Đã hoàn thành

Need 5 articles on operating system

Dự án này đã kết thúc thành công bởi a2ztyping với giá ₹1000 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

1. What is an Operating system?

2. Explain types of operating system?

3. Operating system services?

4. Properties of operating system?

5. Explain Operating system process?

Each articles should be of 600 words length

bid only 1000rs.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online