Racket Công việc và cuộc thi

Racket is a popular general purpose, multi-paradigm programming language created as part of the Lisp/Scheme family.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Racket Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
minimalist Database in Racket The project will aim to develop a minimalist database management system using the functional paradigm. This system will allow you to create and delete tables, as well as perform basic operations on them: insert, select, update, and delete. 0 Prolog, Haskell, Lisp, Scheme, Racket Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Đã kết thúc -
Mini Database The project will aim to develop a minimalist database management system using the functional paradigm. This system will allow you to create and delete tables, as well as perform basic operations on them: insert, select, update, and delete. 2 Lisp, Scheme, Racket Mar 29, 2018 Mar 29, 2018Đã kết thúc ₫1181818
Racket/Scheme/Lisp Programmer -- 6 Hi, I have a big project that needs to be done in Racket/Scheme. If you are Racket/Scheme Developer, your help will be appreciated. Thank you! I will followup with more details to shortlisted candidates. 4 Lập trình C, Haskell, Lisp, Scheme, Racket Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Đã kết thúc ₫90909
Racket/Scheme/Lisp Programmer -- 5 Hi, I have a big project that needs to be done in Racket/Scheme. If you are Racket/Scheme Developer, your help will be appreciated. Thank you! I will followup with more details to shortlisted candidates. 1 Prolog, Lắp ráp, Lisp, Scheme, Racket Feb 3, 2018 Feb 3, 2018Đã kết thúc ₫159091
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »