Đã hoàn thành

cover for a package

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ammuman với giá €19 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I want a presentation of the front of the package. The package will have 10x5 cm. I attached some pictures. I wan't something simple and catchy. So the logo which is "OVEO" the font for it is "Space age" on gree,a picture with the product, one in gold and the other one on black. And a small qoute like the one in picture "just spin it", can be differently, I am open to any kind of suggestion. Thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online