f# Công việc và cuộc thi

F# is an efficient programming language that has its foundations as a .NET framework. It was developed by Microsoft as an open source, multi-purpose programming language that aids developers to write basic code to provide solutions to difficult problems.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a f# Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Sudoku Solver in F# I need a Sudoku solver in F#. I have one that solves in backtracking but I need some extra heuristics added to it. I also need one other solution using any other suitable algorithms for solving Sudoku problems. I need this very quickly! 3 Thuật toán, Artificial Intelligence, f# May 10, 2018 May 10, 2018Đã kết thúc ₫5295455
F# Program Sudoku Solver I need a Sudoku solver written in F#. I need a back tracking solution, a backtracking solution with an admissible heuristic and a backtracking solution with an admissible heuristic and arc-consistency. I also need one more algorithm solution. I need this pretty quickly as well. Let me know if it sounds like something you can do and I will give you more details! 4 Thuật toán, Artificial Intelligence, f# May 8, 2018 May 8, 2018Đã kết thúc ₫3454545
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »