Đã hoàn thành

DXF for laser cutting sheet metal

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dima819 với giá €24 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need a rectangular sheet metal:

Length: 111 cm

Width: 29 cm

Holes (dimensions are from edge to center of Holes):

Circle : x: 10 cm | y: 5 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 10 cm | y: 11 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 20 cm | y: 5 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 20 cm | y: 11 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 101 cm | y: 11 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 101 cm | y: 5 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 91 cm | y: 11 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 91 cm | y: 5 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 60.5 cm | y: 11 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 50.5 cm | y: 11 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 50.5 cm | y: 5 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 60.5 cm | y: 5 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 50.5 cm | y: 18 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 50.5 cm | y: 24 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 60.5 cm | y: 18 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 60.5 cm | y: 24 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 10 cm | y: 18 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 10 cm | y: 24 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 20 cm | y: 18 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 20 cm | y: 24 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 101 cm | y: 18 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 101 cm | y: 24 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 91 cm | y: 18 cm | Dia: 0.9 cm

Circle : x: 91 cm | y: 24 cm | Dia: 0.9 cm

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online