Đã hoàn thành

Clean CSS integration (rework existing CSS)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sermat với giá €18 EUR / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for a very clean CSS integrator/programmer to "rework" a "basic" page.

- Situation

> I have outsourced the design of one page (& CSS integration)

> This page has been designed by bringing modifications on an existing CSS model (Unify bootstrap)

> All modifications are located in a CSS file called "[url removed, login to view]"

> Currently, page looks fine, but CSS programming does not satify me

Thus, I am looking for a "clean and exigent" programmer to rework the page, by taking into account my comments

- Please do not hesitate to send your application.

After selection, I will send a specification doc as well as concerned files.

Cheers,

Ed

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online