Đã đóng

Write Some Articles for My Website

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We need a good writer with a very good research ability to write an article for our health blog. We need a lot of articles so this could be a continuous project. We pay $1 for each article.

Here are the requirements

* The article needs to be above 400 words

*The writer needs to have a good research ability

* The writer needs to finish the article in time

We are hiring right away. Submit samples of a write you have done.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online