jqGrid Công việc và cuộc thi

jqGrid was created to effectively manoeuvre tabular data on the web. It is an Ajax-enabled JavaScript control that utilises Ajax callbacks to allow its integration with server-side technology.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a jqGrid Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
https://lawrencemacaulay.liberal.ca/ I'M [url removed, login to view] MACAULAY BY NAME,A UNITED KINGDOM CITIZEN I am urgently in need of a Livestock Farm-house Supervisor and Manager who is willing to work and relocate to UNITED KINGDOM The contract duration is 3 years renewable with a good salary and other incentives. This job is open for both male and female candidate. Serious and interested candidate should forward th... 1 jqGrid Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Đã kết thúc ₫398369
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »