Đã đóng

Rewrite some Articles for me

Dự án này đã được trao cho iGTTech với giá £200 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

The topic of the book is Sales.

I have written an eBook. However, I would like someone to rewrite it for me in a professional way without changing the content. Basically, paraphrasing it to look more professional in writing.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online