Underscore.js Công việc và cuộc thi

Underscore.js is a JavaScript library that performs utility functions for common programming tasks. This belt library has functional programming support that you would expect without taking the built in JavaScript objects further.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Underscore.js Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Make a form page using underscore.js, vue.js, lo-dash I want you to make a form page using [login to view URL], [login to view URL] and lo-dash. Its a pretty big form. There are many fields (form designer, if you will). I also want to be able to edit the form using data from single json or array. So basically two forms: 1 : Create Data Form 2 : Edit Data Form Both have some looks and everything, edit edits the fields. Its pretty compli... 18 Javascript, Vue.js, Underscore.js May 17, 2018 May 17, 2018Đã kết thúc ₫11977273
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »