Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  1,455 xss công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Altcoin là sự kết hợp của hai từ: tiền điện tử và tiền xu. alt là viết tắt của thay thế và ...nội dung chân trang. Quản lý phí / hoa hồng. Quản lý giá. Quản lý chính sách & điều khoản. Kịch bản đi kèm với: Hỗ trợ tuyệt vời với tốc độ phản hồi nhanh. Sửa bất kỳ lỗi hoặc nội dung bị hỏng. Giúp bạn thiết lập và cài đặt! Cơ sở dữ liệu an toàn sử dụng các câu lệnh được chuẩn bị để không có SQL Injection! Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công CSRF! Bộ lọc HTML để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công XSS! Được xây dựng bằng Khung LARAVEL mạnh mới nhất. Mật khẩu được mã hóa bằng mã hóa bcryp...

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Tim người làm PHP Đã kết thúc left

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình UI/UX của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và...tin, có kinh nghiệm thực tiễn tương đương Thành thạo với HTML5, CSS, JavaScript và hiểu sâu về cách trình duyệt hoạt động là bắt buộc. Kinh nghiệm sử dụng Git. Khả năng thảo luận, phân tích yêu cầu, thiết kế, đồng thời thực hiện tốt phương án cùng team. Nhiều kinh nghiệm với làm việc với HTML5 hoặc AngularJS, Angular 2+, Bootstrap hoặc Material. Kinh nghiệm với: HTTP, API, REST, JSON, unit test, XSS, CSRF, sync vs. async, promise, immutability, pure function. Kinh nghiệm debug và tối ưu hóa code tăng hiệu suất ứng dụng. Tư duy...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...phẩm nhanh chóng tới khách hàng. Qualification and Requirement - Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn tương đương - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc. - Thành thạo với HTML5, CSS, JavaScript và hiểu sâu về cách trình duyệt hoạt động là bắt buộc. - Kinh nghiệm sử dụng Git. - Kinh nghiệm với làm việc với ReactJS. - Kinh nghiệm với: HTTP, API, REST, JSON, unit test, XSS, CSRF, sync vs. async, promise, immutability, pure function. - Kinh nghiệm debug và tối ưu hóa code cho hiệu suất ứng dụng thông qua các công cụ - Tư duy logic tốt. Native Công việc - Phân tích yêu cầu người d...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Advanced Bug Hunter for Online Services 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of an expert Bug Hunter to assist me in identifying and addressing vulnerabilities in some web domain/online services for Key Areas for Exploration: - Cross-site scripting (XSS) - SQL injection - Remote code execution - OAuth redirection issues Ideal Experience and Skills: you MUST have experience and have gotten bounties in the past. I am looking for someone with ative experience. Level of Expertise: I'm specifically interested in freelancers with advanced expertise in bug hunting. I also want you to help me over zoom to achieve my first bug YOU MUST HELP ME ACHIEVE MY OWN BUG OVER ZOOM. YOU MUST HELP ME ACHIEVE MY OWN BUG OVER ZOOM. YOU MUST HELP ME ACHIEVE MY OWN BUG OVER ZOOM. YOU MUST HELP ME ACHIEVE MY OWN BUG OVER ZOOM. YOU MUST HELP ME ACHIEVE MY OWN

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Web App Vulnerability Scanner Đã kết thúc left

  ...play a pivotal role in my ongoing efforts to bolster web application security, and its development will be documented in a comprehensive thesis paper. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python, with the ability to leverage its capabilities in developing a vulnerability scanner. - Deep understanding of web application architectures and common security vulnerabilities (e.g., SQL injection, XSS). - Experience with cybersecurity practices, specifically in vulnerability identification and assessment. - Familiarity with existing vulnerability scanning tools and methodologies. - Strong analytical skills to effectively assess system weaknesses and suggest mitigations. - Ability to document the development process and findings for inclusion in a thesis paper. Key Requirements:...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Boost WebApp Security with AI Đã kết thúc left

  ...application in cybersecurity. - Solid understanding and experience in web application development. - Knowledge of common web app security threats (e.g., XSS, SQL Injection, CSRF). - Experience with implementing user authentication, data encryption, and access control in web applications. **Requirements:** - Develop and integrate TensorFlow AI models to identify and mitigate security threats in real-time. - Ensure the upgraded security measures cover, but are not limited to, user authentication, data encryption, and access control functionalities. - Propose and implement proactive security solutions to prevent common and emerging security issues such as XSS, SQL Injection, and CSRF. - Provide detailed documentation on the security enhancements for future maintenance and up...

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am in need of a proficient developer who is also seasoned in dealing with website security. The primary aim is to secure my website, built with PHP/MySQL and Codeigniter, from all forms of attacks such as hacking, malware, and cross-site scripting (XSS) amongst others. Expertise I am particularly interested in are: - Advanced knowledge of website security - Experience in deterring data breaches, DDoS attacks, and unauthorized data access - Practical understanding of PHP/MySQL, and Codeigniter My site requires better management of the user authentication and data storage functionalities, considered vulnerability hotspots. Sound security measures need to be implemented to curb data vulnerabilities. Google has detected some coverage issues with the site and I would need this to be...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  ...de datos asociados a esa cuenta de email (servidor, puerto, seguridad). Esta opción de cambio de email debe ser actibable/desactivable. + DOCUMENTACIÓN: comentarios en el código fuente y documentación para facilitar el mantenimiento posterior. SEGURIDAD: todos los accesos a base de datos actualizados en PHP deben ser seguros (prepared statements), protegidos ante ataques de inyección de código o xss. MILESTONES: + Entrega de código actualizado con instrucciones> validación> Pago 70%. + Pruebas durante 24h: verificación desarrollo, corregir posibles errores, si existiesen> Pago 30% restante. -------------------------------------------------------------- 2.- ENGLISH: I have a WEB panel with symfony 3 that I ...

  $610 (Avg Bid)
  NDA
  $610 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...HTTP (np. cURL) Umiejętność tworzenia testów jednostkowych i funkcjonalnych dla kodu w PHP, zgodnie z zasadami TDD (Test-Driven Development) Znajomość i stosowanie dobrych praktyk programowania, takich jak SOLID, DRY, KISS itp. Umiejętność optymalizacji kodu pod kątem wydajności i skalowalności. Znajomość i stosowanie zabezpieczeń w kontekście integracji, zapobieganie atakom typu SQL Injection, XSS itp. Staranność w tworzeniu dokumentacji kodu oraz instrukcji użytkownika dla stworzonej integracji. Napisane jako bundle do instalacji w Symfony 6 dokumentacja Zadania do wykonania to: Autentykacja z API: Implementacja skryptu autentykacji przy użyciu kluczy API Ustawienie Swagger UI do łatwej dokumentacji Dane testowe do autentykacji: Podamy osobie wybranej

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  ...browser extension. This extension will automatically find forms and fields on a webpage and then test them for vulnerabilities using special test data for that website. It automatically works in the background and alerts the user right at the browser if it finds any field or payload vulnerable to an XSS attack. It will give a heads-up to the user about that specific part of the page and add to the user's history. This will focus on detecting and alerting users to potential cross-site scripting (XSS) vulnerabilities that can have several positive outcomes and contribute to enhancing web security: Proactive Security Measures User-Driven Security Practices / Contribution to Web Security Research Customized Payload Testing To make it user-friendly, I'm planning to i...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Web Security Specialist Needed Đã kết thúc left

  I'm in dire need of an expert in web security. My website's security is currently compromised as it's vulnerable to Cross-site scripting (XSS), SQL injection and Cross-site request forgery (CSRF). I urgently require a professional to help address these vulnerabilities. Skills and Experience - Proficient in Network Security, Application Security and User Authentication - Proven knowledge in tackling XSS, SQL injections, and CSRF - Previous experience in web security is a must-have Your role would predominantly involve the mitigation and fixing of these existing issues to improve website application security. This role does not require regular maintenance or monitoring.

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Fix Wordpress Security Issues Đã kết thúc left

  Recently I have been facing WordPress security issues that I am getting from my hosting provider, I would like to fix the security issues and all security hader issues related to WordPress header security. Here are some issues that I found: X-Frame-Options X-XSS-Protection X-Content-Type-Options Content-Security-Policy HTTP Strict-Transport-Security (HSTS) HTTP Public Key Pinning (HPKP) Please run a full scan and fix all HTTP and security-related issues.

  $401 (Avg Bid)
  $401 Giá đặt trung bình
  102 lượt đặt giá

  I am seeking a expert developer with a solid background in BigCommerce and web security to help us secure our platform from XSS and code injection attacks. Key tasks and desired skills: * Ability to safeguard against XSS attacks and malicious code injection, specifically from tools like Zoombot. * Proficiency in configuring Content-Security-Policy, with tasks such as blocking all inline scripts and styles. * Expertise in permitting scripts and styles only from trusted sources— I will provide a list of these sources. * Capability to disable eval() function. Ideal candidates should have a deep understanding of web security best practices and prior experience in securing BigCommerce or similar e-commerce platforms.

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Hire a penetration tester Đã kết thúc left

  Your mission : 1. Comprehensive Web Application Security Assessment 2. Thorough Vulnerability Identification 3. Exploit Simulation and Risk Mitigation 4. Detailed Security Assessment Reports 5. Customized Recommendations for Strengthening Defenses Your abilities : - Bypass Authentication, Code Execution - SQL injection - Security monitoring - XSS (Cross-site scripting) - HTML injection - LFI (Local Life Inclusion) attack - CSRF - Network Security, Backdoors - URL Redirection attack - Host header injection - No Re-direct attack - Brute force attack etc. Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP), or Certified Information Systems Security Professional (CISSP) would be an advantage.

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...application. • Understanding of cloud storage, computing, and networking services. • Knowledge of deploying and managing applications in a cloud environment. Web Security: • Strong understanding of web application security practices. • Experience with implementing SSL/TLS, data encryption, and secure user authentication. • Familiarity with common security vulnerabilities (e.g., SQL injection, XSS) and their prevention methods. Ideal Candidate Profile: • At least 3-5 years of experience in full-stack development, particularly in SaaS platform development. • A strong portfolio demonstrating relevant projects, with a focus on SaaS and marketing tools. • Ability to translate complex requirements into functional, user-friendly software. &bull...

  $1846 (Avg Bid)
  $1846 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá

  ...minimal impact on website performance and broad compatibility with different browsers. 4. User Interface Chrome Extension UI: Intuitive interface for selecting webpage elements and entering JavaScript code. Admin Panel (Optional): Web interface for viewing and managing defined events and actions. 5. Security Code Validation: Ensure all JavaScript entered through the extension is validated to prevent XSS attacks. Server Security: Robust security measures to protect the database and API from unauthorized access and data breaches. 6. Performance Requirements Minimal Latency: Ensure the client-side script fetches and executes JavaScript with minimal delay. Low Overhead: Ensure the extension and script do not significantly affect webpage loading times. 7. Constraints and Limitations B...

  $210 (Avg Bid)
  $210 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  I am looking for a developer to upgrade my CakePHP4 project...with CakePHP and previous experience upgrading from CakePHP4 to CakePHP5 - Strong understanding of PHP and MVC frameworks - Familiarity with database management and migration - Attention to detail and ability to troubleshoot and fix any issues that may arise during the upgrade process - Should work with PHP8.1 or lastest Also we need to prevent stored/persistent cross-site scripting and persistent XSS vulnerabilities Specific Features/Functionalities to Add: - Please provide suggestions and recommendations for any new features or improvements that can be added during the upgrade process Timeline: - The upgrade should be completed within 1-2 weeks. If you have any questions or need further clarification, please feel fr...

  $207 (Avg Bid)
  $207 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Bug bounty hunting of website Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled freelancer who can help me with a bug bounty hunting project for a website. U will have t...of vulnerability: - I am not sure about the specific type of vulnerability I am concerned about, so I need someone who has expertise in identifying various types of vulnerabilities such as Cross-site scripting (XSS) and SQL Injection. Report details: - After the bug hunt, I would like a detailed report with recommendations on how to fix the identified bugs and vulnerabilities. Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience in bug bounty hunting - Expertise in identifying and fixing vulnerabilities - Familiarity with various types of vulnerabilities such as XSS and SQL Injection - Ability to provide detailed reports with recommendati...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...Includes components such as headers and footers for consistent UI presentation. 8. .htaccess: - Configures server settings to ensure compatibility with the MiniFramework Project. 9. Controller/Handling User Request: - Manages user requests and coordinates interactions between the user and the system. 10. Security/Handling Security: - Focuses on implementing security measures against XSS, CSRF, SQL injection, and more. - Utilizes techniques like try-catch and prepared statements for enhanced security. ### Documentation and UML Requirements: To maintain clarity and facilitate collaboration, comprehensive documentation and Unified Modeling Language (UML) are indispensable for the project. Ensure the following are prepared: - Use Case Diagram: - Illustrates inte...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  custom wordpress plugin Đã kết thúc left

  ...free or low cost plugin) Security / Maintenance requirements: - Maintain secure connection (SSH already configured on the site) - Use secure api connections wherever possible. - Encrypt any sensitive user data at rest using industry standards (like AES-256) - Input Validation and Sanitization: The plugin should validate and sanitize user inputs to prevent SQL injection, cross-site scripting (XSS), and other common web vulnerabilities. - In the future, we'll need to perform regular Security Audits and Updates as needed to address bugs or vulnerabilities. - Error Handling: The system should handle errors without exposing sensitive information, such as system paths, database details, or other exploitable data. - Rate Limiting and Access Control: We may need to implement ra...

  $3000 - $5000
  Nổi bật Niêm phong
  $3000 - $5000
  28 lượt đặt giá

  I need the following: User comes to The server delivers html with an iframe inside Inside the iframe there is the content from But the content of the iframe comes from the my-website.com-server When the user clicks on any link of the website inside the iframe the page load is served from the my-website...my-website.com-server which pulls it from So basically I want an iframe, inside of which there is another website rendered. The users can browse this inside-the-iframe-domain almost as if they were on the real but all html comes from my-website.com-server. The idea is that I want to run some javascript on the parent that collects info from the iframe and xss prevents that so I need to serve the content from my server

  $45 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $45
  7 bài tham dự

  ...to make sure you don't show people the wrong data, as well as some that will allow you to echo HTML safely. At this time, we ask you escape all $-variables, options, and any sort of generated data when it is being echoed. That means you should not be escaping when you build a variable, but when you output it at the end. We call this 'escaping late.' Besides protecting yourself from a possible XSS vulnerability, escaping late makes sure that you're keeping the future you safe. While today your code may be only outputted hardcoded content, that may not be true in the future. By taking the time to properly escape when you echo, you prevent a mistake in the future from becoming a critical security issue. This remains true of options you've saved to the dat...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Microservice Web-developer Đã kết thúc left

  Hey there, seeking Developer for Website Creation Using Microservices Architecture for a Social Media & E-Commerce Page ? Skills: Agora WebRTC AL ML Node.js, React.js, JavaScript, MongoDB, Redis, Web Sockets. Familiarity with Digital Ocean, AWS It's important that the entire develop...Rooms Food Delivery Tour Guide Beauty and Spa Restaurant Table Reservation Ride Sharing Tickets and Events Lawyers Services of all kinds StayToEnjoy Ads Live Stream Chat System Call and Video Call Help Center Report Center Ticket Center Calendar for Private and Business user Geo Fancing Admin Panel for StayToEnjoy Implement security measures such as encryption, validation and protection against XSS and CSRF attacks. Also we need AI for check content, pictures and video incl. live strea...

  $24869 (Avg Bid)
  $24869 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  Hello everyone, I am looking for an expert who can assist with our websites. We currently manage 3 sites that function primarily as booking forms for different events. most of these sites are clones of each other, sharing the same database and codebase. This means changes made on one can easily be tr...there them to listen in to advice. We're coordinating a client call next week (3rd october or friday 6 october), and your insights would be invaluable. The call will either be on Tuesday evening or Friday morning, based on mutual agreement. If you have the expertise and availability, please let me know, we are looking for a serious professional for this, who knows what the score is on security From XSS to a Directory Traversal etc. Looking forward to working with a dedicated ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  i launched new site for our company, need a senior QA to do wordpress detailed testing and report all issues related to functionality, SEO, content alignment, speed, any errors, responsiveness, and security or vulnerability on our site (e.g.: XSS, RCE, CSRF, SSRF, SQLi, etc. ) we want to make sure website is hack proof

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  professional Backend Developer Đã kết thúc left

  ...bottlenecks, optimizing server response times and data loading. Implement caching mechanisms to reduce server load and enhance overall website speed. Conduct load testing and performance tuning to ensure the website can handle expected traffic levels. Security Implementation:Implement security measures to protect user data and the website from threats like SQL injection, cross-site scripting (XSS), and more. Regularly update and patch server-side components to address security vulnerabilities. Collaborate with security experts to perform penetration testing and security audits. API Integration:Integrate third-party APIs or services for features like payment processing, email notifications, or external data retrieval. Ensure seamless communication betwe...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá
  E-commerce Website Đã kết thúc left

  ...recommendations based on user behavior and preferences. Featured products and best-sellers sections. 9. Reviews and Ratings: User-generated product reviews and ratings. Display of average ratings. 10. Responsive Design: Mobile-responsive layout for a seamless experience on all devices. 11. Security: SSL encryption for secure transactions. Protection against common web vulnerabilities (e.g., SQL injection, XSS). Regular security audits and updates. 12. Admin Panel: Inventory management tools. Inventory syncing. Order processing and tracking. Analytics and reporting. 13. Payment Gateway Integration: Integration with trusted payment gateways for secure transactions. 14. Shipping and Logistics: Delivery Status Monitoring 16. Social Media Integration: Sharing products on social media....

  $709 (Avg Bid)
  $709 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá
  need env vulnerable laravel ips Đã kết thúc left

  ...a project titled "Need Env Vulnerable Laravel IPS". The main purpose of this project is to identify vulnerabilities in Laravel and exploit them. Specifically, I am looking to test for the following vulnerabilities: - SQL Injection - Cross-Site Scripting (XSS) - Remote Code Execution (RCE) I would like the freelancer to test for vulnerabilities in all versions of Laravel. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Laravel - Expertise in identifying and exploiting vulnerabilities such as SQL Injection, XSS, and RCE - Experience in conducting security testing and vulnerability assessments - Familiarity with IPS (Intrusion Prevention System) If you are confident in your abilities to identify and exploit vulnerabilities in Laravel...

  $218 (Avg Bid)
  $218 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Developer Requirements Đã kết thúc left

  WordPress Expertise - Min 5 years WooCommerce Expertise - Min 5 years Strong skills in HTML, CSS, JavaScript AWS/Azure Experience....Understanding of e-commerce best practices, including product pricing, inventory management, and security. Language Localization: Familiarity with implementing multi-language support and RTL (Right-to-Left) text for Arabic. Security Expertise: Awareness of security best practices, including HTTPS encryption, data encryption, and protection against common web vulnerabilities (e.g., SQL injection, XSS). Payment Gateway Integration: Experience integrating and configuring secure payment gateways like Stripe, PayPal, or others. Version Control: Proficiency with version control systems such as Git for code management and collaboration. Performance Op...

  $7233 (Avg Bid)
  $7233 Giá đặt trung bình
  184 lượt đặt giá
  web pentesting Đã kết thúc left

  An XSS Challenge Set. Identify the invulnerable XSS challenge, and explain why. An SQLi Challenge Set.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  : Prefer Vercel or Netlify's serverless functions. Firebase's free tier might not be suitable. No pay-as-you-go plans. : Accept string inputs from a Chrome Extension and relay to the ChatGPT API. : Return the ChatGPT API's response to the Chrome Extension. Limit: E... : Return the ChatGPT API's response to the Chrome Extension. Limit: Each device should be limited to 1 request per day, even if the IP address changes due to VPN or other means. Exceeding this should prompt: "You have exceeded the API call limit for today." : Ensure the ChatGPT API key is never exposed to clients. Sanitize inputs against Cross-Site Scripting (XSS). Always use HTTPS for communication. Adherence to points 1, 4, and 5 is essential.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Project Title: Determine if Phishing link (URL) is malicious. I want an analysis of the links. 4-5 links Need breakdown and confirmation they are indeed malicious. What type of attack used. Overview: I am looking for someone who can analyze website links to determine if they are malicious or not. Believe they are XSS or session id stealing link.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...preparing both full reports and summaries of findings Skills: - Security testing - OWASP guidelines - Vulnerability identification - Report preparation List of testing should conduct on our app and web portal 1. Vulnerability Scanning 2. Authentication and Authorization Testing 3. Input Validation Testing 4. Security Misconfiguration Testing 5. Session Management Testing 6. Cross-Site Scripting (XSS) Testing 7. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Testing 8. Security Headers Testing 9. Secure File Upload Testing 10. API Security Testing 11. Mobile App Specific Testing (if applicable) 12. Encryption Testing 13. DDoS (Distributed Denial of Service) Testing 14. Social Engineering Testing 15. Compliance Testing 16. Red Team Testing If you have the required skills and experience, ple...

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...as Appium for automated testing to validate user interface and interactions on mobile platforms. Security Testing: Assure the security of all APIs by confirming the use of SSL certificates. Detect vulnerabilities concerning user data and credentials (our authentication is via Firebase). Verify that appropriate security practices are in place to mitigate risks, such as DB injection, clickjacking, XSS, MIME-Sniffing, and HSTS. Optimization of Costs, Performance, & Load Testing: Ensure the absence of code vulnerabilities that could lead to unwarranted billings at server and API providers. Implement strategies to optimize server and network requests to minimize costs, maintaining performance. Conduct load testing with tools like Apache JMeter to achieve the highest feasible spe...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Project Title: Fixing Vulnerabilities in Java Libraries I am in need of a skilled developer who can fix vulnerabilities in a set of Java libraries, specifically related to log4j. The vulnerabilities that need to be addressed include SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), and Remote Code Execution (RCE). Requirements: - Strong knowledge and experience in Java programming - Expertise in identifying and fixing vulnerabilities in Java libraries, particularly log4j - Familiarity with SQL Injection, XSS, and RCE vulnerabilities - Access to the source code of the Java libraries is necessary for fixing the vulnerabilities Timeline: - The completion of this project is required within a week If you have the necessary skills and experience to fix these vulnerabilities and can me...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...Middleware and Authentication: Implement middleware for tasks like authentication, logging, error handling, etc. Use libraries like for authentication and authorization. Validation and Input Sanitization: Validate incoming data to ensure it meets the required criteria before processing. Sanitize user inputs to prevent security vulnerabilities like SQL injection and cross-site scripting (XSS) attacks. Error Handling: Implement error handling mechanisms to provide meaningful responses to users and log errors for debugging. Testing and Debugging: Write unit tests and integration tests using frameworks like Mocha, Chai, and Supertest. Use debugging tools and techniques to identify and fix issues in your code. Deployment: Choose a hosting platform (such as Heroku, AWS, or Digita...

  $89 (Avg Bid)
  $89 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer to design a betting website, specifically a straightforward lottery system, with a substantial emphasis on security. It's crucial to engage with a professional who possesses deep knowledge and experience in the ...guidance on best development practices, hosting strategies, and measures to ensure the system remains efficient and secure. My topmost priority is to ensure the site's operability, speed, and above all, security. It's paramount that client funds remain unhackable, and all aspects related to the database, login, and payment methods are safe for users. Necessary requirements: HTML NoSQL Couch & Mongo XSS (Cross-site scripting) PostgreSQL Database Development Web Security API Azure Cloud Security SSIS (SQL Server Integration Ser...

  $1491 (Avg Bid)
  $1491 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  I'm looking for someone to create something like an exam machine with CTF challenges (preferably an .ova file, something like those machines on Vulnhub) Each vulnerability must return some flag e.g. exploiting FTP you can find file : flag{ftp_is_easy} Vulnerabilities that should appear: Network: - Anonymous FTP login - SMB - Telnet - NFS - SMTP WEB: -XSS stored, reflected (but with filter bypass) -SQLi on login page -Directory Path Traversal -CSRF or SSRF -IDOR Let me know the price and completion time Don't look at the price in my bid, I just don't know about it and don't know how to price it

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  METALLORRR Đã kết thúc left

  ...and Laravel Shop Hello, I require a person who can do security testing for my Vue.js and Laravel shop application. As part of the project, I need to identify potential vulnerabilities and security loopholes within the application. The goal is to ensure that the shop is secure and protected against common threats. Here are the specific tasks I need your expertise on: 1. Cross-Site Scripting (XSS) Testing: Verify that the application is protected against cross-site scripting attacks, where malicious scripts are injected into web pages. 2. SQL Injection Testing: Test the application to ensure that it is resilient against SQL injection attacks, where malicious SQL statements are inserted into data input fields. 3. Session Hijacking Testing: Assess the application's resista...

  $297 (Avg Bid)
  $297 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...as APIs, databases, and third-party services. Security Assessment: Conduct a thorough security assessment of the website to identify vulnerabilities, potential risks, and weaknesses in the system. Security Enhancement: Implement appropriate security measures, protocols, and best practices to ensure the website is safeguarded against common web threats, such as SQL injection, cross-site scripting (XSS), and unauthorized access. Code Review: Review and optimize the existing PHP CodeIgniter, HTML, CSS, and JavaScript code to improve performance, readability, and maintainability. Requirements: Strong proficiency in PHP CodeIgniter, HTML, CSS, JavaScript, and NoSQL. Proven experience in debugging and fixing website issues. Knowledge of secure coding practices and web application secu...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...''). The reason for refusal is that the requested media violates the Content Security Policy (CSP) directive implemented on the website. A Content Security Policy is a security mechanism implemented by websites to control the types of content that can be loaded or executed on a page. It helps prevent cross-site scripting (XSS) attacks, code injection, and other malicious activities. In this case, the CSP directive in question is "default-src 3.14.255.26 'self'". It specifies the allowed sources for different types of content on the page. The directive you provided allows content to be loaded from the IP address 3.14.255.26 and the same origin ('self'). However, the media file requested from 'https://essentialreturns

  $479 (Avg Bid)
  $479 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá

  ...as APIs, databases, and third-party services. Security Assessment: Conduct a thorough security assessment of the website to identify vulnerabilities, potential risks, and weaknesses in the system. Security Enhancement: Implement appropriate security measures, protocols, and best practices to ensure the website is safeguarded against common web threats, such as SQL injection, cross-site scripting (XSS), and unauthorized access. Code Review: Review and optimize the existing PHP CodeIgniter, HTML, CSS, and JavaScript code to improve performance, readability, and maintainability. Requirements: Strong proficiency in PHP CodeIgniter, HTML, CSS, JavaScript, and NoSQL. Proven experience in debugging and fixing website issues. Knowledge of secure coding practices and web application secu...

  $202 (Avg Bid)
  $202 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...streaming solution / web application. Where clients on the LAN can upload mp3 and mp4 files, then these files can be managed on a content management page. using CVLC and sub-processing, the program creates a multicast stream of the content. The application is not web facing, I am currently missing many features such as the playlist functionality, and the project has current vulnerabilities such as XSS and RCE. Basic user management implementation using mariaDB and mySQL would be preferential, including the use of CSRF. Any other database solution can be tailored to your needs. For the basics I would like a programmer to either implement this extra functionality, (Content management, playlist creation, etc, maybe even user management, ) and if possible, solve some problems det...

  $841 (Avg Bid)
  $841 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  The regex need to match the below payload so we need to get the 400response in area, as of now getting 200ok response. "paymentOrderReferenceNumber":"<img src=x onerror=alert(1);>" "paymentOrderReferenceNumber":"<svg/onload=alert('XSS')>"

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Develop marketplace Đã kết thúc left

  Develop a marketplace for a niche The marketplace will have 3 types of users: admin, vendor, customers Booking will have parameters such as Date, Time, and Location. Custom...bookings Admin will be able to control the site backend to access analytics, modify changes to the site, etc There will be several forms of payment methods such as Bank Transfer, PayPal, Stripe, etc. As there will be payments on the site security must be top tier and taken into consideration. • Making sure the website is 100% secure preventing any attacks towards website - Cross site scripting (XSS) - SQL Injection Attacks - Cross site request forgery XSRF/CSRF - Session Hijacking - Hide Files from the Browser - Securely Upload Files For more information, full spec, and reference website please send ...

  $664 (Avg Bid)
  $664 Giá đặt trung bình
  152 lượt đặt giá
  Ethical Hacking Đã kết thúc left

  ...and Databases such as Common Weakness Enumeration (CWE), provide details on the following vulnerabilities: a. SQL Injection. b. Cross-Site Request Forgery (CSRF) c. Cross-Site Scripting (XSS) d. Session Fixation e. Local File Inclusion (LFI) 5. Gain access to the target’s web site in the virtual environment which is provided to you using: a. SQL injection b. Cross-Site Scripting (XSS) 6. Recommend the necessary security solutions for protecting against the following risks and vulnerabilities: a. SQL Injection. b. Cross-Site Request Forgery (CSRF) c. Cross-Site Scripting (XSS) d. Session Fixation e. Local File Inclusion (LFI) ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  ajax-add-to-cart.js problem Đã kết thúc left

  ...Incorrect use of <label for=FORM_ELEMENT> <label for="pa_podokvir1583327">Podokvir</label> <label for="pa_okvir1583384">Okvir</label> snippet <?php if($attribute_name == 'pa_podokvir'):?> <td class="label"><label for="<?php echo esc_attr( sanitize_title( $attribute_name . absint( $product->get_id() ) . $randid ) ); ?>"><?php echo wc_attribute_label( $attribute_name ); // WPCS: XSS ok. ?></label></td> <td class="value"> <div id="podokvirPostId" style="display:none;" podokvir_id="<?php echo apply_filters( 'wpml_object_id', 2220, 'post' ); ?>"></div>...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Ethical Hacker Đã kết thúc left

  ...penetration testing on our web application within a tight timeframe of 1-2 weeks. The main objective of the project is to identify vulnerabilities and potential security risks. The ideal candidate should have experience in web application security and penetration testing. The specific skills required include: - Knowledge of web application vulnerabilities such as SQL injection, cross-site scripting (XSS), and CSRF - Knowledge of web application security standards such as OWASP Top 10 - Experience with penetration testing tools such as Burp Suite, Nmap, and Metasploit - Ability to provide detailed reports on findings and recommendations for remediation The project will involve testing the web application for vulnerabilities and providing a detailed report on findings and recomme...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Cyber security Mentor Đã kết thúc left

  Looking for a cyber security mentor to focus on application security, with experience in Python programming. The mentor should have intermediate-level expertise in the field. Ideal skills and experience include: - Strong knowledge of application sec...intermediate-level expertise in the field. Ideal skills and experience include: - Strong knowledge of application security, including threat modeling, secure coding practices, and vulnerability testing - Experience with Python programming language and related security libraries and frameworks - Understanding of web application security, including common vulnerabilities such as cross-site scripting (XSS) and SQL injection - Ability to provide guidance and mentorship to an intermediate-level learner, with clear communication and feedba...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Các bài viết top xss cộng đồng