IBM Bluemix Công việc và cuộc thi

IBM Bluemix is the most recent cloud offering from IBM. This cloud computing platform amalgamates PaaS with IaaS to create, operate and manage apps in the cloud. IBM Bluemix was also created for integration and supports several major programming languages and runtimes.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a IBM Bluemix Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Video Based UDEMY Course On IBM Bluemix 1. You have to make a Video Based Course on IBM Bluemix. 2. You have to make the course curriculum also. 3. You have to complete the project within 30 days. 4. Maximum course duration is 5 Hours 5. Audio quality MUST be Professional and Voice should be Engaging 1 Điện toán đám mây, IBM Bluemix Jun 13, 2018 Jun 13, 201815g 28t $407
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »