Đã đóng

Stock market/Investment related articles needed

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $106 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $120 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for a ghost writer to write 5 SEO friendly article about investing/buy shares in sneaker companies such as Nike and Adidas.

Writing requirements:

- Easy to read, informational, educational and unique!

- Conduct research and write 5 articles, no less than 800 words each.

- Articles will be checked for duplicate copy and plagiarism. All copy must be fresh.

TO BE CONSIDERED PLEASE:

- Include examples of your work.

- An example title based on this topic

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online