Yasmine engineering systemscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  166,409 yasmine engineering systems công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Chào Microlent Systems, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Microlent Systems Đã kết thúc left

  Chào Microlent Systems, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình đang cần một tools có thể giải mã và mã hóa lại một tệp Lua với một thư viện của nhà làm game tên game : Cửu Âm Chân Kinh PC file thư viện và file lua mình có đính kèm bên dưới https://www.vn.freelancer.com/projects/reverse-engineering/tools-tin-Lua/files

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty DFM ENGINEERING hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm. Chúng tôi cần tuyển một số Freelancer có kinh nghiệm, thành thạo các Skills sau: + Dev-Ops + Docker + Kubernetes et Angular JS - Lương tính theo giờ hoặc thỏa thuận theo gói công việc, sẽ thỏa thuận theo task cụ thể - Các ứng viên thành thạo một trong các kỹ năng trên vui lòng liên hệ và gửi CV về phòng nhân sự công ty DFM ENGINEERING. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên để trao đổi cụ thể hơn về công việc và mức lương. Lưu ý CV cần chi tiết các kỹ năng, kinh ...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  Khách hang cung cấp file scan để tôi thiết kế, thỏa thuận giá và thời gian hoàn thành/ Customer provide Scan 3D files and deal prices, finished time.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Công ty Hano - Systems đang tìm gấp đồng đội thiết kế app mobile. Do dự án đang gấp nên chúng tôi cần người có kinh nghiệm ở mảng này rồi để có thể bắt đầu ngay. Chi phí: 6-8$/h hoặc trọn gói 800-1000$ deliver file phai la UI/UX + icon

  min $40 / hr
  min $40 / hr
  0 lượt đặt giá

  Freelancer cần tham khảo Tham khảo 1: Tham khảo 2: UI đã có: Yêu cầu khác: Công ty Hano - Systems đang tìm gấp đồng đội thiết kế app mobile. Do dự án đang gấp nên chúng tôi cần người có kinh nghiệm ở mảng này rồi để có thể bắt đầu ngay. Chi phí: 6-8$/h hoặc trọn gói 800-1000$ deliver file phai la UI/UX + icon Thông tin cụ thể liên hệ s k y p e : Trâm Nguyễn HCM

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...báo giá, gửi cho chúng tôi profile team của bạn: những dự án mà các bạn hoàn thành có tính năng tương tự. Hệ thống cần phải 1. Cho phép cấu hình hoa hồng (commision) theo ngành hàng - Đây là tỷ lệ merchant phải trả cho admin của hệ thống 2. Cho phép tính giá vận chuyển tự động - Thông tin điểm xuất phát (xã, huyện, tỉnh) nằm trong thuộc tính sản phẩm - Bảng giá sẽ được (Legacy Systems) cung cấp theo 2 tham số: điểm xuất phát và điểm giao nhận - Khi nhập địa chỉ giao hàng, cần tạo list box tự động: chọn tỉnh => danh sách huyện, chọn huyện => danh sách...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I want to find one freelancer or 1 small team of Web Programming, Web Design (Web developing) to handle all the Web develop problems my system (from the works of new design, develop current website to operate, maintenance website systems, ..). If you are a freelancer, you can work full time for a certain company and cooperate with us part-time. Vietnamese freelancer or Vietnamese team is an advantage! Mình muốn tìm 1 freelancer hoặc 1 team nhỏ về Lập trình Web, thiết kế Web để xử lý tất cả các vấn đề Web cho các hệ thống bên tớ (từ thiết kế mới, phát triển website cũ tới vận hành, bảo trì,...). Nếu là freelancer có thể làm cho 1 công ty nào đó rồi hợp tác ngo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  WHMCS addon for Mautic -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  A coder is required to build a WHMCS detailed addon for the latest Mautic that will synchronize client data between mautic and WHMCS leveraging full capabilities of both APIs and Systems. Eg creating clients with segments / products etc. Please read both to get an understanding of these systems and their APIs. Knowledge of WHMCS is a must.

  $225 (Avg Bid)
  $225 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer to automate our Customer Relationship Management system. Currently, we are using other manual methods to manage our customer relationships, which is not efficient. Ideal Skills and Experience: - Experience in automating Customer Relationship Management systems - Proficiency in developing custom CRM solutions - Strong knowledge of CRM software and tools - Ability to integrate CRM systems with other business systems - Understanding of data management and analysis - Excellent problem-solving skills to identify and address any issues or inefficiencies in the current system The main goal of automating our CRM system is to increase efficiency in managing customer relationships. We want to streamline processes and reduce the time and effort req...

  $577 (Avg Bid)
  $577 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Website Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...sale in India but not applicable to Australia, on other hand black Friday sale in Australia but not applicable to India, so the banner and even offers are to be applicable based on customer location - Create a user-friendly and visually appealing design - Implement necessary features and functionality for an e-commerce platform - Ensure seamless integration of payment gateways and shopping cart systems Skills and experience: - Proficiency in WordPress and e-commerce website development - Strong understanding of UI/UX design principles - Experience in customizing and implementing WordPress themes and plugins - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for website customization - Familiarity with SEO best practices for website optimization If you have the necessary skills and exper...

  $289 (Avg Bid)
  $289 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  Project Title: Control Systems Expert Needed for Immediate Task I am looking for an expert in mechatronics with specific expertise in control systems. Nature of the Task: - The task involves completing a given task related to control systems. - This could include designing a control system, troubleshooting an existing control system, or maintaining a specific control system. Deadline: - The task needs to be completed within one day. Skills and Experience: - Proven experience and expertise in mechatronics, with a focus on control systems. - Strong knowledge of control system design, troubleshooting, and maintenance. - Proficiency in relevant software tools and programming languages. - Ability to work efficiently and meet tight deadlines. If you are an exper...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled full stack MERN developer (React.js + Node.js) to complete an existing ERP system. I am an individual freelancer, so no agencies, please. Specific Features: - Inventory management functionality needs to be impl... so no agencies, please. Specific Features: - Inventory management functionality needs to be implemented in the ERP system. Timeline: - The preferred timeline for this project is 3-4 weeks. Technology Preferences: - I have specific technology or framework preferences for this project. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in React.js and Node.js. - Experience in developing ERP systems. - Knowledge of inventory management and related functionalities. - Ability to work independently and deliver high-quality work within the specified...

  $312 (Avg Bid)
  $312 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to build an Android and iOS software for my smartphone covers e-commerce brand. The software should have the following features and requirements: Features: ...design, but I am open to suggestions and creative input from the developer. Sales volume: - I plan to sell more than 500 smartphone covers through the e-commerce platform. Ideal skills and experience: - Experience in developing e-commerce software for both Android and iOS platforms - Proficiency in integrating payment gateways and generating invoices - Strong knowledge of inventory management systems - Experience in implementing customer review features in e-commerce platforms If you have the required skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of your prev...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  We are currently on the seeking a talented and experienced freelance developer with a strong background in Node.js, Microsoft SQL Server (MSSQL), and the QuickBooks Online (QBO) API. Our goal is to create a robust integration that seamlessly syncs data between a our Sales/Invoicing/CRM system and QuickBooks Online. Key Requirements:...Proficiency in working with Microsoft SQL Server is essential. You should be comfortable with designing, querying, and managing databases. Familiarity with QuickBooks Online API: Experience in integrating with the QuickBooks Online API is crucial. You should be able to navigate and implement the API's features effectively. Understanding of Sales/Invoicing/CRM Systems: Prior experience in dealing with sales, invoicing, or CRM systems will...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Webflow website 6 ngày left

  Webflow Website I am looking for a skilled web designer to create a portfolio website for me. Need to createmove this site to my WebFlow space. Exactly as is for now. and add options - set domain name - add a second co-founder on a page - maybe change a contact form Pls send me your price for the whole project.

  $214 (Avg Bid)
  $214 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  CopyTyping 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are seeking a detail-oriented and highly organized Remote Data Entry Specialist to join our team. The ideal candidate will be responsible for accurately inputting and maintaining data in our systems, ensuring data integrity and consistency. This is a remote position that requires a strong commitment to accuracy and attention to detail. Key Responsibilities: Data Entry: Accurately input data from various sources into our database or software systems. Data Verification: Verify the accuracy and completeness of data entries, cross-referencing information to ensure data integrity. Confidentiality: Handle sensitive information with discretion and maintain strict confidentiality.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can use Simulink to analyze a high voltage generator schematics. There are a few modules in the schematics, including - a PWM control m...feedback to the PWM for auto-adjust. The schemeatics will be provided. Analysis Required: - I am looking for both efficiency and stability analysis from the Simulink model. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Simulink and its various analysis tools - Strong understanding of high voltage generator schematics - Experience in analyzing efficiency and stability in electrical systems - Knowledge of PWM (Pulse Width Modulation) adjustment techniques - Ability to interpret and analyze complex electrical diagrams and schematics - Attention to detail and ability to accurately interpret simulati...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Recruitment Consultant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Recruitment Consultant I am looking for a recruitment consultant to help fill 3 to 10 yrs of experience level positions in the IT industry. Skills and Experience: - Proven experience in recruiting for...Strong understanding of the technology industry and its trends - Excellent communication and negotiation skills to effectively communicate with both clients and candidates - Experience in conducting interviews and assessing candidates' qualifications and fit for the role - Ability to manage multiple open positions simultaneously and prioritize tasks accordingly - Familiarity with applicant tracking systems and other recruitment software If you have experience in technology recruitment, immediately available to start and are able to fill 5 to 7 open positions, please submit...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ? Join Our Team at Growth Magnet Studio! ? Are you a backend maestro seeking a remote opportunity? We're searching for a Remote GHL Specialist to be a vital part of our team (Must be from India) Skills Requirements: Proficiently manage backend systems: sub-accounts, user journeys, and website/funnel operations. Expertise in integrating ChatGPT . Proven track record in Twilio and Mailgun integrations for seamless operations. Craft follow-up sequences, ensuring precision, and handling system optimization. Create and maintain robust systems, ensuring flawless performance. Set up Saas accounts, enhancing their functionality for peak efficiency. Automate workflows to streamline operations and enhance productivity. Manage pipelines, opportunities, contacts, and memberships ...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my interior design business. The purpose of the website is...website should have a clean and modern design that reflects the aesthetic of our brand. - A contact form should be included to allow visitors to easily get in touch with us for inquiries or consultations. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing websites for the interior design industry. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Familiarity with content management systems (CMS) such as WordPress. - Strong attention to detail and an eye for visual design. If you have a portfolio of previous website projects in the interior design field, please include it in your proposal. The deadline for this project is two months from the s...

  $180 (Avg Bid)
  Gấp
  $180 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá

  Website Development - Type of website: E-commerce - Spe...Customer registration and login system - Shopping cart and order management system - Inventory management system - Sales analytics and reporting The ideal candidate should have experience in developing e-commerce websites and proficiency in php. Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is also required to ensure seamless integration and customization. Additionally, familiarity with database management systems and security protocols is highly preferred. If you are a detail-oriented and innovative web developer with a strong understanding of e-commerce functionalities, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and demonstrate your ability to deliver high-quality websites within the specified...

  $640 (Avg Bid)
  $640 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  Full time - Data Engineering Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for a Full-time Data Engineering Experts ( experience 5-15 years) with the following skills and experience: Skills: - Proficiency in Python - Strong knowledge of SQL - Familiarity with Big Data technologies - Snowflake experience is a plus Ideal candidate: - Has experience in building data pipelines - Can efficiently clean and process large datasets - Can create a robust data infrastructure Scope of the project: - Data cleaning and processing

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Key Requirements: UI Conversion: Convert the existing chatbot UI to a WordPress plugin, ensuring a seamless integration with the WordPress platform. Token based Authorization and Authentication: When users install and activate the plugin, they will be prompted to enter the provided token and their registered email. Verify the authenticity of the provided token and email to control acce...updates and feature enhancements. Documentation: Provide comprehensive documentation on how to install, configure, and use the plugin. Skills Required: Proficiency in WordPress plugin development. Strong experience with wordpress plugin development, PHP, HTML, CSS, and JavaScript. Knowledge of security best practices for web development. Familiarity with user authentication and authorization syst...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  <Overview> Please collect information on vehicles or service information that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is related to vehicle navigation systems. A problem with using a vehicle's navigation system is that the user must enter information about the destination themselves. To solve this problem, the in-vehicle computer acquires information about the car's current location and direction of travel, as well as information about the user (schedules, frequently used routes, etc.) stored in the cloud, etc., and uses these to predict the destination. It then provides the user with information related to the destination. Information related to the destin...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  2 bài tham dự

  Project Title: Mu...behavior analysis: The system should provide recommendations based on the user's behavior and preferences. - Web development: The candidate should be proficient in website development to integrate the recommendation system seamlessly into my website. Skills and Experience Required: - Proficiency in genre-based recommendation algorithms. - Experience in user behavior analysis and recommendation systems. - Strong web development skills, including knowledge of relevant programming languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript). - Familiarity with website integration and API implementation. If you have a passion for music and the skills mentioned above, I would love to discuss this project further with you. Please provide examples of your previous work and any relev...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  We are a startup based out of Bangalore, looking for someone long-term. We expect a Fast turnaround, and we are not interested in Agencies. We are looking for a Frontend Developer (Medical CRM Application using MERN Stack) We are seeking an experienced front-end deve...with team members, and be open to feedback. Qualifications: - Proven experience in frontend development, particularly in React.js and the MERN stack. - Strong understanding of web performance optimization, responsive design, and cross-browser compatibility. - Familiarity with security practices in web development and HIPAA compliance. - Experience with API integration, particularly with CRM systems like Zoho. - Excellent problem-solving skills, attention to detail, and ability to work in a collaborative team envi...

  $751 (Avg Bid)
  $751 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  ...loans - Experience in identifying potential lenders - Excellent communication skills - Ability to effectively communicate with lenders via email or phone We are mortgage brokerage for DSCR and Non QM loans in the US and I am looking for a mortagge auction specialist for our loans 1. You job will be to locate new lenders and get them on board to work with us 2. Connect to their online pricing systems and generate quotes 3. Email and call lenders to gather quotes 4. Update the client on every quote and add the quote to a spreadsheet 5. Do another auction between the 3 best quotes by sending them to the winning lenders 6. Consult the client on which loans are the best ones from alll of the offers we got 7. Sign the borrower on a term sheet approval once they chose a lender We are...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website for our dive resort in Tulamben Bali. The main goal of the website is to attract ne...improve the website's visibility on search engines through SEO services. This will help drive organic traffic and increase our online presence. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in web development and design - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Knowledge of SEO best practices and techniques - Familiarity with online booking systems If you have a creative eye for design, expertise in SEO, and the ability to create a visually stunning website that showcases our dive resort, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and any relev...

  $1666 (Avg Bid)
  $1666 Giá đặt trung bình
  147 lượt đặt giá

  I am in need of an engineer who can provide a letter stating that the existing foundation will hold a medium-sized metal garage that I want to install. Requirements: - En...medium-sized metal garage that I want to install. Requirements: - Engineer should have experience in assessing foundation strength and providing written assessments - Familiarity with local county regulations and requirements for permitting is essential - Ability to provide a general assessment of the foundation's ability to hold a medium-sized metal garage Skills and Experience: - Structural engineering expertise - Knowledge of local building codes and regulations - Strong communication skills to provide a clear and concise written assessment of the existing foundation's suitability for the metal ...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...passionate Freelancer Generative AI Trainer to join our team. The ideal candidate will have expertise in Generative AI technologies, specifically in Long Language Models (LLMs), and a deep understanding of the underlying mechanisms behind their functioning. This role involves training and educating teams on various aspects of Generative AI, including LLMs, common pipelines, data querying, prompt engineering, fine-tuning, challenges at the enterprise scale, knowledge graph applications, non-functional requirements (NFRs), and the comparison between on-premises and cloud-based LLM implementations. Key Responsibilities: Generative AI Overview: Deliver comprehensive training sessions on the workings of Long Language Models (LLMs) and their application in various domains. Common Pi...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  b&b booking website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer to create a b&b booking website. The main purpose of the website is to allow users to book accommodations. Preferred Platform: This question was skipped. Specific Features: I require online payment integration to provide a sea...skilled developer to create a b&b booking website. The main purpose of the website is to allow users to book accommodations. Preferred Platform: This question was skipped. Specific Features: I require online payment integration to provide a seamless booking experience for users. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development and design - Experience in integrating online payment systems - Familiarity with booking system functionality - Strong attention to detail and ability to create a user-f...

  $322 (Avg Bid)
  $322 Giá đặt trung bình
  110 lượt đặt giá
  Backend Developer Edit Express API Node.js 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Backend Developer with experience in Express API needed for editing and enhancing an existing API to finish creating a currency switcher. Specific requirements for the project include: - Implement multiple currencies in the app histor...the app history such as chart and other sections of the application (USD , CNY, JPY, EUR) - Separate /token/xrp into it's own page eliminating it from the main landing page metrics. - The project timeline is less than 1 week Ideal skills and experience for the job: - Strong proficiency in and Node.js - Experience with API development and editing - Knowledge of database management systems, such as MongoDB - Familiarity with bug fixing and performance optimization - Ability to work efficiently and deliver high-quality code within tight deadl...

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  E commerce furnitures and shipping 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...platforms such as Shopify, WooCommerce, or Magento. - Experience in designing user-friendly and visually appealing interfaces. - Knowledge of responsive design to ensure optimal viewing across various devices. 2. E-commerce Functionality: - Ability to integrate secure payment gateways for smooth online transactions. - Expertise in managing product catalogs, inventory, and order management systems. - Familiarity with setting up shipping options and calculating shipping costs. 3. SEO and Digital Marketing: - Understanding of SEO best practices to optimize the website for search engines. - Knowledge of online marketing strategies to drive traffic and increase conversions. - Experience in utilizing analytics tools to track website performance and make data-d...

  $2128 (Avg Bid)
  $2128 Giá đặt trung bình
  253 lượt đặt giá

  ...smart voicemail of Restaurant Baguette, how can I help?” 3. Forward call to “Vocode” () 4. Set up Vocode with Deepgram's speech recognition engine. 5. Process calls with an LLM from OpenAI. 6. Use Azure's Text to Speech for voice synthesis. 7. Send call transcript via email or Slack webhook. Skills Required: - Experience with Twilio or Asterisk voicemail systems. - Proficiency in implementing voice recognition and text-to-speech technologies. - Knowledge in configuring and deploying open-source packages like Vocode. - Ability to integrate APIs from Deepgram, OpenAI, and Azure. - Strong capabilities in Linux server management and configuration. - Expertise in scripting (e.g., bash) for automation of deployment processes. Provided to You: - Twilio ac...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Concrete Slab Plans I am looking for a freelancer with experience in designing and creating concrete slabs for medium-sized projects ranging from 100 to 500 square feet. The ideal candidate should have a strong background in construction and b...they will take to design and construct the concrete slab will be highly valued. Please note that this project is specifically for the design and planning of the concrete slab. The actual construction will be handled separately. Skills and experience required: - Experience in designing and constructing concrete slabs for building foundations - Strong background in construction and structural engineering - Ability to provide evidence of past work in this field To thebright sode if the blue line will be new the blue line is the current outs...

  $982 (Avg Bid)
  $982 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Copy & Paste React Native apps -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...projects. Team Support: You'll be a part of a community that values collaboration and support. You'll never feel stuck or alone in any project. Career Growth: Demonstrated excellence could lead to more responsibilities and vertical movement within the company. This is more than a job; it could be the beginning of a career. Be Part of Innovation: Zeal is at the forefront of revolutionizing POS systems globally, and you'll be contributing to something big!...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  oracle padding on wallet.dat file 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  HI guys one source code is used in that vi...darlene pro source code for me.....I am looking for a freelancer who has experience with Oracle and can assist with padding the file. Specific Version of Oracle: Oracle 11g, Oracle 12c, or Oracle 19c. Purpose of Padding: The main goal is to enhance security. Deadline: There is no specific deadline for this task. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Oracle database systems, specifically the chosen version (11g, 12c, or 19c). - Experience with file manipulation and padding techniques. - Familiarity with security measures and best practices in Oracle databases. - Attention to detail and ability to follow instructions accurately. - Effective communication skills to understand and address any concerns or code

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Android developer who can add Login/Register features & take a photo of the front camera when a wrong password i...experience working with Android Studio. Specific requirements for the project include: - Implementing a user login and registration system - Creating secure authentication and password reset processes - Storing user information securely in a database Skills and experience required: - Strong proficiency in Java and Android Studio - Experience with implementing user authentication and registration systems - Familiarity with database management and security best practices The project timeline is expected to be completed within 1-2 weeks. The developer should be able to work efficiently and deliver high-quality code within the specifi...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a consultant who can provide...create an open floor plan, allowing for a more spacious and fluid layout. I have a preference for a traditional design style, and I am seeking a professional who can help me incorporate this aesthetic appeal into the remodel. Time is of the essence, and I would like the consultation and remodel to be completed within 1 month. Ideal skills and experience for this job include: - Structural engineering expertise to ensure the removal of the pillar does not compromise the structural stability of the space. - Knowledge of interior design and architectural principles to create a cohesive and visually pleasing open floor plan. - Experience working on projects with tight deadlines to ensure the project is completed within the specified ...

  $1024 (Avg Bid)
  $1024 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my restaurant. The website will have more than 7 pages, including a homepage, menu, about us, contact, and other important sections. Design: - I have specific design references in mind for the website. I will provide you with these references...online ordering, menu display, and a reservation system are not required. Skills and Experience: - Experience in web development, specifically in creating websites for restaurants or similar businesses, is preferred. - Knowledge of responsive design and user-friendly interfaces is necessary. - Strong proficiency in HTML, CSS, and JavaScript is required. - Familiarity with content management systems (CMS) is a plus. Please provide examples of your previous work in your...

  $2187 (Avg Bid)
  $2187 Giá đặt trung bình
  190 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a website for my start-up. The website should have a sign up/ log in function. Platform: Custom-built Design: I have a clear vision for the design and layout of the website. Number of Pages: The website will have 4-7 pages. Ideal...function. Platform: Custom-built Design: I have a clear vision for the design and layout of the website. Number of Pages: The website will have 4-7 pages. Ideal skills and experience for the job: - Experience in custom-built website development - Strong design skills and ability to bring my vision to life - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Experience with user authentication and login systems - Ability to create a responsive and user-friendly interface - Attention to detail and ability to meet...

  $1028 (Avg Bid)
  $1028 Giá đặt trung bình
  183 lượt đặt giá
  Trophy icon Canva Presentation Template 9 ngày left

  I am looking for a skilled Canva designer to create a template for a presentation that will inform and educate our customers/clients. The presentation should contain about 40 slides and should be visually engaging and professional. Ideal S...the background color. Headings and Titles should be in bold. Be sure to use a consistent design language throughout the presentation. Please deliver as a .png (2,880px x 1,620px), .pdf, and a public link to the design. The purpose of this slide deck is to educate prospective investors about the benefits of real estate investing, the economic fundamentals of our target market, as well as our systems, processes, team and strategic partners. Please add an additional slide at the end that includes a place to detail the 3 biggest risk factors of...

  $150 (Avg Bid)
  $150
  4 bài tham dự
  Website with salespage 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are setting up our business webite. We are a consultant company, servicing softwares that are used by insurance companies for their claim handlings, we service construction contractors and autoshops both that work for insurance claims and on the free market and we also service car rental companies with fleet managements systems. We need someone to setup our website in Wordpress and make it look professional. We have put up a theme, but it is up only with the dummy content. We have some pages that we want to be on there they are put in together under "þjónustur" but these things we would like to appear in the scroll down pages on the start page. The theme we uploaded uses elementor, we are not used to work with that, if that is easy to use and with out any...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  Backend Developer Edit Express API 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Backend Developer with experience in Express API needed for editing and enhancing an existing API to complete a currency switcher. Specific requirements for the project include: Implementing multiple currencies in the ap...switcher of the application similar to taptools Separating /token/xrp into its own page and removing it from the main landing page metrics that include all other tokens. The project timeline is less than 1 week. Ideal skills and experience for the job: Strong proficiency in and Node.js. Experience with API development and editing. Knowledge of database management systems, such as MongoDB. Familiarity with bug fixing and performance optimization. Ability to work efficiently and deliver high-quality code within tight deadlines.

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  ...manage client progress and billing. Functionalities needed: - Client progress tracking - Billing and invoicing System migration: - This is a new system, so no data migration is required. Reports: - I would like regular reports to be generated from the database. Ideal skills and experience: - Proficiency in Access database development - Experience in client progress tracking and billing systems - Knowledge of report generation in Access - Attention to detail and ability to meet deadlines I am using DT Max income tax software. I will be updating client progress and billing on individual clients as I process tax returns on a daily basis. I want to run a nightly extract of the data in my tax database and import into the access database. I want access to add any new reco...

  $383 (Avg Bid)
  $383 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Yoga Website with booking options 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Offered: - Group classes - Private sessions - Online Classes Booking Features: - Slot Selection - Calendar Online Shop feature Preferred Payment Gateway: - PayPal Skills and Experience: - Web development expertise to create a user-friendly and visually appealing website - Knowledge of integrating booking features and payment gateways - Familiarity with yoga class scheduling and management systems - Strong attention to detail to ensure accurate and seamless booking process The client is looking for a professional web developer who can create a yoga website with booking options. The website will primarily focus on offering Hatha Yoga classes. The ideal candidate should have experience in web development and be able to integrate slot selection for class bookings. Additionally,...

  $222 (Avg Bid)
  $222 Giá đặt trung bình
  127 lượt đặt giá
  SAP B1 and courier integration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me with a SAP B1 and courier integration project for my existing business. The scope of the integration is complete system ...complete system integration, where I would like to seamlessly integrate our SAP B1 system with the ability to seamlessly integrate into multiple courier providers. Skills and experience needed for this project include: - Expertise in SAP B1 integration - Experience in integrating courier services, specifically with FedEx - Knowledge of API integration and data synchronization - Familiarity with ERP systems and logistics processes The ideal freelancer will have a strong understanding of SAP B1 and courier integrations, and will be able to efficiently and accurately sync data between our SAP B1 system and FedEx courie...

  $578 (Avg Bid)
  $578 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website for the electrical industry in the UK. The website will have two main sections: a mybuilder area and a product information section. Mybuilder Area:...product comparison feature for the products in the electrical industry. - The product database should be searchable. - There should be a user review and rating system for the products. Ideal Skills and Experience: - Experience in web development, specifically in creating job posting and bidding systems. - Knowledge of affiliate marketing and how to implement it on a website. - Proficiency in creating searchable product databases and product comparison features. - Familiarity with user review and rating systems. Please provide a quote for the cost of creating this we...

  $602 (Avg Bid)
  $602 Giá đặt trung bình
  143 lượt đặt giá