Đã hoàn thành

Write some comments for someonline articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi subhamweb với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I give you a list of articles, you give them comments.

requirements:

1. You can't use one account comment over 5 articles. (I can check it)

2. You can't use on IP comment over 5 articles. (I can check it)

3. It is better to change your IP to USA, India and UK

4. You can give good comments on the article, information, solution, products and more. You can also ask questions. It is flexible.

5. The comments must close to the article topic

6. Don't make the comments too short.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online