Đã đóng

connect vr bluetooth gamepad to stm32f0xx/f4xx v2

Dự án này đã được trao cho exjra với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

i need a program (binary and a source code) for a stm32f0/f4 mcu to receive pressed buttons and joystick from a vr gamepad

the gamepad is constructed on a st17h26 chip aka telink ble soc tlcr82661

i have a E104-BT01 module aka ti cc2541 for a connection to the gamepad over bluetooth

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online