Đã hoàn thành

Write some Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ladiepre với giá $180 NZD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am looking for four articles about GPS devices. The articles should provide information about handheld GPS devices, the technology, benefits and uses. The articles need to be informative and about 800 words or longer

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online