Slicing codingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  164,876 slicing coding công việc được tìm thấy, giá theo USD

  cần người hiểu và biết coding script của trading view để viết indicator theo yêu cầu

  $529 (Avg Bid)
  $529 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  AmiBroker AFL coding Đã kết thúc left

  Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xác thực và thống kê một vài thông số. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  làm sản phẩm về dòng xe ô tô tại việt nam, cung cấp những hình ảnh đẹp và rõ nét cho chiếc xe hơi của khách hàng.

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  SEO & Coding web Đã kết thúc left

  [Freelancer ACE Advertising Agency] Hiện tại ACE Advertising Agency đang tuyển 2 vị trí cho Freelancer: Facebook/Google Ads và kiến thức về Website Coding Production House hoặc Video/photographer freelancer có khả năng shooting sản phẩm và record video. Yêu cầu công việc: Dành cho những bạn mới bắt đầu (beginner). Nếu đã có kinh nghiệm một số dự án trước đó là một lợi thế. Có trách nhiệm với dự án. Để ứng tuyển và trao đổi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ: Email: [contact details removed] Địa chỉ: 55 Trương Định, Quận 3, HCM

  $795 (Avg Bid)
  $795 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  HTML coding Đã kết thúc left

  Code HTML Code HTML để truy suất nội dung website, sau đó email cảnh báo.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Mình có 2 template website, cần chuyển coding thành website: - Web bán hàng - thương mại điện tử - Nội dung: thông tin sản phẩm, thông tin công ty, tương tác với khách hàng thông qua tài khoản của họ trên mạng xã hội. - Template có sẵn phiên bản mobile: chuyển đổi coding cho cả phiên bản mobile - Kết nối với tài khoản mạng xã hội của công ty để theo dõi tin tức. - Trang tư vấn, giới thiệu sản phẩm. - Cài đặt SEO, thực hiện bảo mật website. - Chuyển đổi màu sắc về concept chủ đạo của công ty Yêu cầu: dự toán thời gian, phương án thực hiện và báo giá - Nội dung t...

  $547 (Avg Bid)
  $547 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  tạo web site Đã kết thúc left

  Thiết kế web HTML CSS Coding Backend

  $2178 (Avg Bid)
  $2178 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Curriculum Designer Needed for High School Coding Education with a Focus on Programming Languages, AI ML, IoT, Robotics, FullStack. Skills and Experience: - Experience designing curriculum for high school-level education - Strong background in programming languages and software development - Understanding of general computer science knowledge - Familiarity with K-12 education standards Project Details: We are seeking a curriculum designer to create a comprehensive coding curriculum for high school students. The curriculum should focus on programming languages and provide students with a solid foundation in software development. Requirements: - Design a curriculum suitable for high school students - Create engaging and interactive lessons that cover various programming lan...

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 lượt đặt giá
  Nextion HMI UI Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Description: We are looking for an adept Nextion UI designer to craft a comprehensive Human-Machine Interface (HMI) for our project. The task involves not only designing the UI but also providing essential files (.HMI and .TFT) along with a detailed table specifying the components used in the graphical interface. Responsibilities: Create an intuitive and visually appealin...used. Please include samples showcasing your previous Nextion UI designs or related work in your proposal. The chosen freelancer will deliver the .HMI and .TFT files along with the requested component table upon project completion. Note: This project focuses solely on the creation of Nextion design files (.HMI and .TFT) and a detailed component table; there is no requirement for embedded system coding or imple...

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a skil...developer to create an advanced e-commerce website for my business. The ideal candidate should have experience in custom coding and be familiar with the following requirements: - Platform: Custom Coded - Functionality: Advanced (Product Reviews, User Accounts, Wishlists) Skills and Experience: - Strong proficiency in custom coding - Experience in developing e-commerce websites with advanced features - Knowledge of implementing product reviews, user accounts, and wishlists functionality - Familiarity with integrating third-party plugins and tools - Ability to create a user-friendly and visually appealing interface If you are a talented web developer with expertise in custom coding and experience in building advanced e-commerce websites, plea...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...website being flagged by Mcafee antivirus for users. We need to ensure that our website is safe and accessible for all users without any threat detection. Ideal Skills and Experience: - Experience in website security and fixing issues related to antivirus flagging - Proficiency in Mcafee antivirus software and understanding its threat detection mechanisms - Strong knowledge of web development and coding languages - Ability to analyze and troubleshoot website code and content to identify potential threats - Familiarity with website hosting and server configurations - Excellent communication skills to understand and address any concerns or questions from users regarding the flagging issue Key Responsibilities: - Investigate the cause of the threat detection by Mcafee antivirus ...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Coding of HMI and Plc of Shenzen Tech 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: Coding of HMI and PLC for Shenzen Tech We are seeking a skilled and experienced freelancer to assist with the coding of both HMI and PLC for our project at Shenzen Tech. The ideal candidate should have expertise in both HMI and PLC coding, as the project requires coding for both. Requirements: - Proficiency in HMI coding and PLC coding - Ability to work on both HMI and PLC simultaneously - Strong knowledge of coding languages and platforms for HMI and PLC - Experience in developing HMI and PLC systems for industrial applications Specifics: - The client is open to suggestions regarding coding languages and platforms, so candidates with expertise in various options are encouraged to apply. - The project has an ur...

  $340 (Avg Bid)
  NDA
  $340 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Hardware coding 6 ngày left

  So I have been working on this project with EEG signals where I give stimulus to a mouse in the form of motor and light generated signals control via arduino. I record EEG data with and without this external stimulus.I have the code to analyse the EEG data in the absence of this stimuli but I need help in synchronization of the stimuli to the EEG signal derived from a mouse. I want to measure the phase delay correspending to the stimuli The EEG data that I record is through a open source software Open Ephys The data of stimuli comes through one channel and the EEG data comes through another 5 channels So basically, I need to segregate one wave signal on the base of amplitude.

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled programmer to develop a coding project for stock trading using Python. The ideal candidate should have experience in developing algorithmic trading systems. Key requirements and preferences for this project include: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge in developing algorithmic trading systems - Experience in integrating the system with a specific trading platform like trading view, Zerodha, angel broking etc The project will involve coding and implementing an algorithmic trading system for stock trading. The system should be able to analyze market data, generate trading signals, and execute trades automatically. The ideal candidate should have understanding of stock market operations and dynamics... trading stra...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can create a new feature on our WooCommerce website. We currently have...desktop platforms - Once the barcode is scanned, the customer should be directed to the product page - On the product page, the customer should be able to add the product to the cart - We may need additional features on the product page, besides adding the product to the cart Ideal Skills and Experience: - Experience working with WooCommerce and the EAN for WooCommerce plugin - Proficiency in coding for both mobile and desktop platforms - Knowledge of barcode scanning technology and integration - Familiarity with the Porto theme or similar WordPress themes If you have the necessary skills and experience, please provide examples of previous projects and a timeline for c...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  WordPress Plugin Developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...ate - Source Code needs to be clean, readable, and fully comply with WordPress Coding Standards - Source Code needs to be uploaded on Github Repo and will need to pass a thorough review by our Lead Developer - Project subject to an NDA - Project needs to be completed within 7 days If you are interested, kindly provide: ************************************ 1) Credentials that you have developed WordPress Plugins before 2) Explain how you can prevent possible Plugin Conflicts with other Plugins 3) Confirmation that you are familiar with Github 4) Confirmation that the Source Code to be developed will fully comply with WordPress Coding Standards 5) Explain he key points of how your menu backup/restore solution would

  $527 (Avg Bid)
  $527 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Backend coding (Admin panel) - Programming language: C# - Framework preference: Asp.Net - Number of entities or modules: 4-7 We are looking for an experienced backend developer to code the admin panel for our project. The ideal candidate should have strong skills in C# and be familiar with Asp.Net framework. The admin panel will involve implementing 4-7 entities or modules.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled programmer who can code for the streamlabs console. The project requires the following skills and experience: - Proficiency in Python, JavaScript, or C++ - Strong understanding of streamlabs console functionality - Ability to implement specific features and functionalities as per my requirements - Experience in meeting deadlines and delivering projects within the specified timeframe Please note that the deadline for this project is more than 2 weeks out. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details.

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Medical Auditor 6 ngày left

  ...am in need of a medical auditor to conduct a one-time billing audit for my healthcare organization. Type of Audits: - Billing Audits Area of Concern: - No specific issues to address, a general audit is required Frequency of Audits: - This is a one-time project Ideal Skills and Experience: - Proven experience in conducting billing audits within the medical field - Strong knowledge of medical coding and billing procedures - Familiarity with healthcare regulations and compliance standards - Attention to detail and ability to identify billing errors or discrepancies - Excellent communication skills to effectively communicate audit findings to the organization's management team - Ability to provide expert advice and recommendations for improving billing processes and ensurin...

  $7127 (Avg Bid)
  $7127 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Backend coding (Admin panel) - Programming language: C# - Framework preference: Asp.Net - Number of entities or modules: 4-7 We are looking for an experienced backend developer to code the admin panel for our project. The ideal candidate should have strong skills in C# and be familiar with Asp.Net framework. The admin panel will involve implementing 4-7 entities or modules.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Website design 6 ngày left

  ...a seamless shopping experience for customers. - I am open to recommendations for the design style of the website, so I am looking for a designer who can provide creative and innovative ideas. - The website should have a modern and user-friendly design that aligns with the nature of my business. - As I have chosen the custom-built platform, I need a designer with expertise in web development and coding. - The ideal candidate should have experience in creating e-commerce websites from scratch and possess a strong understanding of user experience (UX) design principles. - It would be a plus if the designer has knowledge of SEO best practices to ensure the website is optimized for search engines. - The website should be responsive and compatible with different devices and screen size...

  $399 (Avg Bid)
  $399 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  To automate Excel for embedding PDF in template

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled coder who can write code for my figma design with animations. Preferred Programming Language: HTML Deadline: Yes, within a week I...Preferred Programming Language: HTML Deadline: Yes, within a week I Want design for figma as given Responsive Design: Yes, for multiple screens (desktop, tablet, mobile) Skills and Experience Needed: - Proficiency in HTML programming language - Experience in coding figma designs with animations - Strong understanding of responsive design principles - Ability to meet tight deadlines and deliver high-quality work - Attention to detail and ability to accurately implement design specifications

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Programmare in c++ 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a C++ programmer to develop a program with specific functionality in input/output operations. The program should be of intermediate complexity and should not follow any specific design patterns or coding standards, allowing the freelancer to decide on the best approach. Skills and experience required: - Strong proficiency in C++ programming language - Experience in developing programs with input/output operations - Familiarity with intermediate-level C++ concepts and techniques - Ability to work independently and make decisions regarding program design and implementation.

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Davinci Resolve expert to create scripts 12 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...a salutation of the wish giver - a given name of the wish giver - a surname of the wish giver MS2: do the same but now read the data from a csv, if csv is available use the first row after heading row If csv is not available => ask user like in MS1 MS3: now extend the rendering so that each row in the csv is one rendered video Implementations: - clean coding - well documented code - coding in best practices as of python and davinci coding Your background is: - multiple years of experience with davinci resolve scripting - multiple years of experience with REST APIs If you are a good fit, you are open to get more tasks about implementing solutions fully on your own (e.g. with your team) Budget? will not be disclosed, place your best bid to get considered Wha...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  LA VERDAD REVELADA -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...multiple languages. All JOOMLA and Wordpress are welcome, where all must be translated since website, articles until reader's comments. Content Management System (CMS): - I prefer to use JOOMLA or Wordpress as the CMS for my website. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development and design, with a focus on creating multilingual websites. - Extensive knowledge and experience in coding. - Ability to integrate various language options seamlessly into the website. - Excellent communication skills to collaborate with me and ensure that the website meets my vision and requirements. Preferably a Spanish spoken language to the best communication. If you are a talented freelancer with expertise in multilingual website development and JOOMLA or WordPress, I would l...

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist me with data analysis in Matlab. I have a dataset that will be provided to the freelancer. The project will require some cleaning and pre-processing of the data before analysis can be performed. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Matlab programming - Strong backg...cleaning and pre-processing techniques - Knowledge of algorithms for data analysis - Familiarity with modeling and simulation in Matlab The main tasks for this project will include: - Cleaning and pre-processing the dataset - Developing algorithms for data analysis - Performing modeling and simulation - Analyzing and interpreting the results If you have the necessary skills and experience in Matlab coding and data analysis, please submit your...

  $577 (Avg Bid)
  $577 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I need one Python Coder who has experience in Coding of Python I need coder as a tutor Tutor will teach the Python I need an Honest and hard working person

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to build a basic scraper that will pull data from the Zillow API or a comparable real estate API and automate emails based on the data. The ideal candidate for this project ...Implementing an automated email system to send the extracted data to a specified email address. - The ability to customize the email content and format based on the extracted data. Key skills and experience required for this job: - Proficiency in web scraping and API integration. - Familiarity with the Zillow API and its data structure. - Experience in setting up automated email systems. - Strong coding skills in a language such as Python or JavaScript. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with examples of similar projects you have ...

  $545 (Avg Bid)
  $545 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  DEXPAW: The Bear Paw Dex 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ? Unleash Your Coding Prowess with ! Join Us in Shaping the Future of Decentralized Exchanges (DEX) - Dex Development Opportunity! ? Are you a coding maestro passionate about decentralized finance (DeFi) and eager to leave your mark on the blockchain landscape? is on the lookout for a dynamic developer to help drive our Dex Development to new heights. Get ready to dive into an exciting project where innovation meets blockchain, and your skills are the key to success! ? Why ✨ Cutting-Edge DeFi: is not just a platform; it's a movement towards decentralized finance. Join us in creating a secure, efficient, and user-friendly decentralized exchange that empowers users worldwide. ✨ Innovative Solutions: Be part of a team that thrives on innovation.

  $361 (Avg Bid)
  $361 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  WordPress Developer 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking to build a site that allows users to access healthcare experts via zoom calls, similar to this site () or other expert networks. I want to build a v1 that primarily relies on manual processes. For example, while integration with a scheduler or video call plug-in would be useful down the road, I'd like to handle ...%2FHhYpnkxN%2Ffa49b9cd3d294b9aa72ad4d73e65276c%2FCircle%20of%20Health%20_%20website%20layout% - Given your WordPress experience, what plug-ins are best for this? And do you have experience customizing these plug-ins? - How much of the customization can be done within those plug-ins? - What functionality, if any, would require custom coding? - What would you estimate is the # of hours this would take?

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  147 lượt đặt giá

  ...primary goal is to ensure that the integrated code operates seamlessly within the Django environment, aligning it with our existing architecture, functionalities, and database structures. Objectives: Collaborative Code Integration: Work closely with our in-house developer to incorporate the converted Django code into our existing project, ensuring it complements the current architecture and coding standards. Functionality Alignment: Collaborate to verify and align all functionalities of the converted code with those of the original C# code. Database Integration and Consistency: Ensure that database schemas from the C# code are adapted and integrated effectively, maintaining consistency with our project's existing database. Joint Bug Identification and Resolution: Ac...

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  240 coding 10 process flowchart -120 first time discount ————————————— Total 130

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a SAP ABAP developer to assist with an enhancement implementation project. Specific requirements include: - Implementing enhancements to an existing SAP ABAP program - Following detailed coding guidelines provided by the client The timeline for this project is immediate, with completion expected within 1 week. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in SAP ABAP development - Experience with enhancement implementations - Ability to adhere to coding standards and guidelines

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Magento Developer-7+ Yrs 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for Magento Developer for long term contract role who can support us 8 hours a day from Mon- Friday Experience 7+ years Long Term Work Hours 10.30 AM- 07.30 PMIST Job Description Key Responsibilities: Required skills: Minimum 7+ years of experience Strong knowledge on coding concepts and admin concepts Minimum 2+years GraphQL* experience Magento Certification (Preferred) Magento EE/Cloud experience Experience in PHPCS, composer, GIT, PHP Unit test, design patterns etc

  $1297 (Avg Bid)
  $1297 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a Shopify developer to custom code a prepaid discount feature for my store. The project requires the following: Functionality: - The discount code s...feature for my store. The project requires the following: Functionality: - The discount code should offer a percentage discount on the total purchase amount. Product Application: - The discount code should apply to all products in the store. Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 days. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify development. - Experience in custom coding discount features. - Ability to work remotely using AnyDesk without requiring access to the store backend. If you have the necessary skills and can deliver the project within the specified timeline, please submit your...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I need a Shopify expert to help with custom coding for a prepaid discount feature. The specific requirements for the project are as follows: - Adding a discount code field at checkout - Creating a custom discount calculation based on prepayment - Integrating a prepaid credit system I do not have a specific design or placement in mind for the discount code field, so I am open to suggestions. The coding changes need to be completed as soon as possible, preferably within the same day. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and Shopify coding - Experience with custom discount calculations and prepaid credit systems - Strong problem-solving and communication skills Please note that access to my Shopify store will only be granted through AnyDesk.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...visually locate the bins. - User reviews: Users should be able to leave reviews and ratings for the bins they have visited, helping others make informed choices. The website should be custom coded, and I am open to both specific design preferences or proposals from the freelancer. Ideal skills and experience for this project include: - Web development: The freelancer should have experience in custom coding websites and implementing search functionality and map displays. - User experience design: The freelancer should have a good understanding of user experience principles and be able to create an intuitive and user-friendly website. - Database management: The website will require a database to store and manage user reviews. Overall, I am looking for a professional and function...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Customise Plugins & Snippets plugin 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Customise Plugins & Snippets Plugin I am looking for a skilled developer to customise the "Plugins & Snippets" plugin for my websit...changing plugin page layouts Extent of Customisation: - I am seeking minor changes to the plugin and there will be 3 or 4 stages of customisations required to complete the project. This job is only the first. Timeline: - The project should be completed within 2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in customising WP plugins. - Strong understanding of web development and coding languages. - Previous experience in similar customisation projects. - Ability to work within a given timeline. Please use the word "ddsnorkle" in your reply so that I know you have read the project description in full...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  excel vba database -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi, I am looking for a freelancer who has great knowlege in creating VBA application for learning platform. I have done 80 percent of databases, forms and coding. I need help in finishing this application by interlinking all in to single form like a web page. Generation of payment tracker and automatic creation of payslips.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  The project involves the enhancement and completion of an in-progress open-source torrent tracker software. This venture is unique as it not only focuses on technical development but also emphasizes the importan...GIT. Job Nature: This is an ongoing position requiring a long-term commitment. The role demands active collaboration, including regular team meetings and code reviews. Adaptability to evolving project requirements is crucial. A strong emphasis on thorough documentation at each stage of development. Project Timeline: Ongoing Note: This position is ideal for developers who are proficient in both coding and documentation. The candidate must be comfortable working in a dynamic environment, displaying flexibility, and maintaining a high standard of documentation for all work ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can fix the responsive design issue of my homepage using HTML/CSS/javascript. The website is originally based on Wordpress. But we have done all the customizations etc. The specific issue I am experiencing is that the layout is not adjusting properly on different screen sizes. It seems to be a coding error that is causing this problem. I do not need any additional changes or enhancements on my homepage, I just want the responsive design issue fixed. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in HTML and CSS, javascript - Experience with responsive design and troubleshooting layout issues - Attention to detail to ensure elements adjust properly on different screen sizes The work has to be done remotely using Temv...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  NORSKE SØKERE ØNSKES! (Norwegian Applicants Preferred) We are a leading Norwegian equipment and solutions supplier specializing in surface treatment, painting, and cleaning technologies, engaged in both import and sales. We are currently on the lookout for a skilled and dedicated webmaster with coding expertise to take charge of enhancing and managing our existing and future web presence. RESPONSIBILITIES: Manage, develop, and maintain our company websites, utilizing both WooCommerce and non-WooCommerce platforms. Create new websites, including landing pages and campaign sites. Identify, initiate, integrate, and deploy online marketing tools. Provide recommendations for necessary improvements and upgrades. APPLICANT EXPERTISE REQUIRED: Available and responsive wi...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need one work of Counting the objects I need work with easy interface and coding

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá