Đã đóng

Simulate the Pyraminx 3D puzzle (simplified version)

Dự án này đã được trao cho wangbeizou với giá R$150 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

P.S : I WILL NEED TWO COMPLETELY DIFFERENT FILES(CODES) WITH THE SAME PROBLEM RESOLUTION. A PROGRAM THAT VERIFIES SIMILARITIES IN CODE WILL RUN.

This is a simplified version of the original Pyraminx 3D puzzle, its much more easy to develop than the original Pyraminx, because in this project only 2 layers tetrahedron required, instead of 3 (the original Pyraminx)

Skills :

* C or C++

* OpenGL GLUT Library

Full specification in .PDF, please ONLY CONTACT ME AFTER YOU READ FULL .PDF SPECIFICATION

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online