Nginx Công việc và cuộc thi

Nginx is small, lightweight and high performance web server and email proxy software. It is used for serving web (HTTP) requests by many domains on the internet. Your business may need help installing, configuring, or maintaining Nginx. You can find freelancer help for Nginx right here. Simply start by posting your Nginx job today!
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Nginx Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Convert Apache to NGINX config Hi, We need a working NGINX config for this .htaccess file. <IfModule mod_negotiation.c> Options -MultiViews </IfModule> RewriteEngine on Options +FollowSymlinks IndexIgnore * RewriteRule .htaccess - [F] RewriteBase / RewriteRule (.*)(common|library|upload|userfiles)(/)(.*)$ $2$3$4 [QSA,L] RewriteCond %{request_uri} ^(.*)(addons|themes)(/)(.*)$ RewriteRule (.*)(addon... 18 Apache, Nginx Jun 18, 2018 Jun 18, 20181n 21g $117
centos install varnish with https I want to use varnish for https. basic I installed varnish on server centos has WHM. I want to pass proxy https to port 403 to port 80 varnishes can cache. anyone experience with setting varnish cache with https can help me 18 Quản trị hệ thống, Linux, Apache, Nginx, Debian Jun 17, 2018 Jun 17, 201816g 33t $10
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »