Systems engineeringcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  165,713 systems engineering công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Chào Microlent Systems, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Microlent Systems Đã kết thúc left

  Chào Microlent Systems, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình đang cần một tools có thể giải mã và mã hóa lại một tệp Lua với một thư viện của nhà làm game tên game : Cửu Âm Chân Kinh PC file thư viện và file lua mình có đính kèm bên dưới https://www.vn.freelancer.com/projects/reverse-engineering/tools-tin-Lua/files

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty DFM ENGINEERING hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm. Chúng tôi cần tuyển một số Freelancer có kinh nghiệm, thành thạo các Skills sau: + Dev-Ops + Docker + Kubernetes et Angular JS - Lương tính theo giờ hoặc thỏa thuận theo gói công việc, sẽ thỏa thuận theo task cụ thể - Các ứng viên thành thạo một trong các kỹ năng trên vui lòng liên hệ và gửi CV về phòng nhân sự công ty DFM ENGINEERING. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên để trao đổi cụ thể hơn về công việc và mức lương. Lưu ý CV cần chi tiết các kỹ năng, kinh ...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  Khách hang cung cấp file scan để tôi thiết kế, thỏa thuận giá và thời gian hoàn thành/ Customer provide Scan 3D files and deal prices, finished time.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Công ty Hano - Systems đang tìm gấp đồng đội thiết kế app mobile. Do dự án đang gấp nên chúng tôi cần người có kinh nghiệm ở mảng này rồi để có thể bắt đầu ngay. Chi phí: 6-8$/h hoặc trọn gói 800-1000$ deliver file phai la UI/UX + icon

  min $40 / hr
  min $40 / hr
  0 lượt đặt giá

  Freelancer cần tham khảo Tham khảo 1: Tham khảo 2: UI đã có: Yêu cầu khác: Công ty Hano - Systems đang tìm gấp đồng đội thiết kế app mobile. Do dự án đang gấp nên chúng tôi cần người có kinh nghiệm ở mảng này rồi để có thể bắt đầu ngay. Chi phí: 6-8$/h hoặc trọn gói 800-1000$ deliver file phai la UI/UX + icon Thông tin cụ thể liên hệ s k y p e : Trâm Nguyễn HCM

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...báo giá, gửi cho chúng tôi profile team của bạn: những dự án mà các bạn hoàn thành có tính năng tương tự. Hệ thống cần phải 1. Cho phép cấu hình hoa hồng (commision) theo ngành hàng - Đây là tỷ lệ merchant phải trả cho admin của hệ thống 2. Cho phép tính giá vận chuyển tự động - Thông tin điểm xuất phát (xã, huyện, tỉnh) nằm trong thuộc tính sản phẩm - Bảng giá sẽ được (Legacy Systems) cung cấp theo 2 tham số: điểm xuất phát và điểm giao nhận - Khi nhập địa chỉ giao hàng, cần tạo list box tự động: chọn tỉnh => danh sách huyện, chọn huyện => danh sách...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I want to find one freelancer or 1 small team of Web Programming, Web Design (Web developing) to handle all the Web develop problems my system (from the works of new design, develop current website to operate, maintenance website systems, ..). If you are a freelancer, you can work full time for a certain company and cooperate with us part-time. Vietnamese freelancer or Vietnamese team is an advantage! Mình muốn tìm 1 freelancer hoặc 1 team nhỏ về Lập trình Web, thiết kế Web để xử lý tất cả các vấn đề Web cho các hệ thống bên tớ (từ thiết kế mới, phát triển website cũ tới vận hành, bảo trì,...). Nếu là freelancer có thể làm cho 1 công ty nào đó rồi hợp tác ngo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to re-create my existing website and give it a modern feel. The purpose of the website is to provide information about my service. I no longer want my site to be word press based, instea...allow clients to schedule appointments - Blog section to showcase articles and updates related to my service Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of user experience and user interface design - Familiarity with responsive design to ensure the website looks good on all devices - Experience in integrating third-party APIs for the online booking system - Knowledge of content management systems for easy website management If you have a portfolio of previous website re-creation projects with a modern aesthetic, please provide it along with your...

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  Buscamos asistente virtual para trabajar 30 horas semanales como chat en vivo y respondiendo emails. I am looking for a virtual assistant who can provide customer support and chat in ...information through live chat - Providing excellent customer service and addressing their queries and concerns Skills and Experience: - Fluent in Spanish, preferably an advanced or native speaker - Strong communication skills, both written and verbal - Previous experience in customer support or similar roles would be preferred - Familiarity with chat platforms or customer relationship management (CRM) systems would be a plus This is a part-time position, requiring 6 hours of availability per day. The assistant should be able to handle customer inquiries efficiently and provide prompt and accurate ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create a GUI front-end using PySide6. The GUI should be compatible with Windows, macOS, and Linux operating systems. Design: - I have a specific design in mind for the GUI but also open for suggestions. Functionality: - The main purpose of the GUI is data input, computing and visualization. I would like the freelancer to provide a scalable GUI code which can be extended with back-end computing algorithms. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PySide6 - Experience in designing and implementing GUIs - Ability to create visually appealing and user-friendly interfaces - Strong understanding of data visualization techniques If you are confident in your skills and can meet these requirements, please submit your proposal with rele...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Website for Limousine Service 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Website for Limousine Purpose of the website: Booking and Reservation Features to include on the website: - Online Booking System (with payment gateway) - Gallery of Fleet - Customer Reviews Functionality Requirements: - The website should have an online booking system t...website should have an online booking system that allows customers to easily book and schedule their limousine rides. - 5 pages website 1. Home 2. Services 3. Booking Integrated with payment gateway 4. Contact Us 5. About us Design preference: Modern and Minimalist Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in web development and design - Experience in developing online booking systems - Knowledge of user experience (UX) design principles - Ability to create a visually appealing and modern webs...

  $362 (Avg Bid)
  $362 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me set up an Airtable inventory management system for my manufacturing process. The specific features I need for the system are inventory tracking. I currently have an excel system in place that needs to be migrated to Airtable for automation - specifically related to bi...I currently have an excel system in place that needs to be migrated to Airtable for automation - specifically related to bill of materials so that we can minimize use of in and out entries. The size of my inventory is small, with less than 100 items. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in setting up and customizing Airtable - Experience in inventory management systems - Knowledge of barcode scanning and production scheduling would also be b...

  $213 (Avg Bid)
  $213 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled cryptographer for a personal project that needs to be completed within 1...must have past experience and a proven track record in cryptography. - Detailed project proposals are required in the application. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and expertise in cryptographic algorithms and protocols. - Experience in developing secure communication systems and encryption methods. - Proficiency in programming languages such as Python, C++, or Java. - Familiarity with cryptographic libraries and tools. - Ability to analyze and identify vulnerabilities in cryptographic systems. - Understanding of key management and secure key exchange protocols. Please include your past work and relevant experience in your application, along with a detailed ...

  $1036 (Avg Bid)
  $1036 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  WhatsApp integration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...communication tool. With approximately 900 clients, we are seeking a solution that will allow us to efficiently provide product information, scheme circulars, payment reminders, payment collection links, and order tracking details through WhatsApp. We are interested in obtaining a quotation for the following: 1. WhatsApp Integration: Please provide details on integrating WhatsApp into our existing systems to facilitate seamless communication with our clients. 2. Training: We require comprehensive training for our team to effectively utilize WhatsApp as a communication platform, including best practices for client engagement and managing customer inquiries. 3. Demo Details: We would appreciate a demonstration of the proposed WhatsApp integration solution to better understand i...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...Implementation of a live chat support feature to provide real-time assistance to our customers. Target Audience: - General Public: Our website and mobile application will cater to a wide range of users, including individuals and businesses looking for spareparts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in custom web and mobile application development. - Strong knowledge of user account management systems and payment gateway integration. - Experience in implementing live chat support features. - Understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design principles. - Familiarity with e-commerce platforms and technologies. If you have the skills and experience to create a custom-built website and mobile application with user accounts, payment gateway integration, a...

  $4245 (Avg Bid)
  $4245 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist me with insulation coordination for a full electrical system project. The purpose of this project is to ensure safety in electrical installations. Skills and Experience: - Strong knowledge of insulation coordination principles and techniques - Experience in conducting insulation coordination studies for electrical systems - Proficiency in analyzing and interpreting electrical system data - Familiarity with relevant industry standards and regulations - Ability to provide recommendations for improving insulation coordination - Excellent problem-solving and communication skills The ideal candidate should be able to help me with the project within a 10days and deliver comprehensive insights and recommendations for optimizing the insulation...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...information - Ability to work efficiently and meet tight deadlines - Familiarity with e-commerce platforms and product management systems Responsibilities: - Update product information such as descriptions, prices, and images - Verify and validate product data for accuracy and completeness - Ensure consistency and uniformity in product listings - Remove discontinued products from the catalogue Skills and Experience: - Proficiency in data entry and product catalogue management - Strong organizational skills and ability to manage large amounts of data - Knowledge of e-commerce platforms such as Shopify or WooCommerce - Familiarity with product management systems like PIM or ERP software - Attention to detail and ability to perform quality checks on product data Duration a...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer to upgrade ERP Next for my company in Spain. The project requires the following: - Setting up a new ERP Next system - Customization of existing modules - Integration with other systems - Migration of data to ERP Next The ideal freelancer should have: - Strong experience with ERP Next - Knowledge of customization and integration - Expertise in data migration The project must be completed within 1-2 weeks. Please provide examples of previous ERP Next projects you have worked on.

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a web developer to create a personal astrology WEBSITE for me. I am open to suggestions for the design and theme of the website. Skills and experience required for this project include: - Strong web development skills, particularly in creating and customizing website pages - Experience with appointment booking systems and integration - Knowledge of astrology and astrology-related content is a plus - Ability to create a visually appealing and user-friendly website layout - Good communication skills to understand and incorporate my preferences into the design

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Desain Electrical 6 ngày left

  I am looking for an experienced electrical designer who can help me with an industrial project. Specific Electrical Design: - The project requires expertise in designing electrical systems for industrial purposes. Specific Requirements and Standards: - I have specific requirements and standards that need to be followed for the design. - It is important that the designer is familiar with these requirements and can ensure they are met. Project Timeline: - The project should be completed within 3-4 weeks. Ideal Skills and Experience: - Experience in industrial electrical design. - Knowledge of industry-specific requirements and standards. - Ability to meet project deadlines. - Strong attention to detail and problem-solving skills.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  A social media management website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Social Media Management Website with Scheduling Posts and CRM Integration - Project Title: A social media management website - Social Media Platforms: Facebook, Instagram, Twitter and others. - Specif...Project Title: A social media management website - Social Media Platforms: Facebook, Instagram, Twitter and others. - Specific Features: - Scheduling posts - Analytics and reporting - Social media listening and monitoring - Integration with: - CRM system - Ideal Skills and Experience: - Experience in developing social media management websites - Proficiency in integrating with CRM systems - Knowledge of social media platforms and their APIs - Strong understanding of analytics and reporting functionalities - Examples of the website im looking for : ,

  $430 (Avg Bid)
  $430 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my MLM marketing business. The main goal of the website is to provide information about my MLM business and products. Essential features for the website include member registration and management. Additionally, I would like the website to be mobile-responsive, e... Essential features for the website include member registration and management. Additionally, I would like the website to be mobile-responsive, ensuring a seamless user experience across different devices. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with member registration and management systems - Knowledge of mobile-responsive design principles and ...

  $1247 (Avg Bid)
  $1247 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Business Automation Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for someone who can identify processes in my existing workflow system for two of my businesses that can be automated & improved - making my work more efficient! I need guidance on how to build hyper efficient systems to make sure every part of both my businesses - from lead generation to client delivery–runs smoothly and seamlessly. As well as to have one digital workspace where I can supervise my team.

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  1 lượt đặt giá

  I a...The client has a specific API in mind for the integration. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in custom website development - Proficiency in API integration - Knowledge of e-commerce and online store functionality - Ability to work with the client's chosen API Additional Details: - The website will require integration with the supplier's catalog, inventory, shipping, and payment systems. - The developer should be able to implement a user-friendly and secure online store interface. - The website should be responsive and compatible with different devices. - The client may require assistance in choosing the best API for the project. If you have the skills and experience to deliver a custom-built website with API integration for an online store, please s...

  $393 (Avg Bid)
  $393 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Instrument Engineering Project - Instrumentation Design We require an instrument engineering expert to assist us with an instrumentation design project. Specific Requirements: - The project involves instrument engineering work related to instrumentation design. - The design is based on an existing design that we have. - The complexity level of the instrumentation design is basic. Ideal Skills and Experience: - Expertise in instrument engineering, specifically in instrumentation design. - Ability to work with existing designs and specifications. - Strong knowledge of basic instrumentation design principles and best practices. If you have experience in instrument engineering and possess the necessary skills to handle this project, we would love to hear...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for 46 specialized recruitment agencies in Australia that specifically focus on mechanical engineering. These agencies should have experience and expertise in providing support for the 482 visa, which is required for overseas recruitment. (YOU MUST VERIFY WHY YOU SELECT PERTICULAR COMPANY AND EVIDENCE THAT THY HIRE OVERSEAS ENGINEERS) Skills and Experience: - Experience in working with overseas recruitment agencies, specially australia - Knowledge of the Australian job market, particularly in the field of mechanical engineering - Familiarity with the 482 visa process and requirements - Strong communication and negotiation skills to establish partnerships with the agencies

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a website developer to create a website for my ...color scheme, but I am open to suggestions from the designer. Functionality: - I would like to include a booking system on the website to allow customers to easily schedule and book cleaning services also payment gateway to pay online. Ideal skills and experience: - Web development experience, particularly in creating websites for service-based businesses. - Proficiency in implementing booking systems and integrating them into websites. - Strong design skills to create an attractive and user-friendly website. - Knowledge of payment gateways and live chat functionalities would be a plus, but not mandatory. Please provide examples of previous websites you have worked on, particularly those related to service-based b...

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá
  Trophy icon logo design - 03/12/2023 00:04 EST 2 ngày left

  I am starting a new venture called "biospark" this can be stylised as "Biospark" or "BioSpark" This company is providing solutions in the digital information space but with a heavy focus on sustainability. It is a software and hardware engineering company. For a product example think "touchscreen digital advertising that is solar powered" If this sounds like a logo you could design please submit an entry. I will view everything before making any decision. Thanks so much! UPDATE 3/12 6:32 AEST Please submit plain logos, not 3d rendered - this gives me a false view and I find it hard to look past. I will rate the logos I am considering 5 stars, so take that as feedback

  $26 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $26
  493 bài tham dự
  we need CRM 6 ngày left

  Project Description: I am looking for a CRM solution that focuses on customer support. Features needed: - Customer support functionality - Ability to track customer interactions and tickets - Ticket management and escalation system - Sales analyses - Lead distribution I prefer a...and tickets - Ticket management and escalation system - Sales analyses - Lead distribution I prefer a cloud-based CRM solution that can be accessed from anywhere. The CRM should be able to accommodate 1-10 users with different access levels. Ideal skills and experience: - Experience in implementing and customizing cloud-based CRM systems - Strong knowledge of customer support processes and best practices - Proficiency in integrating CRM with other systems, such as email marketing tools or he...

  $334 (Avg Bid)
  $334 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a mobile app developer to create an Android app that will track uniform (...keep records of the uniforms - User-friendly interface for easy navigation and management of inventory - Ability to search and filter inventory based on different criteria - Secure login and access control to protect sensitive information Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Android app development - Experience with integrating apps with Excel or other database systems - Knowledge of UI/UX design principles for creating a user-friendly interface - Strong problem-solving and troubleshooting skills - Attention to detail to ensure accurate record-keeping Please note that while I have some designs for the app, additional design work may be required to complete th...

  $339 (Avg Bid)
  $339 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  website developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a website developer to create a portfolio website for me. I have some ideas for the design and functionality of the website, but I need help finalizing ...have some ideas for the design and functionality of the website, but I need help finalizing them. Ideal skills and experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with responsive design to ensure the website looks great on different devices - Strong understanding of user experience (UX) design principles - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla - Ability to integrate social media and other third-party tools into the website - Attention to detail and ability to meet deadlines Timeline: The project should be completed within ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  86 lượt đặt giá

  Flight Booking Engine - The project requires a booking engine that supports both domestic and international flights. - Multi-city bookings are not needed for this booking engine. - The payment gateway integration required for this project is Instamojo. - Ideal skills and experience for this job include: - Experience in developing flight booking engines - Proficiency in integrating paymen...international flights. - Multi-city bookings are not needed for this booking engine. - The payment gateway integration required for this project is Instamojo. - Ideal skills and experience for this job include: - Experience in developing flight booking engines - Proficiency in integrating payment gateways, specifically Instamojo - Familiarity with domestic and international flight booking s...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Logo design 6 ngày left

  I am looking for a logo designer who can create an illustrative logo for my project. I am open to suggestions for specific colors and text. The ideal candidate should have experience in creating minimalistic, illustrative, and abstract logos. Pyramids engineering corp

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  hire AI engineers 6 ngày left

  Looking for Senior-level AI Engineers for a Long-term project focused on Computer Vision. Skills required: - Computer Vision expertise - Strong knowledge of AI principles and algorithms Experience required: - Minimum of 5 years of experience in AI engineering - Proven track record of successfully completing complex Computer Vision projects Ideal candidate: - Strong problem-solving skills - Excellent understanding of Machine Learning and Natural Language Processing - Ability to work independently and as part of a team This is a great opportunity for experienced AI engineers looking for a long-term commitment in a challenging and innovative project. Apply now to join our team of experts in developing cutting-edge AI solutions.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Project Title: Home Services Platform Development I am looking for a skilled developer to create a website similar to Freelancer, but with a focus on home services. The website should provide a platform for users to post and bid on jobs related to home services such as plumbing, electrical, HVAC, interior and exterior home renovations, drivew...website. I do not have any specific requirements at the moment, but I am open to incorporating unique design elements and branding that will make the website visually appealing and user-friendly. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress development and customization. - Experience in developing job posting and bidding platforms. - Knowledge of payment integration and secure payment systems. - Ability to create user-friendly an...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can provide easy to follow step-by-step instructions for setting up Stable Diffusion Automatic1111 and ComfyUI on a Windows 11 operating system with ROCm and using the GPU acceleration. The setup will specifically be done on an AMD Radeon RX 7900 XTX GPU. Requirements: - Intermediate to advanced level expertise in setting up software on Windows operating systems - Familiarity with Windows 11 and the AMD Radeon RX 7900 XTX GPU - Proficient in providing clear and concise written instructions - Strong troubleshooting skills to address any potential issues during the setup process Deliverables: - Detailed written instructions with screenshots or diagrams to guide the setup process - Clear explanations of any dependencies or prerequisites required for...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can configure DATADOG to monitor mariadb, apache, php, and the system within 2 hours. Specific metrics or data points to be monitored for each system include: - CPU and Memory Usage - Disk Space Usage - Network Traffic - mariadb sqwl I have access to the servers where the systems are running. The expected timeframe for completing the configuration is within 2 hours. Ideal skills and experience for this job: - Experience with DATADOG configuration and monitoring - Knowledge of mariadb, apache, php, and system monitoring - Proficiency in setting up remote access for monitoring purposes.

  $366 (Avg Bid)
  Gấp
  $366 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Website making 6 ngày left

  ...website for my online store/booking business. The ideal candidate should have experience in creating e-commerce websites and integrating online booking systems. Design: - I am open to suggestions for the design and layout of the website. - The design should be modern, clean, and user-friendly. Features: - The website should have a fully functional online store where customers can browse and purchase products or services. - It should also include a booking system that allows customers to schedule appointments or make reservations. Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development and integration of online booking systems. - Knowledge of web design principles and the ability to create visually appealing and user-friendly websites. - Experien...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  Still in infancy phase, looking to determine the viability of a project I had in mind for years.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Project Description: E-Service Development I am looking to develop a recommendation system for courses within a month. I have some ideas for specific features and functionalities, but I am open to suggestions. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in e-service development - Proficiency in developing recommendation systems - Familiarity with course management systems - Ability to understand and implement client requirements - Creative thinking and problem-solving skills - Excellent communication and collaboration abilities

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of a web developer to create a simple business website for me. Here are the details of the project: Type of website: - Business website Essential features: - Contact form - Blog section Number of pages: - 1-3 pages Idea...business website for me. Here are the details of the project: Type of website: - Business website Essential features: - Contact form - Blog section Number of pages: - 1-3 pages Ideal skills and experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in designing and developing responsive websites - Knowledge of WordPress or other content management systems - Ability to integrate contact forms and blog sections into the website Please provide examples of previous work and a timeline for completion. ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Tunnel Design and Structural Engineering 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello I need an expert in Tunnel Design and Structural engineering Please apply if you have the required expertise.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...- Generate detailed building plans for a commercial project - Consider and incorporate specific design and structural requirements - Provide professional advice to enhance the project's feasibility and functionality - Ensure the plans meet all necessary standards and regulations - Collaborate with the client to refine and finalize the plans Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in engineering and architecture - Extensive experience in creating building plans, particularly for commercial projects - In-depth knowledge of local building codes and regulations - Ability to provide professional advice and recommendations to enhance the project - Excellent communication skills to collaborate effectively with the client Timeline: - The project is long-term, with a timeli...

  $1889 (Avg Bid)
  $1889 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Project Title: On-Demand Massage Booking System I am looking for a skilled developer to create a booking system for a massage service. The system should allow users to book bot...languages such as HTML, CSS, and JavaScript is required. - Backend Development: Experience with backend technologies such as PHP or Node.js is necessary for creating the booking system's functionality. - Database Management: Knowledge of database management systems like MySQL or MongoDB will be needed to store and retrieve booking information. - User Experience Design: Familiarity with UX design principles will ensure the booking system is intuitive and user-friendly. If you are a skilled developer with experience in creating booking systems and have the necessary skills outlined above, please...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Write Database Query For Cypher Language 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...intermediate proficiency in the Cypher language. The purpose of the database query is data manipulation. Here are the project requirements: Skills and Experience Required: - Proficiency in writing database queries using the Cypher language - Intermediate level knowledge of Cypher language is preferred - Strong understanding of data manipulation techniques - Familiarity with database management systems - Ability to work independently and efficiently Project Details: - The focus of the query is data manipulation, ensuring efficient and accurate data modifications - The selected freelancer will be responsible for writing a query that meets the project requirements and provides the desired data manipulation functionality If you have the required skills and experience in writing da...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Global Company Data Scrape 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ... - Retail Banking - Investment Banking - Insurance - Fintech and Payment Systems - Credit Reporting Agencies 3. **Healthcare** - Hospitals and Clinics - Pharmaceutical Companies - Biotechnology - Health Insurance - Medical Equipment and Devices 4. **Retail and E-Commerce** - Online Retailers - Brick-and-Mortar Stores - Supply Chain and Logistics - Consumer Goods Manufacturing 5. **Energy and Utilities** - Electric Power Generation and Distribution - Oil and Gas - Renewable Energy - Water Supply and Treatment - Nuclear Energy 6. **Transportation and Automotive** - Automotive Manufacturing - Aviation and Aerospace - Public Transportation Systems - Maritime and Shipping - Logistics and Freight 7. **Gove...

  $798 (Avg Bid)
  $798 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  ...Skills: Strong knowledge of Laravel framework and its best practices. Proficient in Angular and familiar with its ecosystem. Understanding of front-end technologies, such as HTML5, CSS3, and JavaScript. Knowledge of object-oriented PHP programming. Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages. Experience with user authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments. Ability to understand and implement complex security and data protection measures. Additional Qualifications: Excellent problem-solving skills and a keen attention to detail. Strong communication skills and ability to work collaboratively in a team environment. Proven track record of successfully handling multiple tasks simultaneously. Portfolio Requirem...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  Các bài viết top systems engineering cộng đồng