Đang Thực Hiện

Rewrite several simple macro scripts to AutoHotkey

Đã trao cho:

$10 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

tech1967

Hello, I bidded as you invited me.

$40 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0
dyl10s

I have experience writing auto hotkey scripts and believe I could get it done very quickly and easily. I hope to hear from you soon.

$40 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7
loucasi

A proposal has not yet been provided

$40 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0