capable of sharing information with website visitors. - It should be able to provide relevant information and answer queries efficiently. - The chatbot should be designed to engage users and provide a seamless user experience. - The ideal candidate should have experience in developing chatbots for websites and be familiar with AI technologies. - Knowledge of Natural Language Processing (NLP) and machine learning algorithms is preferred. - Experience in integrating chatbots with websites is a plus. - Knowledge of image and PDF integration into chatbot responses is required. If you have the skills and experience to develop an AI chatbot for information distribution on our website, please submit your proposal. We look forward to hearing...

  $1418 (Avg Bid)
  $1418 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  Hello, I am looking for an experienced freelancer with background ML, NLP and OpenAI API to extract key information from a large text documents.

  $183 (Avg Bid)
  $183 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Tensorflow model optimisation Đã kết thúc left

  Project Title: Tensorflow model optimisation Description: I am looking for a freel...Natural Language Processing. The main goal of this project is to increase the accuracy of the model. Skills and Experience: - Strong expertise in Tensorflow and Natural Language Processing - Proven track record in model optimisation - Experience in improving model accuracy - Familiarity with techniques and algorithms for NLP model optimisation - Ability to fine-tune and fine-tune hyperparameters to enhance model performance - Knowledge of advanced deep learning techniques for NLP tasks Hardware Requirements: The model will be deployed on a high-end server, so experience with working on such hardware is essential. If you have the skills and experience required for this project, please subm...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  We are looking for a machine learning researcher with expertise in training the Llama 2 Large Language Model (LLM) using custom Hugging Face datasets. The specialist should have a deep understanding and experience in using PyTorch to speed up inference on Llama 2. Focus of the project: - The project is open-ended, allowing for creativity and innovatio...findings and recommendations daily. If you are an expert machine learning researcher with a specialization in reinforcement learning and have a knack for tackling open-ended projects, this opportunity is for you. Apply now and let's work together to push the boundaries of machine learning research. Key URLs:

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá
  NLP project Đã kết thúc left

  NLP project with EDA and analysis.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative A...and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for Tableau formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize Tableau visualizations. - Develop mappings and use code generation to recreate Power BI visuals and layout. 4. Testing and Validation - Employ automated scripts to validate data models, formulas, and visualizations. - Compare Power BI results with...

  $676 (Avg Bid)
  $676 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative AI e...and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for SAP BO formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize SAP BO visualizations. - Develop mappings and use code generation to recreate Power BI visuals and layout. 4. Testing and Validation - Employ automated scripts to validate data models, formulas, and visualizations. - Compare Power BI results wit...

  $628 (Avg Bid)
  $628 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative AI exp...Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in UI Path - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for UI Path formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power Automate 3. Object Conversion - Utilize NLP to recognize UI Path Objects. - Develop mappings and use code generation to recreate Power Automate objects and flows 4. Testing and Validation - Employ automated scripts to validate data models, formulas, and Flows. - Compare UI Path workflows to Power ...

  $644 (Avg Bid)
  $644 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  We are looking for some Generativ...and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for Qlikview formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize Qlikview visualizations. - Develop mappings and use code generation to recreate Power BI visuals and layout. 4. Testing and Validation - Employ automated scripts to validate data models, formulas, and visualizations. - Compare Power BI results with ...

  $656 (Avg Bid)
  $656 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a linguistics researcher to write a research paper on the topic of phonetics. The paper should be of a length between 10-20 pages and should adhere to a specific theory/methodology that I have in mind. Skills and Experience: - Strong background in linguistics, specifically in the area of phonetics - Knowledge of different theories and methodologies in linguistic research - Ability to conduct in-depth literature review and analysis - Proficiency in academic writing and formatting - Familiarity with SSCI journal publication requirements is a plus

  $346 (Avg Bid)
  $346 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create a quiz webapp that utilizes machine learning and NLP AI to generate multiple choice questions. It will have a freemium subscription model and incentive /gamification features to encourage engagement. I am an assistant head teacher with over 10 years experience in educational leadership positions. Although I am happy to pay a one off price for the project or alternatively, I would prefer to enter a business arrangement with you whereby we form a partnership and share profits made. This is likely to be more profitable for you. Subject/Topic: - The quiz will be targetted towards students studying A levels (age 16-18). I have found a specific niche within the education market that has yet to be exploited and is very lucrative. I will be ...

  $7191 (Avg Bid)
  NDA
  $7191 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  Project Title: Learn Industrial Experience CFD on Complete Thermal Management I am seeking a freelancer who can assist me in learning industrial experience Computational Fluid Dynamics (CFD) with a specific focus on complete thermal management. Skills and Experience Needed: - Strong knowledge and experience in CFD, specifically in the area of thermal management - Intermediate level of knowledge in CFD - Familiarity with theoretical aspects and practical applications of CFD - Understanding of fluid mechanics and turbulence modeling - Ability to teach and explain complex concepts in a clear and concise manner Project Details: - The project involves learning industrial experience CFD techniques and strategies for complete thermal management of solar inverter which includes IGBT mod...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  AI for cryptocurrency trading Đã kết thúc left

  ...based on market conditions, and dynamically adapting to changing market volatility. Execution of Trades: Use AI to automatically execute buy or sell orders based on the signals generated by the algorithm. This can be done on various cryptocurrency exchanges through API integrations. Market Sentiment Analysis: Incorporate sentiment analysis using natural language processing (NLP) to gauge the overall sentiment in the market. Social media, news articles, and forums can be analyzed to understand market sentiment. Portfolio Optimization: Utilize AI to optimize your cryptocurrency portfolio. This involves dynamically adjusting the composition of your portfolio based on market conditions and the performance of different assets. Continuous Lea...

  $316 - $947
  Niêm phong NDA
  $316 - $947
  6 lượt đặt giá