Radio frequency engineeringcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  108,384 radio frequency engineering công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình đang cần một tools có thể giải mã và mã hóa lại một tệp Lua với một thư viện của nhà làm game tên game : Cửu Âm Chân Kinh PC file thư viện và file lua mình có đính kèm bên dưới https://www.vn.freelancer.com/projects/reverse-engineering/tools-tin-Lua/files

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty DFM ENGINEERING hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm. Chúng tôi cần tuyển một số Freelancer có kinh nghiệm, thành thạo các Skills sau: + Dev-Ops + Docker + Kubernetes et Angular JS - Lương tính theo giờ hoặc thỏa thuận theo gói công việc, sẽ thỏa thuận theo task cụ thể - Các ứng viên thành thạo một trong các kỹ năng trên vui lòng liên hệ và gửi CV về phòng nhân sự công ty DFM ENGINEERING. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên để trao đổi cụ thể hơn về công việc và mức lương. Lưu ý CV cần chi tiết các kỹ năng, kinh ...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  Khách hang cung cấp file scan để tôi thiết kế, thỏa thuận giá và thời gian hoàn thành/ Customer provide Scan 3D files and deal prices, finished time.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Content Marketing- part time Đã kết thúc left

  a. Xây dựng và cập nhật nội dung trên website b. Đăng ký với cơ quan nhà nước về nội dung đăng tải trên website c. Thực hiện và hoàn thiện các nội dung trong bộ giới thiệu công ty và các sản phẩm của công ty d. Lên nội dung các thông điệp đưa ra bên ngoài thông qua các kênh truyền thông như báo chí, radio e. Biên tập lại các nội dung trên thông báo khuyến mãi, brochure, leaflet của từng chương trình khuyến mãi,

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Viết ứng dụng Android Đã kết thúc left

  - Viết phần mềm ứng dụng trên android (mobile or tablet) để thực hiện truyền và nhận dữ liệu với thiết bị khác (bộ truyền tin RF) ở tần số 408,925 MHz. - Thông số và chuẩn giao tiếp của bộ truyền tin RF như sau: o Tần số hoạt động (central frequency): 408,925 MHz o Công suất tối đa (transmitting power): ≤ 9,8 mW o Độ nhạy (sensitivity): -105 dbm o Giao thức truyền tin (transmitting protocol): 4800 bps, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. o Khoảng cách tối đa có thể đọc dữ liệu (transmitting radius):  Không có vật cản: tối thiểu 40m  Có vật cản là tường bê tông dày 20cm: tối thiểu 20m.

  $612 (Avg Bid)
  $612 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Football ML model enhancement 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can enhance my football ML model by improving its accuracy. Model Enhancement: Identify areas for model improvement. Implement necessary adjustments, which may include feature engineering, hyperparameter tuning, or exploring alternative machine-learning algorithms to boost prediction accuracy. Requirements: - The freelancer should have experience working with historical match data. - They should be able to analyze the data and make necessary adjustments to improve the accuracy of the model. - Knowledge of machine learning algorithms and techniques is necessary to make the enhancements. -Knowledge of football predictions using Machine Learning Skills and Experience: - Strong understanding of machine learning algorithms and techniques. - Proficienc...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me integrate DefectDojo with SonarQube, Checkmarx on OpenShift, and set up a pipeline to send SonarQube reports to DefectDojo on a daily basis. Preferred Method of Integration: Automated integration Existing Configurations or Scripts: I have configurations for all the tools except DefectDojo, which I need to include in my Jenkins file. Frequency of SonarQube Report: The SonarQube report should be sent to DefectDojo on a daily basis. Skills and Experience: - Experience with integrating DefectDojo with SonarQube and Checkmarx on OpenShift - Proficiency in setting up pipelines and configuring tools on OpenShift - Familiarity with Jenkins and scripting languages

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for an industrial product designer with experience in mechanical engineering to design a product for me. Specifics: - The product falls under the category of industrial machinery. - I am open to suggestions and do not have specific design requirements or preferences. - The timeline for this project is urgent, with a desired completion within 1-2 weeks. Skills and experience needed: - Industrial product design expertise - Mechanical engineering background - Ability to work under tight deadlines If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Basic-kinematics 6 ngày left

  Project Title: Basic Kinematics Tutoring for 2D Motion Problems I am seeking a freelancer with intermediate expertise in kinematics to assist me with solving 1-5 2D motion problems. Skills and experi...kinematics, particularly in the area of 2D motion. They should be able to effectively communicate complex concepts and provide detailed explanations for solving problems. If you have experience in tutoring or teaching kinematics, that would be a plus. Please provide examples of your previous work in kinematics or related fields when applying for this project. Skills Required Engineering Matlab and Mathematica Mechanical Engineering Mathematics Physics If you are able to complete this project within 24 hours then you are welcome. Otherwise, please don't weste my time an...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Social Media Marketer to help me reach my goals of increased sal...experienced Social Media Marketer to help me reach my goals of increased sales and brand awareness on Instagram. This includes developing a strategy to post product/service updates that will help me engage with my desired audience. A deep understanding of Instagram algorithms and search engine optimization is necessary to ensure maximum engagement, organically. Understanding the type of content and frequency that's necessary to reach my goal and create loyalty is also important. Experience with established practices such as hashtag research, posting at specific times, running campaigns and assessing analytics will bolster my chances of success. Communication and attention to detai...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I am seeking a professional to develop an advanced Excel sheet with VBA (if needed) for the design of concrete bridges. The sheet should follow any AASHTO standard, as specified by the client. Skills and experience required for this project include: - Structural Engineering - Proficiency in Excel VBA - In-depth knowledge of AASHTO standards for concrete bridge design - Experience in creating complex formulas in Excel - Familiarity with the design principles and calculations involved in concrete bridge design The excel sheet should have numerous complex formulas to handle the advanced level of complexity required by the client. The developed sheet should not only accurately perform the necessary calculations but also provide a user-friendly interface. No training or guidelines ar...

  $426 (Avg Bid)
  $426 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Network and systems expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...configurations, changes, and proposed changes. Manage relationships with vendors, ensuring that projects are completed on time and within budget. Act as a mentor to junior team members, providing guidance and training when necessary. Qualifications: Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or related field. A minimum of 5 years of experience in network engineering and system administration. Certifications from vendors such as Cisco (CCNA, CCNP), Fortigate (NSE4, NSE7), or equivalent. Strong experience in cloud environments, specifically Azure. Demonstrated ability to manage complex tasks and prioritize competing demands. Excellent communication skills, both written and verbal. Skills: Expert knowledge in networki...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Carplay iOS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...App Development: Music Streaming existing app - I am looking for an experienced iOS developer to create a Carplay iOS app with specific features such as music streaming - The primary focus of the app will be music streaming, allowing users to seamlessly listen live radio - The app needs to be completed as soon as possible, with a preference for today's completion. Time is of the essence for this project. - The developer should have prior experience in CarPlay app development, specifically with music streaming (the player is a radio live stream) - Knowledge of Swift and iOS frameworks is essential for this project. - The ability to work efficiently and meet tight deadlines is crucial. - Strong communication skills are necessary to ensure smooth collaboration and timel...

  $535 (Avg Bid)
  $535 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  We are looking for a Technical Content Creator to develop content for our Ed-tech Start up's Linkedin page. Specific Technical Topics: - Programming - Interview Preparation Guidance - Current Software Market Trends Preferred Format: - Short Posts for Linkedin, Insta Reels, Youtube Shorts Frequency of New Content: - Weekly Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and understanding of Programming - Excellent writing skills and ability to create engaging and informative short posts - Familiarity with the current software market trends and software jobs interview preparation - Experience in creating content for Linkedin pages or other professional platforms - Ability to deliver high-quality content on a weekly basis

  $223 (Avg Bid)
  $223 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...search of a skilled individual to assist me with editing my YouTube videos. Specific Help Needed: - Expertise in video editing to enhance the overall quality and aesthetics of the videos - Proficiency in utilizing various editing software and tools to create visually appealing and engaging content Video Length: - The videos that require editing are typically between 10-30 minutes in duration Frequency: - I will need videos edited several times a week, ensuring a consistent flow of content for my YouTube channel Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in video editing, with a strong portfolio demonstrating previous work in this field - Proficiency in using editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or similar programs - Knowledge of video transiti...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Data Scrapping off Nutritional Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to help me with a project that involves data scrapping off a nutritional website. Specific data to be scraped: - Ingredient lists and nutritional information Data format: - JSON format Frequency of data scraping: - Monthly Ideal Skills/Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Proficiency in Python or other relevant programming languages - Knowledge of JSON data format - Attention to detail and ability to accurately extract and organize data

  $438 (Avg Bid)
  $438 Giá đặt trung bình
  118 lượt đặt giá

  Project Title: Configuring Facebook Pages for Lead Generation Purpose of the Facebook pages: - The main objective of these pages is to generate leads for the client's business. Target audience: - The target audience for the pages is primarily businesses. Posting content frequency: - The client plans to post content on a weekly basis. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Facebook page setup and configuration. - Experience in lead generation strategies and techniques. - Knowledge of effective content creation and management for lead generation purposes. - Understanding of the business-to-business (B2B) market and effective targeting strategies. - Ability to analyze and optimize lead generation campaigns for maximum results. - Strong communication and coll...

  $389 (Avg Bid)
  $389 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  We're a growing digital and data consultancy that are looking for a guest blogger to develop blog posts to be used on our website and social media. This person should be knowledgeable and passionate about data and digital transformation and able to research the topics that are trending in the industry. The blog posts should cover a wide range of topics from data engineering, software development, AI and other related topics. The blog will be composed of up-to-date insights, resources, and news related to the world of technology, as well as case studies based on work we have completed and documented. The blog posts should be written in a clear, concise, and engaging manner. We would like three blog posts and three case studies to be written in the first month. If the work i...

  $436 (Avg Bid)
  $436 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...that could be 100 Times in One Minute), the Software should put this Number in a excel spreadsheet, for each Change a new Row. A Simple List is fine, the devlopment of the Excel Spreadsheet is my Task. Operating System: Preferrably Mac, if you are Sure you can do it on Windows but can't do it on Mac, its also Okay, but be aware that i will favor Developers who can do it on Mac. Data Extraction Frequency: Real-time (Skills and Experience: - Proficiency in software development for Mac operating systems - Strong knowledge of screen scraping techniques and data extraction - Experience with real-time data processing and integration with Excel - Familiarity with programming languages such as Python, Java, or C++ - Attention to detail and ability to accurately capture changing n...

  $269 (Avg Bid)
  $269 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Pre employment Vetting [ Elkton, Maryland ] 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Pre Employment Vetting Services for Background Checks Skills and Experience: - Experience in conducting thor...requirements and best practices for pre-employment vetting - Provide detailed reports on the findings of the background checks - Maintain confidentiality and handle sensitive information with utmost professionalism Continuous Monitoring: In addition to pre-employment vetting, we also require continuous monitoring post-employment. The freelancer should be able to provide recommendations on the frequency and extent of monitoring required to ensure ongoing compliance and the safety of our organization. If you have the necessary skills and experience in conducting background checks and continuous monitoring, we would like to hear from you. Please provide exampl...

  $10 - $80
  Địa phương
  $10 - $80
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a creative and experienced individual to create shorts and other posts for my social media content on YouTube. They must be creative and capable of creating high quality posts that engage my followers. I want the shorts and posts to be created with a steady frequency of once a week. If you feel capable of creating inspiring and engaging content for my YouTube channel, please apply for this project.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am looking for a social media marketing expert to help promote my hotel and travel company to a diverse audience. Target Audience: - Families - Business travelers - People interested in exploring new places Social Media Platforms: - Facebook - Instagram Posting Frequency: - Once a week Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing - Familiarity with the hotel and travel industry - Creative and engaging content creation - Ability to reach and engage with target audience - Knowledge of effective social media strategies and techniques

  $418 (Avg Bid)
  $418 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I am searching for a proficient machine learning engineer or data scientist with expertise in football (soccer) predi...prediction model. Evaluate its performance across various leagues, seasons, and match scenarios. Performance Metrics: Calculate and analyze critical performance metrics such as accuracy, precision, recall, and F1 score. Assess model strengths and weaknesses in different contexts. Model Enhancement: Identify areas for model improvement. Implement necessary adjustments, which may include feature engineering, hyperparameter tuning, or exploring alternative machine-learning algorithms to boost prediction accuracy. Documentation: Provide clear documentation of the backtesting process, methodologies, and any modifications made to the model for transparency and future ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Talented Alt Text Writers for Engineering Books I am in need of skilled alt text writers who specialize in engineering books. The project involves creating alt text for both textbooks and professional engineering books, specifically in the field of electrical engineering. Requirements: - Expertise in electrical engineering and familiarity with the subject matter - Proficient in writing alt text for images and diagrams related to electrical engineering concepts - Ability to accurately convey technical information in a concise and accessible manner - Attention to detail to ensure proper formatting and adherence to alt text guidelines - Experience in creating alt text for more than 10 images per book Ideal Skills and Experience: - Strong backgroun...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...configurable without TLS (must explicitly defined to use unsecure path). - Remove message from buffer on success MQTT sending of it MS8 - phase preparation for serial production: - provide full detail schematics of the previous prototype - provide full BOM Implementations: - best practices with IOT - best practices with software engineering (buy or build) - well documented code by the means of the programming language - best practices with hardware engineering (buy or build) - suggested by checking current market, especially open source Your background is: - multiple years of experience with IOT - multiple years of experience with ESP8266/ESP32 solutions or STM based - multiple years of experience with integrating multiple IOT devices into a simple to use UI for end u...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I want to make a mirrored infinite box, so I need the frame of a cube designed, so I can slide mirrored panels into each side to form a closed cube. The size is 20cm x 20cm. I have a general idea of what I want my design to include but am looking for input from a 3D designer to help with specific details and I am open to creative input. Someone with an engineering background or skilled in maths would help. I am aiming to have the final product printed in plastic or metal.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  This project aims to build a custom audio amplifier using an ESP32 WROVER-B, capable of separating audio signals into four distinct frequency bands and amplifying each independently. Users can adjust the amplification levels of each frequency band via an Arduino-based control system. Including PCB source to order PCB.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Instagram accounts, Tik Tok, FB, and creating compelling content. Platforms: Instagram, TIK TOK, FB - The main focus will be on creating content for our social media accounts and engagement with followers in SK and CZ republic. Goal: Drive sales, Brand Awarness - The main goal of our social media content is to drive sales for our brand and building brand IZY VAPE in Czech and Slovak republic. Frequency: Daily - We are looking for someone who can consistently create and post new content on a daily basis. Skills and Experience: - Experience in managing social media accounts and creating engaging content. - Strong understanding of social media marketing and strategies to drive sales. - Ability to track and analyze social media metrics to optimize content performance. - Excell...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...Professionalism: Convey a sense of professionalism, reliability, and expertise in consultancy. 4. Project Focus: Reflect the core components of technical skills project consultancy, training innovation and resource development. Key Company Attributes: - Well-established and reputable - Expertise in technical skills project consultancy - Commitment to skills acquisition in technical trades and engineering - Specialist in training and skills project investment - Innovation Target Audience: - Businesses and industries seeking technical skills projects and training innovation solutions where skills shortages exist - Organisations focused on skills development Industry: - Mining & Civil - Heavy Transport - Oil & Gas Project Deliverables: 1. Business Name: Propose ...

  $1282 (Avg Bid)
  Cuộc thi hàng đầu
  $1282
  379 bài tham dự
  develop wiring harnesses 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are an international company in the development and distribution of ADAS and control systems for vehicle and industrial applications. We are looking for an experienced engineers for the development of wiring harnesses for automotive applications, that adhere to SAE standards, meet OEM standards of design quality, electrical engineering and vehicle communications system. We need someone who is reliable, communicative, and capable of understanding and working to cross functional teams. If you feel confident you have the qualifications and experience in the automotive industry, please contact us. The preferred candidate should be based in Australia, preferable in NSW. - We look forward to hearing from you!

  $31 / hr (Avg Bid)
  Địa phương Nổi bật NDA
  $31 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Azure AI Expert 11 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...understand business needs and identify opportunities for AI adoption. Design Azure-based AI solutions that address those needs and leverage Azure AI services effectively. 2. Machine Learning Development: Develop ML models and algorithms using Azure Machine Learning, Python, and other relevant tools. Preprocess and analyze data, train models, and evaluate their performance. Incorporate feature engineering and model optimization techniques. 3. Azure AI Service Integration: Utilize Azure AI services, such as Azure Cognitive Services (e.g., speech recognition, natural language processing, computer vision) and Azure Machine Learning, to build intelligent applications. Integrate AI capabilities into existing systems or develop new AI-driven applications. 4. Data Processing and Analy...

  $33 / hr (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...for manufacturing) with a strong focus on visual appeal and user-centered design for a short-term contract role. You will be refining and developing a sleek, simple, and universally adaptable design for a new fitness-related product involving a harness and belt (similar to existing back-braces on the market) but with key functional differences. While a foundational understanding of mechanical engineering and resistance band exercises is beneficial, in-depth knowledge in exercise science is not mandatory, as I can provide the necessary insights. **Responsibilities:** - Collaborate with me to comprehend the product’s functionality and design requirements. - I already have detailed drawings and videos demonstrating a rough prototype I've created. - Develop aestheti...

  $902 (Avg Bid)
  NDA
  $902 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Seeking an expert in fluid dynamics and measurement for a challenging engineering project. We need an analysis of an orifice flow meter, uncertainty calculations, Monte Carlo simulation, and cavitation considerations. More information will be provided in DMs.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  $346 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  auto rendering design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...designer to create an exterior design for my project using a modern, colorful style. The style should reflect my brand identity and unique image. The designer should be able to provide high quality 3D digital images of the outcome satisfying our standards and expectations. Experience with manufacturing design, concept evaluation, strength calculations, plastic part design, styling, human factors engineering, ergonomics, interface design, etc. is highly desirable. The designer should have a proven track record of producing industry leading results. Highly developed communication and teamwork skills are also essential. The ideal candidate should also be fully versed in AutoCAD and Rendering software. We are looking for a passionate and creative designer who can deliver quick res...

  $280 (Avg Bid)
  $280 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  ...designer to create an exterior design for my project using a modern, colorful style. The style should reflect my brand identity and unique image. The designer should be able to provide high quality 3D digital images of the outcome satisfying our standards and expectations. Experience with manufacturing design, concept evaluation, strength calculations, plastic part design, styling, human factors engineering, ergonomics, interface design, etc. is highly desirable. The designer should have a proven track record of producing industry leading results. Highly developed communication and teamwork skills are also essential. The ideal candidate should also be fully versed in AutoCAD and Rendering software. We are looking for a passionate and creative designer who can deliver quick res...

  $289 (Avg Bid)
  Gấp
  $289 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a social media marketing expert who can help me generate leads for my business on Facebook, Instagram or any Social media platform. The ideal candidate should have experience in running successful lead generation campaigns. Platforms: - Facebook - You Tube - Instagram Goal: - Lead Generation Content Posting Frequency: - Daily Skills and Experience: - Proven track record in running successful lead generation campaigns on Facebook - In-depth knowledge of Facebook advertising and targeting options - Ability to create compelling content that drives engagement and conversions - Familiarity with Facebook analytics and reporting tools - Strong understanding of the target audience and ability to tailor content accordingly - Excellent communication and collaboration s...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Trophy icon Edit a video 6 ngày left

  ...over this and finally, the answer has now become crystal clear. In a perfectly aligned twist of fate, the Dillon Real Estate Team is thrilled to announce we're now part of the Virginia Corbett Home Team. And Virginia isn't just anyone; she’s a powerhouse. As the only team in the Hudson Valley backed by Barbara Corcoran of Shark Tank, they've built a marketing arsenal that's second to none—TV, radio, social media, you name it. In this union, you won't just be in good hands; you'll be in the best hands. Whether you're an agent seeking growth, a buyer on the hunt for the perfect home, or a seller looking for maximum exposure, you're stepping into a winning circle. So, why not make the bold choice to join this new chapter? After ...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  9 bài tham dự

  I am looking for an architectural designer who specializes in residential projects with a modern style. The ideal candidate should have experience in architectural design and be able to create innovative and functional designs for residential structures. Specific requirements for the project include: - Architectural design: The designer should have a strong background in architectural design, with the ability to create aesthetically pleasing and functional residential structures. - Modern style: The client has a preference for a modern style, so the designer should be able to incorporate modern design elements into the project. - Residential focus: The project is for a residential structure, so the designer should have experience in designing residential properties. - Creativity and...

  $372 (Avg Bid)
  $372 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  STL 3D Model needed for an existing [broken] part from a door hinge assembly. This STL model will be subsequently used for 3D printing of that part. Both the general 3D drawings and the engineering drawing (Pic 4) of a part with sizes are available. The resulting STL 3D model must be implemented exactly as in the drawings with exact sizes. The part is from a door hinge assembly and must fit exactly with the other parts of the assembly after it gets 3D printed from the model. The resulting 3D STL model must be viewable in standard STL viewers e.g. at

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...aid with designing and implementing software solutions for our suite of products. The role of Programmer Analyst will quote, write, modify, integrate and test software changes; identify and communicate technical problems, processes and solutions. Most importantly Sierra One is looking for self-motivated individuals who are excited to learn new skills and build best-in-class products. We're engineering a next-generation digital workshop with a remote-first, result-oriented, timeframe-based strategy; this means as long as you get your tasks done in the requested timeframe, we won't drag you into worthless meetings. This is an ideal position for a developer that is self-directed and mission-oriented. Qualifications Completed College or University with a Computer Science...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  tech drawing 6 ngày left

  I am looking for someone to create high-quality technical engineering drawings for my project. The drawings should feature detailed annotations and measurements, so an eye for exact specifications is important. No specific software requirement is needed for this project, but knowledge of industry standard programs such as AutoCAD and SolidWorks is preferred. The drawing should be accurate and precise, with a careful eye for detail. I can provide additional specifications and requirements on request. I'm looking for excellent quality work to be done within a reasonable timeline. Please contact me if you have the necessary skillset to complete the project. Thank you!

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  pyspark streaming kafka 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Python programmer who can work on a project involving real-time data processing. The data for the streaming would be sourced from using pyspark kafka structured streaming. The expected frequency of the streaming data is to be processed in real-time. The tasks to be completed in the project include setting up and constructing an efficient data pipeline that is capable of obtaining the data, processing the data and then running the data through analytics and further data visualization. The programmer should have experience with machine learning implementation and have a willingness to work as part of a wider team.

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  bookkeeping 5 ngày left

  As a business, I need assistance with bookkeeping services. Currently, I am using an accounting software Zoho, and I will provide more detailed instructions on its use later. I need both sales and purchases to be recorded, as well as payroll transactions. My bookkeeping services needs are project-based, so the frequency is variable. Need someone to come in to the office in Hacienda Heights (Los Angeles).

  $397 (Avg Bid)
  $397 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  We are RIADVICE, an official commercial support provider for BigBlueButton, and a software engineering company. We are seeking an experienced storyteller to craft a compelling 3-minute sales pitch presentation. This presentation will be a crucial part of our upcoming event in Germany, where we will be engaging with high-profile companies. Requirements: Proven experience in crafting engaging and persuasive presentations. Cultural awareness, with the ability to tailor the presentation for a German audience. Strong communication skills. Fluency in English. Understanding of our company's mission and values, including our commitment to ethical business practices. Deadline: October 1st Deliverable: Powerpoint Presentation and its speech

  $329 (Avg Bid)
  $329 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Engineering Electromagnetics and Photonics 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  The person should know about Surface Plasmon polarition and coupling of light. The person should have a PhD or at least an Mtech in a similar domain like Fields and Optics or Photonics.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a website and digital marketing solution for my engineering company. The ideal candidate should have experience in creating websites with portfolio showcasing previous projects. The primary goal for digital marketing is to generate new leads. Therefore, the candidate should have expertise in SEO (Search Engine Optimization) strategies to increase website traffic and boost brand awareness. Additional skills in social media marketing and email marketing are a plus.

  $452 (Avg Bid)
  $452 Giá đặt trung bình
  154 lượt đặt giá