Đã hoàn thành

Copywriter Wanted To Rewrite 400 Headlines

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Hemi2012 với giá $200 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

It's simple. I will give you a spreadsheet with 400 headlines. You will rewrite them. Each headline CANNOT exceed 90 characters (we will count!) See attached samples.

You will need excellent copywriting skills and use the examples in the attached sheet as your guide. The objective is to take pre-proven headlines and rewrite them to retain impact without any overt plagiarism.

Deadline is 7 days from project acceptance.

To prove that you have read this and you are not a bot (or bidding blindly), please include these words verbatim into your proposal: "I understand what you need, John."

Note: Do an outstanding job and there's always more work for you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online