Rocket enginecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  142,924 rocket engine công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình đang làm một tựa game 3d .Nên mình cần sửa lại một số thứ. Bạn nào làm đc phim càng tốt. Engine sử dụng: Construct3 Đây là thông tin game: (Giá hạt rẻ xíu nha:)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am seeking a Search Engine Optimization (SEO) expert to help me achieve my specific goals for my Tech/B2B website. My main goal is to increase website traffic and improve search engine rankings in order to drive more conversions and sales. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully increasing website traffic and improving search engine rankings - Deep understanding of SEO best practices and algorithms - Experience working with Tech/B2B industries - Ability to conduct thorough keyword research and analysis - Strong analytical skills to track and measure the success of the SEO efforts - Ability to provide recommendations and implement on-page and off-page optimization strategies - Knowledge of technical SEO and website optimization techniques ...

  $7 - $18
  Nổi bật Niêm phong NDA
  $7 - $18
  4 lượt đặt giá

  We seek a qualified and experienced SEO specialist to conduct an SEO audit for our local business website. As a leader in our industry, it is essential for our website to have a strong online presence and rank highly on search engine result pages. Responsibilities of the SEO Auditor: – Conduct a thorough review of our website’s current SEO performance, including on-page and off-page factors and technical aspects. – Identify any areas of improvement and provide recommendations for optimizing our website for better search engine rankings and organic traffic. – Analyze our website’s competitors and their SEO strategies to identify potential opportunities for improvement. – Conduct keyword research to identify relevant and high-performing keyw...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am seeking a backend developer who knows Unreal Engine. This project version is Unreal 5.2 If you are interested in my job, please don't hesitate to apply.

  $420 (Avg Bid)
  $420 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...Google Knowledge Graph and Edge Collection expert for our hotel project. Your role will be to: 1 Create a Hotel Partner account and create a Connectivity Partner account. 2 Create our hotel presence on Google’s Knowledge Graph, optimized for search engines. 3 Use Edge Collections to curate a stunning showcase of our hotel. 4 Provide clear instructions to developers for integrating our Booking Engine project with Google Knowledge Graph and Edge Collections. 5 Utilize Google’s official tags to enhance our hotel’s online presence. 6 Share your expertise with our team to optimize the project for maximum visibility. Requirement: 1 Deep understanding of the functionalities of Google Knowledge Graph and Edge Collection functionalities. 2 Experience in creating and op...

  $18 - $150
  $18 - $150
  0 lượt đặt giá
  Dropshipping website build and managed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to build and manage a dropshipping website for me. The ideal platform for this project would be Shopify. Design: - I am open to ...suggestions and recommendations. Timeline: - I need this project to be completed as soon as possible. Skills and Experience: - Experience in building and managing dropshipping websites, preferably on Shopify. - Strong design skills and the ability to create a visually appealing and user-friendly website. - Knowledge of SEO and digital marketing strategies to optimize the website for search engine rankings. - Familiarity with product sourcing and inventory management for dropshipping businesses. If you have the skills and experience necessary to build and manage a successful dropshipping website, please submit your...

  $2277 (Avg Bid)
  $2277 Giá đặt trung bình
  108 lượt đặt giá
  Backend developer who knows Unreal -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a backend developer who knows Unreal Engine. This project version is Unreal 5.2 If you are interested in my job, please don't hesitate to apply.

  $1112 (Avg Bid)
  $1112 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...and back-end development - Knowledge of payment gateway integration and secure online transactions - Familiarity with responsive design and mobile optimization - Ability to implement additional features like a blog, live chat, and customer reviews Additional Requirements: - The website should have a user-friendly interface and easy navigation. - It should be SEO-friendly and optimized for search engine rankings. - The developer should ensure fast loading times and smooth performance. - The website should have a secure and reliable hosting solution. If you have the expertise and experience to create a custom-built e-commerce website with additional features like a blog, live chat, and customer reviews, I would be interested in discussing the project further. Please provide examp...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with SEO optimization and PPC advertising. I need both on-page and off-page optimization to improve my website's search engine rankings. Additionally, I am interested in running PPC campaigns to increase my online visibility. Ideal Skills and Experience: - Experience in both on-page and off-page SEO optimization techniques - Knowledge of PPC advertising platforms and strategies - Ability to create and manage effective PPC campaigns - Familiarity with keyword research and analysis - Understanding of SEO best practices and algorithms - Experience in optimizing website content and structure - Strong analytical and problem-solving skills Budget: - My monthly budget for SEO and PPC campaigns is $500-$1000.

  $872 (Avg Bid)
  $872 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Backend developer who knows Unreal 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a backend developer who knows Unreal Engine. This project version is Unreal 5.2 If you are interested in my job, please don't hesitate to apply.

  $441 (Avg Bid)
  $441 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  We are looking for an experienced SEO specialist to conduct comprehensive keyword research for our website. Our goal is to enhance our online presence and improve search engine rankings. The ideal candidate should have a proven track record in SEO and keyword research, with the ability to identify high-traffic and relevant keywords tailored to our niche market. Your responsibilities will include analyzing our current website content, understanding our target audience, and researching keywords using tools like Google Keyword Planner, SEMrush, or Ahrefs. We expect a detailed report that includes a list of recommended keywords, their search volume, competition level, and potential impact on our website's traffic and ranking.

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Content Website 6 ngày left

  Project Title: Content Website Introduction: I am looking for a skilled web developer to create an informative content website targeting the general public. Although I have some ideas for the design and layout, I am open to suggestions from the freelancer. Project Requirements: 1. Design and Layout: - Develop a visually appea...a logical and intuitive navigation structure that enables visitors to easily find and access the desired information. - Optimize the website for mobile devices to ensure a seamless user experience across different screen sizes. - Implement a search functionality to facilitate quick content retrieval. 4. SEO and Analytics: - Apply search engine optimization (SEO) techniques to improve the website's visibility and ranking on search engin...

  $444 (Avg Bid)
  $444 Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to help me improve the link building for my website. Currently, my website's SEO is in progress and I am specifically looking for improvements in link building. I aspire to outrank specific websites in search engine rankings. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in link building and SEO strategies - Strong knowledge of keyword optimization and content creation - Familiarity with competitor analysis and outranking strategies

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...the website is to provide a platform for customers to browse and purchase these products. Skills and Experience Required: - Strong experience in developing e-commerce websites, preferably with a focus on fashion and clothing - Proficiency in integrating payment gateways into websites - Knowledge of user-friendly and visually appealing website design - Ability to optimize the website for search engine visibility and performance - Familiarity with responsive design to ensure compatibility across different devices Key Requirements: 1. E-commerce Functionality: - The website should have a secure and user-friendly checkout process, allowing customers to add items to their cart, select sizes and colors, and make payments seamlessly. - Integration with a reliable payment gateway is es...

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  We are seeking a digital marketing agency or in...sector. We'll consider a budget range of 50,000 to 100,000 rupees for a 14 to 20-day campaign. The goal is to attract students to enroll in our college. The successful candidate will be responsible for devising and executing effective digital marketing strategies to increase brand awareness and drive student engagement. Key skills required for this role include: - Social media marketing - Search engine optimization (SEO) - Pay-per-click (PPC) advertising - Content creation and marketing - Email marketing - Website analytics and reporting Experience in the education sector or medical/nursing field will be a plus. The selected agency or individual will have the opportunity to showcase their expertise and contribute to the growth ...

  $576 (Avg Bid)
  $576 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...to improve visibility and ranking of my yoga studio website on search engines. Requires: - Experience in SEO optimization techniques and strategies - Familiar with search engine algorithms and ranking factors - Ability to conduct keyword research and suggest relevant keywords for the website - Knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Proficiency in optimizing website content, meta tags, and URLs - Full understanding of website analytics and ability to track and report SEO performance Scope of the project: - SEO specialist will be responsible for optimizing the entire website for improved search engine ranking. - SEO specialist will work on both on-page and off-page optimization techniques to enhance visibility and organic traffic. - SEO specialist will...

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  GCP google identity platform and GKE 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: Seeking assistance in setting up GCP Google Identity Platform and GKE, as well as ongoing maintenance. The project needs to be completed within a week. Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in setting up GCP Google Identity Platform - Expertise in setting up GKE (Google Kubernetes Engine) - Strong understanding of GCP services and infrastructure - Experience in managing and maintaining GCP projects - Ability to work efficiently and meet tight deadlines

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Wordpress speed optimisation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Fixed job + extra. Wordpress blog. Paid and installed plugins: - WP Rocket - Asset Cleanup Pro (ACP) - Imagify You: - Do most value - Discuss other needs later

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  109 lượt đặt giá
  Seo for a website 6 ngày left

  ...to improve the visibility and ranking of my website on search engines. Requirements: - Experience in SEO optimization techniques and strategies - Familiarity with search engine algorithms and ranking factors - Ability to conduct keyword research and suggest relevant keywords for the website - Knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Proficiency in optimizing website content, meta tags, and URLs - Understanding of website analytics and ability to track and report SEO performance Scope of the project: - The SEO specialist will be responsible for optimizing the entire website for improved search engine ranking. - The specialist will work on both on-page and off-page optimization techniques to enhance visibility and organic traffic. - The specialist will ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for someone with skills with the GDS amadeus, saber and travelport APIs, I want to create a search engine for flights and affiliation concepts

  $1308 (Avg Bid)
  $1308 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Google cloud developers 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Google Cloud Developers - I am looking for experienced Google Cloud Developers who can provide assistance with specific Google Cloud services such as Compute Engine, App Engine, and BigQuery. - Whether you have an existing project on Google Cloud or are starting a new one, I am open to working with you. - The timeframe for completing the Google Cloud development work is flexible, allowing for efficient collaboration between the client and developer. - Ideal candidates for this project should have a strong understanding of Google Cloud services, including experience with Compute Engine, App Engine, and BigQuery. - Proficiency in programming languages such as Python, Java, or Node.js is required. - The ability to design, develop, and deploy scalable applications o...

  $564 (Avg Bid)
  $564 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...optimize my website for the keyword "Advocate in Ahmedabad". Here are the specific requirements for this project: Keyword Research and Optimization: - Conduct thorough keyword research to identify the most relevant and high-performing keywords related to "Advocate in Ahmedabad" - Optimize website content, including meta tags, headings, and body text, with the identified keywords to improve search engine rankings Targeting International Locations: - Besides Ahmedabad, I am also targeting international locations. The SEO strategy should include optimization efforts to improve visibility and attract organic traffic from these locations Preferred Keywords: - I do not have any preferred keywords other than "Advocate in Ahmedabad". The focus should be o...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me fix the issues I am facing with finding my website on Google. The specific issue is that my website is not showing up in search results. Skills and Experience: - Proficiency in SEO techniques and strategies to improve website visibility and search engine ranking - Knowledge of Google algorithms and guidelines - Experience in optimizing website content, meta tags, and keywords - Familiarity with website indexing and sitemaps - Ability to troubleshoot and identify any technical issues that may be affecting the website's visibility on Google In addition to fixing the search result issue, I also need assistance in linking buttons on my website to communicate with the contact form. Skills and Experience: - Competence in web developme...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá
  SEO Project Description: 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We want create Carrousel like the image to optimization and conversions This is for Smoke Shop business , some keywords have regulation. I am looking for an SEO expert to help me with both on-page and off-page optimization for my website. I have a list of target key...SEO project is to increase website conversions. Skills and Experience Required: Google Shop , Google Search High risk business keywords Smoke Shop - Proven experience in both on-page and off-page optimization - Strong keyword research and analysis skills - Knowledge of conversion rate optimization techniques - Proficiency in SEO tools and analytics - Excellent understanding of search engine algorithms and ranking factors - Ability to provide recommendations and implement strategies to improve website co...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  117 lượt đặt giá

  Upgrade Smarty Template Engine and PHP Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in Smarty template engine and PHP - Extensive experience in upgrading Smarty template engine from version 2 to version 4.3.2 - Proficiency in PHP 8.2 and its compatibility with Smarty template engine - Knowledge of the specific features and functionalities of Smarty template engine and ability to add or improve them in the upgraded version Project Details: - The client is currently using Smarty 2 or 3 template engine and PHP 5.6 or 7.0 - The project requires upgrading the Smarty template engine to version 4.3.2 and PHP to version 8.2 - The specific features or functionalities to be added or improved in the upgraded version are not specified - The upgra...

  $527 (Avg Bid)
  $527 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  Site in Question Problem The cron jobs for the Property Feed aren't running since the hosting was moved from Kinsta to WP-Engine, so you want a developer to get it working again. The transfer somehow knocked out the feed. Apparently the "" was removed by WP engine in the move over. So we should just need to reinstate it. Further Information: Instructions from the guy who set it up: What your Dev would need to do is: Use Postman to connect to the API and generate a curl script to create a file called response.json. This should be uploaded to wp-uploads folder, where a cron job would need to be set up to run the script and create/update a file named _response.json_ (this would live in the wp all import folder). Then the WP All Import plugin should

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  On Page SEO and Off Page SEO 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...skilled SEO specialist who can assist me with keyword optimization for my website. The goal is to improve my website's search engine rankings and increase organic traffic. Responsibilities: - Target product 60 categories pages - Conduct keyword research to identify relevant and high-performing keywords - Optimize website content, including titles, headings, and body text, to incorporate targeted keywords - Implement on-page SEO best practices to improve website visibility and search engine rankings Ideal Skills and Experience: - Proven experience in on-page SEO and keyword optimization - Strong knowledge of SEO tools and techniques - Familiarity with search engine algorithms and ranking factors - Excellent analytical and problem-solving skills Please provi...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  Project Title: Search Engine Marketing for Website Traffic Primary Goal: - Uplift website traffic for the client's business through search engine marketing efforts Target Audience: - Businesses Campaign Duration: - 1-3 months Requirements: - Experience in search engine marketing or Google search ads. - Proven track record of successfully running Google Search campaigns for businesses. - Familiarity with various search engine marketing platforms (e.g. Bing Ads) - Ability to conduct keyword research and optimize campaigns for maximum traffic. - Knowledge of conversion tracking and analytics to measure campaign effectiveness. - Strong understanding of the target audience and ability to create tailored campaigns for businesses Please provide examples of pa...

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a publishing manager for my financial forum and a...maintenance. Note: We are currently planning to redesign our website we want a person who applies for this profile can also guide us on website redevelopment. Responsibilities: - Content creation and editing to ensure high-quality articles and forum posts - Forum moderation and management to maintain a positive and engaging community - SEO optimization and website maintenance to improve search engine rankings and user experience Topics and themes: - I am open to any topics related to finance and investing. However, if you have specific topics in mind, I am open to suggestions. Frequency of new content: - I expect new content to be published on the site daily. Freelancers with a Journalism background is our fir...

  $15 - $25 / hr
  Niêm phong NDA
  $15 - $25 / hr
  3 lượt đặt giá

  Project Title: Need SEO for my business Overview: I am looking for an experienced SEO expert to optimize my business website and improve its visibility in search engine results. My website currently has a domain authority of <10. The industry or niche I am in is highly competitive, so I need someone with proven expertise in dealing with such challenges. Requirements: - SEO Optimization: The main goal of this project is to improve the organic ranking of my website in search engine results pages. The selected keywords will play a crucial role in achieving this objective. - Keyword Research: As I have specific keywords in mind for SEO optimization, the freelancer should have the skills to conduct thorough keyword research and identify the most relevant and effective keywor...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Project Title: SEO Expe...Both: My main goal is to increase website traffic and improve search engine rankings. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in increasing domain rating and improving search engine rankings. - Expertise in backlinking strategies and implementation. - Knowledge of keyword optimization to further enhance SEO efforts. - Familiarity with various SEO tools and techniques to analyze and monitor website performance. - Strong understanding of search engine algorithms and the ability to adapt to changes. - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on progress. If you have the skills and experience in SEO and can help me achieve my goals of increasing website traffic and improving search engine ranking...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  We are in the middle of a migration from FastComet to GCP. The migration team we hired has had internal talent churn and is unable to deliver and so we need an expert to complete the project. The ideal candidate should have experience with server migrations We are looking for an expert in Google Kubernetes Engine, who can get our site up and running quickly. You will be required to: 1. Review, fix and complete the GCP architecture and CI/CD pipeline 2. Ensure realtime db sync between FastComet and GCP. 3. Install SSL. 4. Get the service up and running live on GCP. Skills and Experience: - Experience with server migrations - Expert in Google Cloud Platform - Knowledge of server management and troubleshooting - Ability to provide occasional assistance with server management - Str...

  $819 (Avg Bid)
  $819 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Website and seo 6 ngày left

  ...payment gateway integration. - Set up product pages with detailed descriptions, high-quality images, and customer reviews. - Create a user-friendly navigation menu and search functionality to enhance the browsing experience. - Integrate social media sharing buttons to encourage customer engagement and brand exposure. - Optimize website speed and performance to improve user experience and search engine rankings. SEO Goals: - Develop an SEO strategy to boost sales by increasing organic traffic and improving keyword rankings. - Conduct keyword research to identify relevant and high-converting keywords for the E-commerce website. - Optimize website content, including product descriptions, meta tags, and headers, for targeted keywords. - Implement Yoast SEO plugin to optimize on-page...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Giá đặt trung bình
  121 lượt đặt giá

  Digital Marketing Strategy for Ryse Energy Introduction: Ryse Energy is a UK-based manufacturer of wind turbines and other renewable energy solutions. With a global presence, Ryse Energy is committed to providing sustainable energy solutions to businesses and individuals. Ryse Energy is seeking proposals for a comprehensive digital marketing strategy that includes social media manag...creation, video editing, and SEO efforts. c. Use data insights to inform future digital marketing strategies. SEO: a. Develop an SEO strategy that aligns with Ryse Energy's business goals and objectives. b. Conduct keyword research and optimize Ryse Energy's website and content for search engines. c. Create backlinks and other off-page optimization techniques that improve Ryse Energy's searc...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced and skilled SEO specialist to help me with an ongoing whitehat SEO campaign. The ideal candidate should have expertise in improving website's search engine rankings and boosting conversion rates. Key requirements for the job include: - Solid experience in whitehat SEO techniques and strategies. - Knowledge of current SEO trends and best practices. - Ability to analyze website's current domain authority and implement strategies to increase it. - Proven track record in successfully boosting conversion rates through SEO campaigns. - Familiarity with keyword research and optimization. - Ability to work with specific keywords provided by the client. If you are a talented SEO specialist with a focus on boosting conversion rates and have experie...

  $343 (Avg Bid)
  $343 Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá
  Monthly Off-Page SEO Service 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for a professional to manage and execute our Off-Page SEO strategy on a monthly basis. Primary goals include: - Increased Visibility: Improve our website's search engine rankings and overall online visibility. - Quality Backlinks: Acquire high-quality, relevant backlinks to enhance our site's authority. - Websites Outreach: Need find relevance websites for post blogpost/article/press release.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  151 lượt đặt giá
  Article writing 6 ngày left

  I am looking for a skilled article writer who can create well-researched and informative articles on the subject of technology. Word Count: Each article should be between 500-1000 words, providing enough depth and detail on the c...content. Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to produce high-quality, engaging, and error-free articles - Knowledge and interest in technology, staying up-to-date with the latest trends and developments - Ability to conduct thorough research and gather information from reliable sources - Familiarity with SEO and keyword optimization to ensure the articles are search engine friendly - Attention to detail and ability to meet deadlines If you possess the required skills and have a passion for technology, I would love to hea...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  ...ideal candidate should be proficient in WordPress, Elementor, and the WPML plugin, with a strong understanding of optimising content for SEO. Below would be your few responsibilities, but not limited: Integrate blogs into our multilingual website. (finished Blog article will be provided) Add SEO-optimized slugs for each blog post. Add meta titles and descriptions (provided) to enhance search engine visibility. Properly use H-tags for improved readability and SEO. Embed YouTube videos into the blog Use YouTube thumbnail pictures for blog previews. Add alt text to images (provided). Incorporate affiliate links and UTM parameters when mentioning Project Name, Product Name, or Website Name. Translate the content for Spanish and German (using a translation tool) and create b...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Voice chatbot with memory and avatar 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer to create a voice chatbot with memory and an avatar for entertainment purposes. The chatbot will be used on the Unreal Engine Games platform (C++). Specific requirements for this project include: - Developing a voice chatbot that can interact with users and provide entertainment. - Implementing memory capabilities for the chatbot to remember user preferences and previous conversations. - Designing a custom avatar for the chatbot, based on the client's specific design preferences. Ideal skills and experience for this job: - Strong proficiency in Unreal Engine Games and C++ programming. - Experience in developing chatbots and integrating them with messaging platforms. - Ability to create appealing and interactive avatar designs. If...

  $1093 (Avg Bid)
  $1093 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled SEO specialist who can help me increase website traffic and improve the search engine and Google My Business rankings. Key Requirements: - Proven experience in SEO and optimizing Google My Business profiles - Familiarity with keyword research and targeting - Ability to implement on-page and off-page SEO strategies - Knowledge of technical SEO and website optimization - Strong analytical skills and ability to track and measure the success of SEO efforts Project Scope: - Conduct a thorough analysis of my website and current SEO performance - Identify relevant keywords and develop a targeted SEO strategy - Optimize my Google My Business profile for maximum visibility - Implement on-page optimization techniques, including meta tags, headers, and content opt...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá

  I'm all done with my wordpress website. I have Google page speed scores of like 73/81, It needs some work to make it quicker. I setup optimization plugins and they're running, but I want someone to go in there and manually optimize the settings. Lightbox on product pages needs to be removed. No click or zoom functions on single product pages. Make sure optimized image loads in it's place. Product images on hover are SVG's. some areas of the hovered image look blurry. Salient has many optimization settings in there. Please check those first. I would like any css changes to either be made to the child theme or yellow pencil.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá