Đang Thực Hiện

connect vr bluetooth gamepad to stm32f0xx/f4xx v2

i need a program (binary and a source code) for a stm32f0/f4 mcu to receive pressed buttons and joystick from a vr gamepad

the gamepad is constructed on a st17h26 chip aka telink ble soc tlcr82661

i have a E104-BT01 module aka ti cc2541 for a connection to the gamepad over bluetooth

Kĩ năng: Bluetooth ít năng lượng (BLE) , Lập trình C, Vi điều khiển

Xem nhiều hơn: connect android iphone via bluetooth, connect iphone android via bluetooth, connect iphone android via bluetooth app, connect iphone android app bluetooth, connect bluetooth computer python, connect automatically bluetooth headsets speakers windows start, connect 1q iphone bluetooth gps, bluetooth proximity marketing software connect code, bluetooth headset connect devices, bluetooth gps connect iphone, bluetooth connect headset, connect unique bluetooth mac address python, connect cell phone trixbox bluetooth, connect bluetooth symbian sip client, connect cell phone asterisk bluetooth

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Russian Federation

ID dự án: #13117957

Được trao cho:

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0