HTC Vive Công việc và cuộc thi

The HTC Vive is a virtual reality headset developed and manufactured by HTC and Valve to deliver on the promise of VR. Virtual reality is a technology that uses Virtual reality headsets such as the HTC Vive, sometimes in combination with physical spaces or multi-projected environments, to generate realistic images, sounds and other sensations that simulate a user's physical presence in a virtual or imaginary environment.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a HTC Vive Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »