Help me write something -- 2

Đang Thực Hiện

Đã trao cho:

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1288 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.6
deespark1

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0