Bower Công việc và cuộc thi

Bower experts are individuals who can help you manage packages for the web and help you add to your tools and workflow.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Bower Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Bower Power Hour hsbsbxjsndnd 1 Bower Apr 19, 2018 Apr 19, 20181n 23g ₫568182
Bower 4 04-03 Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03Bower 4 04-03v 1 Bower Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Đã kết thúc ₫2272727
Yet Another Bower 04-03 Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03Yet Another Bower 04-03 1 Bower Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Đã kết thúc ₫2272727
Another Bower 04-03 Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03Another Bower 04-03 1 Bower Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Đã kết thúc ₫3022727
04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 04-03 Project 2 Bower Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Đã kết thúc ₫3272727
Post Project 04-03 Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03Post Project 04-03 3 Bower Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Đã kết thúc ₫1181818
03-27 Project 2 03-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 203-27 Project 2 1 Bower Mar 27, 2018 Mar 27, 2018Đã kết thúc ₫568182
Design and build me a website. I need a new website. I need you to design and build a landing page. 5 Bower Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Đã kết thúc ₫3068182
Check PVP 03-12 Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12Check PVP 03-12 2 Bower Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Đã kết thúc ₫1022727
Bower 03-07 Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07Bower 03-07 4 Bower Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Đã kết thúc ₫568182
christmas0213181 christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181christmas0213181 2 Bower Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Đã kết thúc ₫568182
Test Project 02-12 Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12Test Project 02-12 2 Bower Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Đã kết thúc ₫568182
Project for ftorresfl1 Project for ftorresfl1Project for ftorresfl1 Project for ftorresfl1 Project for ftorresfl1 1 Bower Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Đã kết thúc ₫340909
christmas0206185 christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185christmas0206185 2 Bower Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Đã kết thúc ₫568182
Test Award Issues 01-29 Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29Test Award Issues 01-29 1 Bower Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Đã kết thúc ₫568182
Design an educational wbsite Design an educational website with galleries 3 Bower Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Đã kết thúc ₫144762
Design a website for an educational tour I need a new website. I need you to design and build a landing page. 2 Bower Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Đã kết thúc ₫568182
CEF in RichEdit using Ultmate++ [url removed, login to view], you need to be able to draw a circle in richedit to show that you can fulfill this requirement. [url removed, login to view] default project is to insert cef into richedit. You should also be able to save with rtf. 0 Sencha / YahooUI, Knockout.js, Bower, Splunk, MeteorJS Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Đã kết thúc -
Ultimate++ and CEF Integrating CEF and ultimate++, the CefBrowser controls (menus) should be created by Ultimate++ like insert table(of Ultimate++) , save as qtf(of Ultimate++) , ....., save as html(of cef) real integration. And ltimate++ classes merge. 7 HTML, Sencha / YahooUI, Bower, Splunk, MeteorJS Sep 27, 2017 Sep 27, 2017Đã kết thúc ₫9547482
both Skills 4 Both Skills 09-18Both Skills 09-18Both Skills 09-18 0 Giáng sinh, Bower Sep 17, 2017 Sep 17, 2017Đã kết thúc -
Both Skills 2 Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2Both Skills 2 0 Giáng sinh, Bower Sep 17, 2017 Sep 17, 2017Đã kết thúc -
Both Skills 3 Both Skills 09-18Both Skills 09-18Both Skills 09-18 0 Giáng sinh, Bower Sep 17, 2017 Sep 17, 2017Đã kết thúc -
Both Skills 09-18 Both Skills 09-18 5 Giáng sinh, Bower Sep 17, 2017 Sep 17, 2017Đã kết thúc ₫476260
Mobile Bower 09-15 Mobile Bower 09-15Mobile Bower 09-15Mobile Bower 09-15Mobile Bower 09-15 1 Bower Sep 15, 2017 Sep 15, 2017Đã kết thúc ₫195977
Desktop Bower 09-15 Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15Desktop Bower 09-15vvv 1 Bower Sep 15, 2017 Sep 15, 2017Đã kết thúc ₫454545
Bower Christmas 3 09-14 Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14Bower Christmas 3 09-14 0 Giáng sinh, Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Bower in Christmas Project 09-14 Just wanted to test this out, do not bid. Just wanted to test this out, do not bidJust wanted to test this out, do not [url removed, login to view] wanted to test this out, do not bid. 0 Giáng sinh, Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Chris Bower 09-14 Just wanted to test this out, do not bid. Just wanted to test this out, do not bidJust wanted to test this out, do not [url removed, login to view] wanted to test this out, do not bid. 0 Giáng sinh, Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Bower and Christmas Project 2 09-14 Bower and Christmas Project 2 09-14 Bower and Christmas Project 2 09-14Bower and Christmas Project 2 09-14Bower and Christmas Project 2 09-14Bower and Christmas Project 2 09-14Bower and Christmas Project 2 09-14Bower and Christmas Project 2 09-14Bower and Christmas Project 2 09-14 0 Giáng sinh, Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Bower and Christmas 09-14 Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14Bower and Christmas 09-14 0 Giáng sinh, Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Bower Project for me 09-14 Just wanted to test this out, do not bid. Just wanted to test this out, do not bidJust wanted to test this out, do not [url removed, login to view] wanted to test this out, do not bid. 0 Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Christmas Bower 2 09-14 Mobile Christmas 09-14Mobile Christmas 09-14Mobile Christmas 09-Mobile Christmas 09-14Mobile Christmas 09-14 0 Giáng sinh, Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Mobile Bower 09-14 Mobile Christmas 09-14Mobile Christmas 09-14Mobile Christmas 09-Mobile Christmas 09-14Mobile Christmas 09-14 0 Bower Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Đã kết thúc -
Mobile Christmas Bower Mobile Christmas Project 09-12Mobile Christmas Project 09-12Mobile Christmas Project 09-12Mobile Christmas Project 09-12 1 Giáng sinh, Bower Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc ₫568182
Mobile Bower and Christmas Project Mobile Christmas Project 09-12Mobile Christmas Project 09-12Mobile Christmas Project 09-12 0 Giáng sinh, Bower Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc -
Mobile Bower Project Mobile Christmas Project 09-12Mobile Mobile Christmas Project 09-12 Mobile Christmas Project 09-12 09-12 1 Bower Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc ₫1022727
New User's Bower Project Test describe this to me 0 Bower Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc -
Titanic Monarch Titanic MonarchTitanic MonarchTitanic Monarch 0 Bower Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc -
Bower Project shshnsns Hshshdhdhdhdjd 1 Bower Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Đã kết thúc ₫568182
Fill in a spreadsheet with data I need you to fill in a spreadsheet with data. 7 Bower Aug 23, 2017 Hôm nayĐã kết thúc ₫458744
lease abstraction Please find below the JD’s for the current Openings: Lease Abstraction Process: Abstracting the vital points from the lease documents as required by the client. Quality Lead/Quality Expert: Opening-1 Experience – 6 to 8 years Should perform a Sanity check of the abstracts received from the reviewers and approving it for deliverables Should take ownership of the deliverables and m... 0 Kiểm tra kỹ thuật tự động, Scala, Knockout.js, Bower Aug 11, 2017 Aug 11, 2017Đã kết thúc -
angular 1 expert needed I need angular 1 expert for small project. for any expert it wont take more than 10 hours. you have to work with 15 api's. they are simple CRUD operations. all the APIs are ready. and html css is ready. all left is angular work. I am adding the files for front end. that will give you an idea of how much work you will be doing. IMPORTANT : Budget is 5000 INR. please dont bid more than ... 20 Javascript, node.js, Angular.js, Bower Aug 9, 2017 Aug 9, 2017Đã kết thúc ₫2518618
A bunch of attachments Bower I need a new website. I need you to design and build a landing page. 0 Bower Jul 31, 2017 Jul 31, 2017Đã kết thúc -
Design a new product website design a product website 1 Bower Jul 12, 2017 Jul 12, 2017Đã kết thúc ₫886364
Write some Articles 12768 Write some Articles 12768 Write some Articles 12768 0 Bower Jul 11, 2017 Jul 11, 2017Đã kết thúc -
Showing 1 to 45 of 45 entries
« 1 »