Peoplesoft browser compatibilitycông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 peoplesoft browser compatibility công việc được tìm thấy, giá theo USD

  I need to get text and link mouse hover on chrome browser running on windows platform. Required to be written in vb.net language. Describe the job clearly by connecting to chat with me.

  $205 (Avg Bid)
  $205 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mình cần một ứng dụng có thể đồng bộ dữ liệu cookie của 1 trang web (ví dụ là ) lên server theo thời gian thực, sau đó các trình duy...abc.com. Sẽ có 2 phần chính: - Backend: Được xây dựng dựa trên các công nghệ , Nodejs, javascript... đặt trên một server để lưu trữ cookie và làm nhiệm vụ đồng bộ cookie, request giữa các máy tính client với server - Front end: là Extension dùng để cài đặt vào các máy tính để kết nối tới server lấy các giữ liệu từ trang web về hiển thị trên browser và đồng bộ cookie với server. Chi tiết ứng dụng ở đ&...

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Website cần 1 slider như trong hình. Slider này phải responsive. Trên giao diện desktop sẽ bung ra thành bar, nội dung cả icon lẫn chữ. Nhưng khi browser thu nhỏ lại hoạc xem trên điện thoại thì sẽ thành slider và chỉ hiển thị nội dung bằng chữ. Kỹ năng cần tìm ở lập trình viên: - 2+ năm kinh nghiệm làm việc với Shopify - Có kỹ năng lập trình liquid, HTML và CSS - Có kiến thức về xây dựng và tối ưu hoá website Công ty mình là 1 start up trong lĩnh vực e commerce.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  tool cần code tool c# winform. control game. game không mã hóa nên vọc thẳng vào code game luôn dc. -yêu cầu cơ bản tự log acc ra acc vào. tự chuyển đồ tự đánh quái. kèo gấp do anh đang làm cho mình lại mất liên lạc. có sẵn list clone đã nuôi(còn thiếu 1 bước là đủ cày event) đọc bằng DB browser SQL. Kinh phí 5tr nếu toang(do NPH thay đổi event). còn thành công 50 đến 70tr. Kèo cần gấp trước 20-10 phải xong để 20-10 triển ạ. Thực sự quan tâm ib em. done kèo này e còn kèo mới cũng phát triển theo lối này luôn ạ Liên hệ em qua : telegram : không ba...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình cần code 1 extension trên chrome để parser lấy comment từ 1 post livestream trên facebook. Realtime luôn. Lưu vào db hoặc txt. View trực tiếp trên browser.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Xin chào, Trang web sẽ cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, và đăng tin... Sẽ cung cấp các tài liệu về thiết kế và chức năng chi tiết cho những ứng viên được chọn. Dự án này yêu cầu kinh nghiệm/skills sau: - HTML, CSS - Java, JavaScript (backend sẽ viết bằng Java, dữ liệu trả về client/browser sẽ là JSON) - Spring Framework - Git (sẽ dùng Bitbucket để lưu trữ project code) Trang web sẽ chạy trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, và máy tính bảng màn hình từ 7 inch trở lên. Các trình duyệt sẽ hỗ trợ sẽ là: Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE 10...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Citrix Workspace Application Launch Issue 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm currently experiencing a problem with Citrix Workspace. When I try accessing it through Google Chrome, the application fails to launch. I require a freelancer who is experienced with Citrix Workspace and can help me troubleshoot and resolve this issue. The ideal candidate should have: - Proficiency in Citrix Workspace - Strong troubleshooting skills - Experience with Google Chrome and browser-based application launching - Excellent communication skills to assist in resolving the issue efficiently. Looking forward to working with someone who can get my Citrix Workspace back up and running effectively.

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I need an experienced app developer to update my iPad app to fix a server connection issue. The app is currently unable to connect to the server, and this pro...connecting - Update the app to be compatible latest ios firmware - Submit the updated app to the Apple Store You should have: - Prior experience in iOS app development, particularly with server connection issues - Ability to navigate Apple's submission process and ensure the app meets their requirements - Proficiency in iOS 12 and earlier, and the ability to make the necessary changes to ensure compatibility - Attention to detail to ensure the app is fully functioning before submission I will release the payment once the app is successfully online and fully functional, so this project requires commitment to quality ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am currently running OSTicket 1.10 on a VPS hosting environment and I'm looking for a skilled developer to upgrade it to the latest version available. Key Requirements: - Upgrade OSTicket from version 1.10 to the latest version - Ensure a smooth transition and uninterrupted service - Ensure compatibility with our VPS hosting environment Ideal Skills and Experience: - Strong experience in OSTicket and version upgrades - Proficiency in working with VPS hosting environments - Excellent attention to detail to ensure a seamless transition - Good communication skills to provide updates throughout the project Please include any relevant experience you have with OSTicket upgrades and VPS hosting in your bid.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I'm in need of a CSS specialist who can meticulously recreate a graphic u...shadows/neon effect, and depth. - The placement of rings/circles doesn't need to be identical to the reference image, but the overall look and effects must be maintained. Key Requirements: - Strong CSS skills with a proven track record in creating visually appealing and interactive designs. - Familiarity with various CSS effects, particularly gradient colors, glow, and depth. - Ability to ensure compatibility and responsiveness across different browsers and platforms. Please note that the glow effect should be moderate, ensuring it is noticeable without overpowering the rest of the design. The type of gradient (linear or radial) to be used is open to your creative interpretation. Looking forwar...

  $60 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $60
  16 bài tham dự
  E-commerce React Native App Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of an experienced React Native developer to create an e-commerce app compatible with both iOS and Android platforms. The project is expected to: - Transform my existing design into a functioning - Implement necessary features and functionalities for a seamless shopping experience - Ensure smooth compatibility and performance on both iOS and Android Your primary responsibility in this project will be to bring my design to life, with a focus on delivering a high-quality e-commerce app that is efficient, user-friendly, and visually appealing. Experience with e-commerce app development, React Native, and the ability to work across multiple platforms is a must. You need to create a project from scratch You've to follow proper coding standards You need to implement ...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  - Moving from Iubenda to Mirasvit (I will buy and install extension) - Fixing Alpinejs and Google consent exceptions (as seen on Firefox), double check exceptions cross browser. - Check Mageplaza blog (): for example it seems that is needed by extension, I removed it because is useless in frontend, but need to be double checked.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of a Flutter-based image editing tool that can perform specific functions. The main requirements for the project are: - Development of a tool that can work seamlessly on both Android and iOS platforms. - The tool must be capable of copying a part of an image and pasting it in another location. - It should support different image formats, ensuring compatibility with various image types. The user interface for the tool is expected to be: - Interactive: The tool should engage the users and provide smooth navigation. Ideal skills for this project include proficiency with Flutter, knowledge of image editing functionalities, and experience in developing user-friendly interfaces. Successful completion of this project will require a thorough understanding of the requirement...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...I am seeking a proficient and astute software quality tester. My web application needs thorough testing to ensure top-notch performance and compatibility. Key project tasks: - Execution of performance testing: I require some clear-cut testing to be carried out, specifically focusing on response time, scalability, and load testing conditions. - Compatibility testing: You need to confirm the application's ability to run on different browsers and operating systems. Ideal skills for the job include: - Proven experience in software quality testing, particularly with web applications. - Knowledge of performance testing and compatibility testing methods. - Good eye for detail and outstanding problem-solving skills. Your ability to ident...

  $676 (Avg Bid)
  $676 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...Updates: Update site content, including text, images, and multimedia, to keep it fresh and engaging. Collaborate with content creators to ensure accuracy and relevance. Implement SEO best practices to enhance site visibility and traffic. Plugin Management: Advise on the selection and installation of WordPress plugins to enhance site functionality. Regularly update and manage plugins to ensure compatibility and performance. Monitor plugin performance and troubleshoot any issues that arise. Qualifications: Proven experience in managing and maintaining WordPress websites, particularly e-commerce platforms. Strong understanding of WordPress CMS, including themes, plugins, and customizations. Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and PHP. Experience with SEO and content management ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  192 lượt đặt giá
  simple mobile app 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...mobile app. The main function of the app is to receive notifications, similar to emails or SMS. A total of 12 layouts need to be designed. The logo and colors are already finalized, and there is an existing old design in Figma. Requirements: Experience: Proven experience in UX/UI design for mobile apps. Design: Simple, intuitive, and user-friendly layouts based on the existing Figma design. Compatibility: Designs should be suitable for both iOS and Android. Components: The layouts must include all necessary components for notifications, such as: Sender logo Sender verification status Timestamp formatting Title and short description of the notification Notification category Required Layouts: 1. Splash Screen 2. Login (without registration layout) 3. Notification List: Sender lo...

  $503 (Avg Bid)
  $503 Giá đặt trung bình
  150 lượt đặt giá

  I'm looking to create a captivating design for our corporate gazebo to be utilized for advertising at various events. The gazebo needs to be eye-catching and successfully convey our company's brand image. Key Requirements: - Intelligently include our company logo and product images into the artwork. - Choice of color scheme would significantly depend on its compatibility with our logo. Providing a few different color variations to choose from would be appreciated. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design. - Experience with creating artwork for promotional materials. - Understanding of color theory and ability to suggest a suitable color scheme. - Familiarity with branding and advertising.

  $406 (Avg Bid)
  $406 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  I need a specialist in server maintenance and troubleshooting, particularly for my Dedicated Linux Server Level 2 Strato. The key tasks required are: - Recovery: I need help with server recovery, the ability to troubleshoot and restore the server in case of failure. - Update: Keeping the server software up-to-date is crucial for security and compatibility. I need a specialist to handle the server updates effectively. Ideal skills for this job include: - Strong expertise in Linux server administration and management. - Proven experience with server recovery procedures. - Proficiency in updating server software without causing disruptions. - Strato dedicated server recovery - Operating system Ubuntu 16.04 LTS 64bit + Plesk Onyx (unsupported) - Ubuntu is outdated therefore weI cant ...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Looking India-based English Chatter 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a dedicated chatter based in India who can proficiently communicate in English. Ideal skills and experience for this job include: - Fluency in English to provide effective chat - Previous experience in chat service roles - Comfortable with using messaging platforms for interactions - Basic understanding of chat service principles - Empathetic and patient communication st...in India who can proficiently communicate in English. Ideal skills and experience for this job include: - Fluency in English to provide effective chat - Previous experience in chat service roles - Comfortable with using messaging platforms for interactions - Basic understanding of chat service principles - Empathetic and patient communication style - Preferably based in India for time zone com...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Preschool Language Skills Web Games 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...and Experience: - **Game Development:** Proven experience in developing interactive and engaging games, particularly for young children. - **Web-Based Platforms:** Familiarity with creating games for web browsers, ensuring compatibility and smooth performance across various devices. - **Educational Game Design:** A background in designing educational games or content for children, with a focus on language learning. The goal of this project is to create a series of fun and educational language games that can be easily accessed and played by preschoolers on a web browser. The ideal candidate will have a passion for creating high-quality, child-friendly content and a strong understanding of early childhood todevelopment and language acquisition. The language is Aramaic and ...

  $864 (Avg Bid)
  $864 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá
  Innovative Self-Ordering Kiosk Software 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a talented software developer to create a self-ordering kiosk software. This is an urgen...Customization: The software needs to enable users to browse through a customized menu and make their selection. - Payment Processing: The software should integrate secure and efficient payment processing features, accepting multiple payment formats. - Order Tracking: Users must be able to track their orders in real-time through the kiosk software. While no particular operating system compatibility was specified, universal compatibility would be preferred. Past experience in developing similar kiosk software would be a significant advantage. A developer with an acute understanding of UX/UI design, payment gateway integration, and real-time tracking systems would be i...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  Flutter OCR Mobile App for iOS & Android 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a talented mobile app developer, well-versed in Flutter, to create a cross-platform application. Here are the key aspects of the project: - Compatibility: The mobile app should be compatible with both iOS and Android platforms. - Primary Function: The primary function of the app will be OCR (Optical Character Recognition). This means the app should be able to recognize and extract text from images. - Data Extraction: The OCR function should be specifically designed to extract text from images and past that text in new screen and make search in that text for list of words if it in that text make it highlighted with different screen for user to write list of the text must be translated to user selected there must be user profile and sign and

  $247 (Avg Bid)
  $247 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  About OTA's new upgrade program provides compatibility with old upgrade protocols

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  PHP Navigation & Footer Adjustment 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have an issue with overlapping content in my website's navigation bar and footer. I need a skilled developer to fix the problem. Key Requirements: - Fixing overlapping content in the navigation bar and footer - Ensuring the elements are well-aligned I...overlapping content in the navigation bar and footer - Ensuring the elements are well-aligned I'm aiming for a responsive design that works seamlessly across different devices - desktop, mobile, and tablet. The final output should be fully functional on Chrome and Safari. Ideal Skills and Experience: - Proficient in PHP, CSS, and HTML - Experience in responsive web design - Knowledge of cross-browser compatibility issues - Prior work with navigation and footer elements - Ability to troubleshoot and resolv...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá
  Created a Website with 3D Logo 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...2-4: Design Finalization and Setup Review feedback on the sample home page and make necessary adjustments. Set up the WordPress environment and necessary plugins. Create a sitemap and finalize the content structure. Day 5-7: Development Phase 1 Begin development of the main pages (Home, About Us, Services). Integrate 3D logo and initial animations. Ensure responsive design and cross-browser compatibility. Day 8-10: Development Phase 2 Develop additional content pages (Case Studies, Blog, Contact Us). Continue integrating animations and custom graphics. Implement SEO best practices and optimize content. Day 11-12: Testing and QA Conduct thorough testing for functionality, responsiveness, and performance. Identify and fix any bugs or issues. Perform final SEO ...

  $307 (Avg Bid)
  $307 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I need an expert to address mesh def...deformation problems in my 3D characters created in Blender. - The initial modeling was done in Blender. - The primary issue we are facing is mesh deformation. - The character files are in FBX format. Ideal candidates should have: - Proficient experience in Blender - Expertise in character modeling and skinning - A strong background in fixing mesh deformation issues - Knowledge of FBX format and compatibility - Good communication skills to understand the project requirements and provide updates on the progress. IMPORTANT :The main issue is in the mesh called headarms ,the model has many meshes that are disabled to make it easier for you to fix the headarms mesh ,the character has a rig already but when i added the headarms mesh this mesh ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Windows CISCO VPN for Remote Employees 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a CISCO VPN setup that will allow 1-10 remote employees to securely access our network. Key Requirements: - Compatibility with Windows: Since our employees primarily use Windows machines, the VPN should work seamlessly on this operating system. - Remote employee access: The main purpose of this setup is to allow remote employees to securely access our network from their location. Ideal Skills: - Experience with CISCO VPN: I'm looking for a professional who has successfully set up CISCO VPNs in the past. - Strong understanding of network security: It's crucial that the VPN is secure and properly configured to protect our network from potential threats. - Windows networking expertise: Since the setup needs to be compatible primarily with Windows, a goo...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Browser Automation Tool using Python -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Chrome to perform searches and click on search results multiple times. Key Project Requirements: - The tool should be built using Python, Java or Visual Basic - The primary goal of the tool is to perform automated web browser searches and click on various results - The tool should utilize Google Chrome as the web browser To give you a better idea, the tool should: - Conduct multiple web searches on Google - Click on a configurable number of search results from the returned search page Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python, Java or Visual Basic - Experience in browser automation and web scraping - Familiarity with Google Chrome's automation capabilities If you have experience with similar projects or expertise in the mentioned languages, I'...

  $491 (Avg Bid)
  $491 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá
  Hardware Detection Web App Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled developer to create a web application that can detect various hardware components, focusing on motherboards, display, BIOS, and drivers. Thi...motherboards and their chipsets. - Display Detection: The web app should be able to recognize different display devices. - BIOS and Driver Information: The application should provide detailed information on the BIOS and driver versions. - Compatibility Check: It should also be able to check compatibility information of the detected hardware. Skills and Experience: - Proficiency in web development and creating user-friendly interfaces. - Experienced with hardware detection and information extraction. - Knowledge of Windows operating systems and compatibility. Please include details of your relevant...

  $316 (Avg Bid)
  $316 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...background, and other animations added. These should be creative and interactive to enhance the player experience. - Incorporate sound effects: Sound is an important aspect of any game and I'd like to include sound effects that enhance the overall experience. - Perform necessary bug fixes and improve the game's performance, rendering, scaling, and responsiveness: Ensuring the game runs smoothly on ANY browser (desktop or mobile) and without any issues is crucial. - Enhance the website's completeness and social media integration: The game should be fully integrated into the website and connected well with social media. - Improve the architecture to allow for future features: The game should be in a state that it can be easily expanded upon and updated in the future....

  $35 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $35
  2 bài tham dự

  I'm seeking an experienced web designer to create an informational website for me with a focus on usability and aesthetics. Key features must include an interactive contact form, providing direct communication between visitors and myself. Additionally, the site must be optimized for mobile viewing, ensuring a seamless experience across different devices. Ideal skills for this project: ...providing direct communication between visitors and myself. Additionally, the site must be optimized for mobile viewing, ensuring a seamless experience across different devices. Ideal skills for this project: - Web design expertise, with a special focus on informational sites - Experience in creating interactive contact forms - Strong understanding of mobile optimization to ensure cross-device co...

  $457 (Avg Bid)
  $457 Giá đặt trung bình
  165 lượt đặt giá
  Modern Email Branding Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...designer to work with us on a GIG or part time basis. We need you to revamp company's email branding Key Requirements: - Modern, clean design style - Incorporation of company logo, social media links, and contact information - Overall design and layout should be reflective of our brand - Sections to enhance customer experience, including marketing segments - Mobile optimization and dark mode compatibility Your experience in email branding design and a keen grasp of modern design trends will be essential for this project. Please provide examples of your previous email branding work and explain how you would approach this task. You will have skills in using either figma, photoshop, canva or beefree PART 1 We have a 1 hour paid mock test for the right person If the desig...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  ...attached to a 2nd car garage via breezeway with a finished 2nd story. - Existing Plans: My existing floor plans are only partial and might require some additional work to incorporate the new addition properly. We have a site plan and the proposed floor plan drawn to scale currently. - Construction Materials: The plan should be designed primarily using wood, ensuring structural integrity and compatibility with the existing building design. Also, advice on integrating utilities like HVAC, water, and electricity will be required. - Skills: The job is ideal for a licensed and experienced civil engineer who has a track record in residential construction and knowledge of local building codes and regulations. Ability to deliver an engineer-stamped plan is a must. I'm looking...

  $429 (Avg Bid)
  $429 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  Job Title: Windows System-Level Gaming Keyboard Emulator Developer Project Overview: We are seeking a skilled developer to create a Windows-based keyboard emulator, specifically designed for gaming. The emulator must operate at a low system level to effectively mimic keyboard inputs for gaming purposes without requiring hardware. Key Requirements: OS Compatibility: The emulator should work exclusively on Windows systems. Emulation Focus: Aimed at simulating keyboard inputs for gaming applications. Ideal Skills and Experience: Proficient in Windows application development. Expert in low-level programming, specifically in system-level assembly language. Knowledgeable in gaming input emulation and keyboard input simulation. Experience in backend applications is beneficial. Project ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Ponzi MLM Website 6 ngày left

  ...can invest money and track their earnings over time. - Referral System and Commission Tracking: An in-built referral system that allows users to invite others and earn commissions from their investments. I am particularly interested in similar projects that have been completed in the past. If you have a Ponzi MLM website that you've developed, please share an example so I can evaluate its compatibility with my needs. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in developing Ponzi MLM websites - Strong understanding of user registration, investment tracking, and referral systems - Experience with integrating payment gateways, specifically Usdt (trc20) - Knowledge of secure user account management and withdrawal systems - Ability to provide a working example of a sim...

  $269 (Avg Bid)
  $269 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  ...specifically. Here are the project specifics: - **Primary Feature**: The main function of the app is to support live TV streaming. This is the core feature that will require meticulous implementation. - **Content Categories**: The live streaming feature will specifically focus on TV content. This includes channels that cater to TV shows, documentaries, or other related TV broadcasts. - **Device Compatibility**: The app should be compatible with Samsung and LG smart TVs. The ability to ensure the app runs smoothly across different models of these brands is crucial. Ideal candidates should have: - Proven experience in developing TV applications - Advanced knowledge of live streaming protocols and technologies - Familiarity with the Samsung and LG smart TV platforms - Strong pr...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am seeking a developer with a strong frontend skill set. Fullstack developers are also welcome. Compatibility with desktop is a must. Your main responsibility will be user account management, so experience in this area is highly preferable. You will be tasked with developing and maintaining the user account management system of our website. It is crucial that the system is efficient, secure, and user-friendly. Your main job would be to finish my work. The design is done, but some of the requests to the api still remain undone. Therefore you need to finish them and also fix a bug that disallows an user authenticated via google account to add their products to the cart. The job needs to be done by the end of the month

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled developer to create an encompassing HR and Payroll web application that will effectively manage and track time and attendance for about 100-500 employees, and at the same time execute payroll processing. Key Features Required: - Employee Management - Time and Attendance Tracking - Payroll Processing The tool must also have compatibility with existing time and attendance systems. This allows for convenient synchronization and integration of data. Ideal Skills: - Strong back-end development experience - Proven track record with HR and Payroll systems - Familiarity with time and attendance system integration - Able to deliver scalable solutions. In your proposal, please detail your prior experience in similar projects, your understanding of the ...

  $1160 (Avg Bid)
  $1160 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá

  I'm looking for an expert developer proficient in creating chat systems that run smoothly on both websites and mobile apps. The chat system should support engagement between up to 10 users simultaneously. To keep things simple and focused, the functionality of this chat system will strictly be text messaging, no file-sharing or video calling required. ...smoothly on both websites and mobile apps. The chat system should support engagement between up to 10 users simultaneously. To keep things simple and focused, the functionality of this chat system will strictly be text messaging, no file-sharing or video calling required. Ideal skills and experiences include: - Proven track record in developing chat systems - Expertise in cross platform compatibility - Efficient and clean c...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  I need a flutter developer. The application is ready on github so the deployment on App Store is what's needed for iOS 16. Your primary role will be to ensure successful and smooth application upload and compatibility check. Please have examples of previous similar work to show.

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Windows 11 Compatibility Conversion 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking professional help to rectify a problem with one of my programmes which is presently operational on a Windows 8.1 environment but doesn't launch on Windows 11. I'm not certain about the original coding la...might be influencing the situation. However, the freelancer must have the expertise to identify and handle this potentiality. As for specific program functions, the user left a gap as well, so an experienced developer in generic software protocols and universal functions would be highly appreciated. However, the freelancer needs to understand that the scope of the project is conversion and compatibility, rather than development or adjustment of any specific function. Therefore, a strong understanding of technical requirements between Windows 8.1 and Wi...

  $1533 (Avg Bid)
  $1533 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  TensorFlow & PyTorch GPU Compatibility Fix 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an expert who can help me address a GPU compatibility issue I'm experiencing with TensorFlow and PyTorch. Despite having installed the latest drivers for my NVIDIA GeForce GTX 3060, I'm still facing issues with these frameworks. Key Responsibilities: - Diagnose the root cause of the incompatibility - Implement a solution that allows seamless use of TensorFlow and PyTorch on my Windows 10 system with the NVIDIA GPU Ideal Skills and Experience: - Proficiency in TensorFlow, PyTorch, and GPU utilization - Strong understanding of Windows 10 environment - Previous experience in resolving compatibility issues with these frameworks

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ... leather, wood). Multiple chair leg options (e.g., wooden, metal, various designs). UV unwrapped and properly textured for high-quality rendering. Technical Requirements: Formats: FBX, OBJ, and any other formats compatible with web-based 3D viewers. PBR Texturing: BaseColor, Normal, Roughness, and Metalness maps. Optimization for real-time rendering (low-poly options if necessary). Ensure compatibility with WebGL or similar web technologies for interactive customization. Functionality: Ability to switch between different textures and materials seamlessly. Ability to change chair legs and other customizable features in real-time. Ensure the model is scalable and maintain high-quality visuals at various zoom levels. Additional Features: Provide high-resolution renders for produc...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...front-end build pipelines and tools - A knack for benchmarking and optimization - Familiarity with code versioning tools, such as Git - Familiarity with basic CSS, and Figma designing. **Preferred Qualifications** - Proficient understanding of TypeScript with ReactJS - Working knowledge of Tailwind CSS - Able to replicate Figma design to React code. - Experience in optimizing components for all browser platforms - Strong portfolio of both front-end and back-end development **What We Offer** - Competitive compensation package with an attractive hourly rate - Collaborative, fast-paced work environment - Opportunity to work on a variety of exciting projects - A supportive team that values your input and creativity If you are passionate about technology, constantly seeking to le...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I'm looking to buy a complete and *READY* code for a football management browser game (like Hattrick, Trophy Manager, etc.). Essential features include: - Registration - Team creation and player management - Tactics creation - Transfers - Game simulation - Leagues system. Preferred technologies are JavaScript and C#, but others are acceptable. I'm also open to offers for partially finished games.

  $890 (Avg Bid)
  $890 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...programmer to create a sensor-data generator for the website www.voeazul.com.br. The objective is to send a POST request to the site with valid sensor-data in order to obtain a particular cookie (_abck) for data analysis purposes. The sensor data to be simulated includes mouse movements, keyboard interactions, and browser interactions. Key Requirements: - Create a sensor-data generator in Java or python3 - The generator should simulate mouse movements, keyboard interactions, and browser interactions - The sensor-data should be valid enough to trigger the generation of the _abck cookie upon sending a POST request to Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Java/python3 programming - Experience in web scraping and automation - Knowledge of cookies and their generati...

  $1122 (Avg Bid)
  $1122 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I need a software program built for Windows that will allow users to view and download PDF files from Autodesk Vault 2024. This application should be user-friendly, focusing on ease of use first. Key Features: - View PDF files directly within the program - Ability to download these PDF files - Compatibility with Windows operating system Ideal freelancers for this project should have skill and experience in: - Writing software for Windows - Working with Autodesk files - Building user-friendly interfaces Urgent Need!

  $1044 (Avg Bid)
  $1044 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled software developer to create a Windows-compatible software application. This software should be specifically tailored to help my sales team improve their performance and to calculate their incentives. Key Requirements: - Compatibility: The software should be compatible with Windows. - Integration: There's no need for the software to be integrated with any existing systems, so you can focus solely on creating the best software for our sales team. - Data Input: The software should have the capability to import data from Excel/CSV files. This method will facilitate the input of sales data and make the software more user-friendly for our team. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Windows software development. - Experience in creating softwar...

  $518 (Avg Bid)
  $518 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  ...computer. The primary goal is to ensure that Velociraptor runs efficiently on Odroid N2+, leveraging the device's capabilities for security monitoring and digital forensics operations. Your contribution to this project could have a significant impact on the cybersecurity field. For more details on the platform, visit: Objectives: 1. Assess the compatibility of Velociraptor with the Odroid N2+ hardware and ARM architecture. 2. Modify the Velociraptor source code for optimal performance on the Odroid N2+. 3. Ensure all Velociraptor functionalities are operational on the new platform. 4. Conduct thorough testing to ensure stability and performance. 5. Create documentation (a walk-through) for installing, configuring, and using Velociraptor on Odroid

  $661 (Avg Bid)
  $661 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...strong background in dealing with these platforms and resolving related issues. - Theme compatibility resolution: The theme I'm using isn't displaying correctly on every device and poses a challenge for me. Therefore, I need someone who can ensure the theme works seamlessly across all devices and is compatible with the latest version of WordPress. Communication: - I prefer to use an instant messaging platform for our communication. I'd like to receive regular updates and provide feedback promptly. This project would be ideal for a Wordpress developer with a good track record of resolving issues on WordPress and WooCommerce websites. Your ability to efficiently fix the broken links and ensure theme compatibility would be crucial. If you can communicate effe...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  192 lượt đặt giá