Đã đóng

Write some articles

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $89 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I need you to write some articles. I'm looking for experienced writers that can deliver high quality content of varying word length six days a week.

If you are new here, you are also welcome to bid providing you can deliver top quality work.

The articles need to be original and error free. Topics include lifestyle, fashion, media and health.

Please bid only if you can deliver what I'm asking. I will be requiring a short sample to assess your work.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online