Đã đóng

Implemented Branch and Bound (Little, Murty)algorithm in any language

Dự án này vừa được trao cho LiangXiaoJin với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hi,

I want the implemented code of branch and bound (Little, Murty) algorithm. This is the algorithm for solving the famous travelling salesman problem. The code should be in working condition and ready to use.

Input:

The distance matrix. For example - For 5 city problem, i will input a matrix of 5 by 5.

Output - The globally optimized route formed. For example: 1 - 3 - 4 - 2 - 5 - 1 in case of 5 city problem.

Note: The algo should work for 50-60 cities efficiently.

According to my searches on google, the code is already available on a lot of websites but I am unable to implement it properly, hence I have kept the budget low.

Best of luck!!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online