Write some articles for my blog

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

I have some titles that I'd like a standard 750-1000 word blog post written for.

Grammar and attention to detail are important.

Project would be to write 10 such blog posts along the lines of my titles.

Titles are:

How to improve your English in Dublin

Top 10 things to visit in Dublin

International careers of the future

Why international communication skills are important

How improving your English can improve your career

5 habits of successful language learners

7 international travel tips

5 signs your current career isn't right for you

How to do well in an job interview in English

Questions you should ask before choosing a language school

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online