Đã hoàn thành

AWS01 - Session

Được trao cho:

sudhanlogics

Hello, Professional system admin with the 14 years of experience. Expert in AWS. Let me know if u need my services. Thanks Sudhan Senior System Admin

$27 USD / giờ
(68 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $24/giờ cho công việc này

$20 USD / giờ
(2 Nhận xét)
2.4