Đã hoàn thành

History of Rock Music writing task

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Rachaelray với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Task : History of Rock Music

-Write 250-500 words response to the following task :

The landscape for rock music saw an immense expansion during 1970's, in terms of musical style and fashion. These styles were directly influenced by artists and styles from 60s. Choose an artist from the first half of the 70’s and describe how their music was an expansion and development of the “hippie aesthetic.” Be sure to include at least one song example that supports your description. Also explain any other significant contributions the group made to rock music. Then, choose a starkly different artist from the second half of the decade and contrast their musical style with the first artist. Finally, describe how both groups were influenced by artists from the 60’s and represent a continuation of the “hippie aesthetic.”

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online