Đang Thực Hiện

Excel data import to Tally ERP 9.

We need to develop in urgent basis, Excel data import to Tally ERP 9.

Any kind of sales data, ledger, PO etc.

We provide you sample data file and want compete software utility and source code.

Kỹ năng: Kế toán, Ngôn ngữ lập trình Tally Definition

Xem thêm: tally data entry excel, tally data import net, tally data import, job data import excel, update data import excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14394725

Đã trao cho:

₹13888 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹20833 cho công việc này

₹27777 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0