Đã hoàn thành

Write 5 articles and blog posts on a regular basis for our Parenting blog

Dự án này đã kết thúc thành công bởi joanamarie28 với giá £28 GBP trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

We are looking for a writer with exceptional English language grammar skills. Initially we are only looking for 5 articles per month to publish on our parenting blog and to include in our newsletter. The ideal person will have great initiative and know how to research great topics to write about. We are a new ecommerce business and as we grow, there will be additional work available.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online