Đã hoàn thành

Write some articles for my blog

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ProWriterHalDog với giá €588 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have some titles that I'd like a standard 750-1000 word blog post written for.

Grammar and attention to detail are important.

Project would be to write 10 such blog posts along the lines of my titles.

Titles are:

How to improve your English in Dublin

Top 10 things to visit in Dublin

International careers of the future

Why international communication skills are important

How improving your English can improve your career

5 habits of successful language learners

7 international travel tips

5 signs your current career isn't right for you

How to do well in an job interview in English

Questions you should ask before choosing a language school

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online